Přejít na hlavní obsah
Reform Support

Digitální transformace

Digitální ekonomika, výzkum a inovace

Digitální technologie mají hluboký dopad na náš životní styl i na ekonomiku. Při zvyšování produktivity a ekologičnosti hospodářství má zásadní význam systematická a progresivní strategie výzkumu a inovací. Členské státy se musejí postarat o to, aby mohly těžit z postupné digitalizace společnosti a čelit výzvám, které s sebou přináší. Proto se věnují vypracování politik a zavádění inovativních řešení, která podnikům poskytnou důvěru v tyto technologie, kompetence a prostředky pro digitalizaci a růst.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Navrhování průmyslové strategie, akční plán pro její provádění a model řízení pro její monitorování.
 • Navrhování nástrojů pro transfer technologií, komercializaci výzkumu a vývoje a lepší integraci do hodnotových řetězců.
 • Navrhování technických řešení a dovedností pro digitalizaci odvětví stavebnictví.
 • Podpora procesů při objevování podnikatelského potenciálu, spolupráce mezi akademickou obcí a podniky a inteligentní specializace.

Digitální veřejná správa

Digitální transformace veřejné správy usnadňuje poskytování rychlejších, levnějších a lepších služeb. Elektronická veřejná správa zlepšuje účinnost a uživatelskou vstřícnost a přístupnost. Napomáhá také prosazování etických postupů a snižování rizika korupce.

Elektronická veřejná správa má silný meziresortní aspekt, neboť vyžaduje celkové zjednodušení administrativních postupů napříč službami, aby byly uspokojeny potřeby občanů. Zavedení spolehlivé elektronické správy je základem jejího rozvoje. Jakmile budou vytvořeny rozhodovací orgány a orgány dohledu, mohou členské státy EU definovat své strategie, struktury a rámce a pokračovat v jejich provádění.

 

PŘÍKLADY PODPORY

 • Navržení systémů digitální správy a zavedení vhodného rámce řízení.
 • Zlepšení služeb poskytovaných správními orgány členských států občanům, podnikům a jiným správním orgánům za využití informačních a komunikačních technologií, jako je umělá inteligence.
 • Pomoc správním orgánům při využívání nových digitálních technologií k překonání nedostatečné interoperability informačních systémů.
Flag of Italy with sky

Provádění digitální strategie v Itálii

Ředitelství pro informační systémy a inovace italského ministerstva hospodářství a financí odpovídá za digitální transformaci, podporu inovací a poskytování služeb IT.

Digitalizace zdravotní péče

Digitalizace je jednou z priorit transformace systému zdravotní péče. Občané by měli mít zabezpečený přístup ke svým zdravotním údajům, a to i ze zahraničí. Občané by měli mít možnost využívat digitální nástroje k péči o své zdraví. Nástroje, které budou podněcovat prevenci a umožňovat zpětnou vazbu a interakci s poskytovateli zdravotní péče. Řada projektů v oblasti zdraví, které v současné době probíhají v Komisi, souvisí s digitalizací systémů zdravotní péče, a to buď s vypracováním vnitrostátních strategií, novými modely řízení nebo řešením otázek interoperability.

Očekává se, že podpůrná opatření orgánům umožní stanovit strategické, správní a technické rámce, jimiž se budou účinná digitální transformace zdravotnických systémů a investice do digitální zdravotnické infrastruktury řídit.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Digitální zdravotnictví
 • Interoperabilita
 • Digitální správa
 • Telemedicína

Digitalizace daňových orgánů

Rychlý růst informačních a komunikačních technologií představuje pro daňové orgány výzvu a musejí držet krok s nejnovějším vývojem a trendy. Digitalizace má zásadní význam při poskytování lepších služeb daňovým poplatníkům, při nakládání s daty velkého objemu a při odhalování rizik. Je rovněž důležité, aby byl účinnější a účelnější výběr příjmů. Evropská komise poskytuje technickou podporu při navrhování a zavádění reforem informačních a komunikačních technologií v daňových orgánech.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Rozvoj strategií a akčních plánů v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 • Posílení správy a řízení dat.
 • Určení rámce financování pro investice do informačních a komunikačních technologií
 • Navrhování obchodních případů a funkčních specifikací

Digitální dovednosti, vzdělávání a odborná příprava

V zájmu utváření digitální budoucnosti Evropy je Evropská komise odhodlána řešit nedostatek digitálních dovedností a podporovat projekty a strategie sloužící ke zlepšení úrovně digitálních dovedností v Evropě.

Všichni Evropané potřebují digitální dovednosti, aby mohli studovat, pracovat, komunikovat, mít přístup k veřejným službám online a hledat důvěryhodné informace. Digitální dovednosti jsou klíčovou hnací silou konkurenceschopnosti a inovační kapacity EU. Jsou rovněž klíčovým faktorem sociální soudržnosti a osobního blahobytu. Probíhající digitální a ekologická transformace přinášejí rychlou hospodářskou restrukturalizaci, která vyžaduje, aby se lidé zapojili do celoživotního učení. Tyto transformace navíc vyžadují, aby členské státy uvolnily svůj plný potenciál v oblasti dovedností a inovací. To zahrnuje reformy zaměřené na zlepšení kvality systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Evropská komise podporuje členské státy EU v oblasti dovedností, vzdělávání a odborné přípravy poskytováním odborných znalostí a výměnou osvědčených postupů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Zdokonalení systémů zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Podpora digitálního vzdělávání a dovedností.
 • Zdokonalení vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.
 • Zdokonalení odborného vzdělávání a přípravy

 

Kontaktní údaje

Hlavní kontaktní místo nástroj pro technickou podporu pro podávání žádostí

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Další informace