Přejít na hlavní obsah
Reform Support

Konkurenceschopnost

Zahraniční investice a obchod

Jedním z klíčových faktorů, které přispívají k prosperitě našich ekonomik, jsou zahraniční investice a obchod se zbožím a službami, a to jak v rámci EU, tak se zeměmi mimo Unii. Evropská unie jako celek je v obchodu sice světovým lídrem, ale některé členské státy stále pokulhávají v obchodní integraci a nedaří se jim přilákat přímé zahraniční investory. Členské státy mohou podniknout kroky, které by jim umožnily lépe využívat výhod jednotného trhu a mezinárodních hodnotových řetězců, aby tak stimulovaly hospodářské oživení, růst a tvorbu pracovních míst.

Příklady podpory

 • Koncipování jednotných digitálních řešení pro podniky, které jednají s příslušnými orgány.
 • Vytvoření strategií internacionalizace pro regiony, které pokulhávají v integraci do mezinárodních trhů, aby mohly lépe využívat výhod globalizace.
 • Analýza regulačního prostředí, zjištění překážek zahraničních přímých investic a obchodu a stanovení stimulujících prvků, při současném zlepšení administrativní kapacity v zájmu přilákání investorů a rozvoje obchodu.
 • Vytvoření akčního plánu pro zavedení umělé inteligence u investičních a obchodních agentur.

Lepší právní předpisy, udělování licencí a efektivnější kontroly

Složité administrativní formality, které zaberou spoustu času, představují pro podniky vyšší náklady a zároveň způsobují nejistotu ohledně budoucího vývoje. V zájmu zajištění lepších právních předpisů je třeba přehodnotit vnitrostátní politická opatření a legislativu, zajistit jejich transparentnost na základě předložení důkazů a vytvořit takovou politiku, která zohledňuje perspektivu občanů, podniků i ostatních zainteresovaných stran. Cílem je snížit administrativní zátěž pro podniky, včetně zjednodušení legislativy v oblasti udělování investičních licencí a zavedení jasných vyšetřovacích mechanismů zohledňujících možná rizika.

Příklady podpory

 • Přezkum, zjednodušení a harmonizace legislativy a regulačních mechanismů.
 • Podpora vytvoření regulačního prostředí pro komplexní, inovativní obchodní modely.
 • Pomoc příslušným orgánům při zvyšování kapacit.
 • Příprava akčního plánu s plánem konkrétních opatření.
 • Navržení institučních změn a nových správních struktur.
Flag of Portugal with sky

Komise podpořila snahy Portugalska o zlepšení způsobu přípravy právních předpisů tím, že optimalizuje svůj systém vyhodnocování dopadu právních přepisů. Lepším posouzením dopadů nových zákonů by se mělo dosáhnout optimalizace podnikatelského prostředí a stimulace investic.

Malé a střední podniky a další odvětví

Obnovení hospodářské aktivity v různých odvětvích naší ekonomiky je pro udržitelné oživení naprosto klíčové. Zásadní roli pro ekonomii Evropské unie hrají malé a střední podniky, jež zajišťují dvě třetiny pracovních míst. V roce 2020 přijala Evropská komise zvláštní strategii pro malé a střední podniky, která má za cíl snížit administrativní zátěž pro tyto subjekty a pomoci podnikat nejen na jednotném trhu, ale i mimo něj. Díky specifickým právním opatřením zaměřeným na klíčová hospodářská odvětví, jako je například cestovní ruch, získají členské země příležitost vytvářet další pracovní místa a zasadit se o regionální rozvoj.

Příklady podpory

 • Rozvoj malých a středních podniků a vytvoření regionálních strategií růstu.
 • Zlepšení standardů řízení v malých a středních podnicích.
 • Navržení finančních mechanismů a nástrojů k rozvoji ekosystému pro start-upy a digitalizaci malých a středních podniků.
 • Vypracování akčního plánu na podporu kreativního průmyslu.
 • Podpora efektivnějšího managementu destinací v oblasti cestovního ruchu.

