Přejít na hlavní obsah
Reform Support

Zelená transformace

Opatření v oblasti klimatu a snižování emisí

Jádrem Zelené dohody pro Evropu jsou opatření v oblasti klimatu. Evropská unie má dobré výsledky, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů při současném zachování hospodářského růstu. V nadcházejících letech je však třeba učinit ještě více. EU si v rámci plnění klimatické neutrality do roku 2050 stanovila určité cíle a bude nutné, aby všechny členské státy prováděly v oblasti klimatu soudržný soubor politik.

Evropská komise pomáhá prostřednictvím nástroje pro technickou podporu vnitrostátním orgánům navrhovat a provádět reformy, které jejich ambice v oblasti klimatu podporují.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Rozvoj politiky v oblasti klimatu, včetně poradenství ohledně strategií a akčních plánů v oblasti klimatu, a podpora modelování emisí skleníkových plynů.
 • Podpora využívání půdy a obhospodařování lesů, včetně územního plánování, „chytrá“ města (SMART cities) a plány započítávání a inventarizace lesů.
 • Zlepšení ochrany pobřeží, řízení povodňových rizik a rizik spojených s erozí pobřeží.
 • Rozvoj přírodních způsobů řešení vln veder, sucha, záplav a špatné kvality ovzduší v městských oblastech.
 • Provádění nástrojů financování v rámci systému EU pro obchodování s emisemi.
 • Podpora dekarbonizace elektroenergetických soustav, včetně vytvoření trhů pro energii z obnovitelných zdrojů a regulačních rámců.
 • Rozvoj tržních režimů podpory pro investice do energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.
 • Vypracování vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, včetně analytického a energetického modelování.
 • Posouzení politik pro energeticky účinné systémy vytápění a chlazení.
 • Posílení investic do energetické účinnosti budov.
 • Definování politik v oblasti udržitelné dopravy/mobility a alternativních paliv.
 • Posílení vnitrozemské vodní dopravy a vysokorychlostních železnic.

Spravedlivá transformace

Všechny členské státy, regiony a odvětví EU musí k přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice přispět. Rozsah a závažnost problému se však v různých oblastech liší. Obzvláště postiženy budou regiony závislé na fosilních palivech a odvětvích s vysokými emisemi uhlíku, které projdou hlubokou hospodářskou, environmentální a sociální transformací.

Evropská komise pomáhá členským státům mobilizovat zdroje a přijímat opatření k zajištění cílené podpory regionům a odvětvím, které jsou touto transformací postiženy nejvíce. Komise (GŘ REFORM) podporuje 17 členských států při přípravě územního plánu spravedlivé transformace. Tento plán bude muset vypracovat každý členský stát, aby mohl čerpat finanční prostředky z mechanismu pro spravedlivou transformaci.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Posouzení výzev a potřeb spojených s transformací.
 • Vypracování akčního plánu a plánu opatření nutných k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Podpora konzultací se zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout konsensu o tom, jak přejít na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Navržení mechanismů řízení transformace.

 

Udržitelný rozvoj

EU je spolu se svými členskými státy plně odhodlána stát při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 v čele. Smyslem 17 cílů udržitelného rozvoje je zkvalitnit životy lidí a chránit planetu před degradací v zájmu současných i budoucích generací. Od roku 2020 Evropská komise posílila svou analýzu a monitorování plnění cílů udržitelného rozvoje v rámci evropského semestru. Souběžně s tím členské státy začleňují cíle udržitelného rozvoje do svých politik a vytvářejí cílené politiky pro přechod k udržitelnějšímu rozvoji.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Vypracování strategie udržitelného rozvoje do roku 2050.
 • Vypracování akčního plánu pro zlepšení životních podmínek obyvatel venkova a zajištění hospodářské stability venkovských oblastí.
 • Provádění strategie udržitelného rozvoje a začleňování cílů udržitelného rozvoje do rozhodování na všech úrovních veřejné správy.

 

Energetika

Pro dosažení klimatických cílů stanovených do roku 2030 a do roku 2050 má zásadní význam další dekarbonizace energetického systému. Zároveň musí být výroba energie bezpečná a energie cenově dostupná pro spotřebitele a podniky. Aby k tomu došlo, musí členské státy EU transformovat své energetické systémy na plně integrovaný, digitalizovaný a konkurenceschopný trh, který bude z velké části založen na obnovitelných zdrojích. Kromě regulačních reforem musejí členské státy umožnit a podporovat další investice do čisté energie, včetně energetické účinnosti.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Přizpůsobení právního a regulačního rámce za účelem zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Definování politických opatření na podporu energetické účinnosti.
 • Vytváření konkurenceschopných trhů s elektřinou.
 • Odstranění překážek financování a na trhu se službami v oblasti čisté energie.
 • Podpora strategického plánování prostřednictvím energetického modelování a analýzy.

Doprava a mobilita

Dopravní infrastruktura umožňuje volný pohyb osob, služeb a zboží v rámci Evropské unie. Je základním kamenem integrace EU, který spojuje lidi z různých regionů a zemí a významně přispívá k fungování ekonomiky. Poptávka po dopravě nadále spolu s integrací ekonomiky roste. To přináší příležitosti, ale také nové výzvy. Doprava především generuje téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU a je jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší ve městech. Členské státy proto hledají způsoby, jak rozvíjet inteligentní, udržitelná a účinná dopravní řešení. K tomu je třeba postavit uživatele na první místo a poskytnout jim cenově dostupnější, zdravější a čistší alternativy.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Analýza politik, hospodářských nástrojů a právních rámců.
 • Provádění analýz nákladů a přínosů.
 • Vývoj modelování investičních scénářů a dopadů.
 • Vypracování politických doporučení a akčních a dalších plánů.
 • Navrhování komunikačních strategií a plánů.

Životní prostředí a oběhové hospodářství

Očekává se, že zhoršování životního prostředí bude mít stále větší dopad na hospodářskou činnost. Může způsobovat extrémní povětrnostní podmínky, zhoršování veřejného zdraví a snižování dostupnosti přírodních zdrojů. Ochrana přírodního kapitálu EU, přechod na hospodářství účinně využívající zdroje a ochrana obyvatelstva před těmito environmentálními tlaky jsou klíčovými prioritami Zelené dohody pro Evropu. Členské státy se zapojují do reforem zaměřených na řešení těchto problémů tak, že dále rozvíjejí své politiky a strategie v oblasti ochrany životního prostředí.

GŘ REFORM podporuje vnitrostátní orgány při navrhování a provádění reforem, které pomáhají zhoršování stavu životního prostředí řešit.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Definování vnitrostátních a obecních politik nakládání s odpady.
 • Příprava vnitrostátních strategií a akčních plánů pro oběhové hospodářství.
 • Provádění nástrojů k dekarbonizaci průmyslových odvětví.
 • Podpora vodohospodářství a monitorování vodohospodářských služeb.

Výzkum a inovace

Digitální technologie výrazně mění náš životní styl i hospodářství. Členské státy se musejí postarat o to, aby mohly těžit z postupné digitalizace společnosti a čelit výzvám, které s sebou přináší. To vyžaduje vypracování politik a zavádění inovativních řešení, která podnikům poskytnou důvěru v tyto technologie, kompetence a prostředky pro digitalizaci a růst. Při zvyšování produktivity a ekologičnosti hospodářství má zásadní význam systematická a progresivní strategie výzkumu a inovací.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Posílení spolupráce mezi podniky a vědou s cílem zlepšit provádění inovačních politik.
 • Řešení nedostatku kapacit ve výzkumných ústavech, zejména sdílením znalostí a osvědčených postupů.
 • Zvýšení inovační výkonnosti malých a středních podniků.

Ekologizace veřejných a soukromých financí

K dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu jsou zapotřebí značné investice. Při financování ekologické transformace bude hrát klíčovou úlohu soukromý sektor. To vyžaduje soudržné strategie, inovativní regulační rámce a inteligentní nástroje. Vlády členských států budou rovněž hrát zásadní úlohu při financování transformace – musejí vysílat náležité cenové signály a přeorientovat veřejné výdaje na udržitelné politiky. Rovněž musí stimulovat poptávku po udržitelnějším zboží a službách prostřednictvím ekologických veřejných zakázek a snížit uhlíkovou stopu veřejných služeb. Solidní správní rámec pak zajistí, aby činitelé s rozhodovací pravomocí byli odpovědní za rozhodnutí, která výrazně ovlivní, jak budou žít budoucí generace.

Při řešení těchto problémů podporuje GŘ REFORM členské státy v těchto oblastech:

 • ekologické rozpočtování a ekologické zdanění
 • environmentální aspekty při zadávání veřejných zakázek
 • udržitelné financování a investice

PŘÍKLADY PODPORY

 • Posílení ekologických veřejných investic.
 • Provádění přezkumů výdajů a daňových výdajů zelených a environmentálně nešetrných („šedých“) politik v rozpočtových rámcích.
 • Navrhování ekologického zdanění a modelování jeho dopadu.
 • Provádění pokynů EU pro ekologické sestavování rozpočtu.
 • Vypracování akčního plánu udržitelného financování pro členské státy a vnitrostátní podpůrné instituce.
 • Provádění rámců pro státní zelené dluhopisy.

Kontakty

Hlavní kontaktní místo nástroje pro technickou podporu pro podávání žádostí

Další informace