Hospodářská soutěž a politika ochrany spotřebitele

Ve stále globalizovanějším a digitálnějším hospodářství, kde probíhá velká část transakcí online nebo pomocí algoritmů pro stanovení cen, je pro orgány odpovědné za otázky hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů stále náročnější vykonávat svou práci pomocí tradičních nástrojů. Z tohoto důvodu hledají členské země EU individualizované programy pro budování kapacit, které se týkají pokročilých technik tržního dohledu, investičních praktik, ex-post evaluací a hodnocení dopadů. Zároveň chtějí věnovat více úsilí efektivnímu monitorování toho, jak je udělována státní pomoc, a vyhodnocovat její dopad na produktivitu, hospodářskou soutěž a ekonomii jako takovou.

Příklady podpory

 • Zlepšení systému zjišťování případů porušení pravidel hospodářské soutěže.
 • Efektivní využívání nástrojů IT při šetření případů souvisejících s hospodářskou soutěží.
 • Hodnocení rozhodnutí týkající se hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů a poskytování doporučení.
 • Realizace posouzení dopadu programů státní podpory.
 • Rozvoj funkcí rejstříků státní podpory.

Digitální hospodářství, výzkum a inovace

Digitální technologie mají zásadní dopad na způsob našeho života i na podnikání. Členské země potřebují umět využívat výhod naší stále digitalizovanější společnosti a řešit případné výzvy, které to s sebou přináší. Potřebují zformulovat příslušné politiky a používat inovativní řešení, aby podnikům umožnily získat dostatečné sebevědomí, schopnosti a prostředky se digitalizovat a růst. V zájmu zajištění produktivnější, ekologičtější ekonomiky je třeba systematické výzkumné a inovativní strategie, která bude hledět do budoucna.

Příklady podpory

 • Podpora inovativnosti na celostátní i regionální úrovni, včetně tzv. inteligentní specializace.
 • Vytvoření nástrojů zajišťujících technologickou transformaci, komercializaci výzkumu a vývojelepší integraci do hodnotových řetězců.
 • Podpora digitální transformace podniků a rozvoj digitálních nástrojů a platforem služeb pro podniky.
 • Poradenství v oblasti optimalizace digitální infrastruktury, včetně rozvoje sítě s velmi vysokou kapacitou (VHCN)
 • Navržení technických řešení a předání dovedností v zájmu realizace modelování informací o budovách (BIM) při plánování veřejné infrastruktury a zadávání souvisejících veřejných zakázek.
 • Vytvoření průmyslové strategie, akčního plánu její realizace a modelu správy pro její monitoring.

Správa investic, partnerství veřejného a soukromého sektoru, státní podniky

Investování v Evropské unii je stále pod úrovní před finanční krizí. Koronavirová pandemie tento trend dále podtrhla. Nástroj pro oživení a odolnost nabízí rozsáhlou finanční pomoc na podporu investování i reforem. Aby byly členské země schopny tohoto nástroje plně využít ke stimulaci produktivity, veřejných financí a růstu, hledají způsoby, jak zlepšit strategické plánování a řízení veřejných zdrojů a aktiv. V této souvislosti je třeba vylepšit koncept i realizaci projektů veřejných investic a partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se zajistilo, že se investuje výhodně a zároveň se posiluje správa státních podniků v zájmu zvýšené efektivity, lepšího fungování trhů a poskytování kvalitnějších veřejných služeb.

Příklady podpory

 • Navýšení kapacit vnitrostátních orgánů co do výběru a správy veřejných investičních projektů.
 • Podpora reforem vnitrostátních rámců pro koncese a partnerství veřejného a soukromého sektoru a optimalizace modelu tohoto partnerství.
 • Zvýšení schopnosti vnitrostátních orgánů vytvářet a řídit partnerství veřejného a soukromého sektoru.
 • Modernizace rámce pro správu státních podniků podle mezinárodních osvědčených postupů.
Flag of Bulgaria with sky

V souladu s reformním závazkem připojit se k mechanismu směnných kurzů (ERM II) požádalo Bulharsko o podporu při modernizaci svého rámce pro správu státních podniků podle mezinárodních osvědčených postupů.

Kontakt

Vedoucí oddělení pro hospodářský růst a podnikatelské prostředí

KASPAR RICHTER

Hlavní kontaktní místo pro podávání žádostí o pomoc z Nástroje pro technickou podporu

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Další podrobnosti o činnosti související s hospodářským růstem a podnikatelským prostředím

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Další informace