Skip to main content
Reform Support

Konkurencyjność

Inwestycje zagraniczne i handel

Inwestycje zagraniczne oraz handel towarami i usługami zarówno z państwami UE, jak i z państwami niebędącymi członkami UE, są kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do dobrobytu. Chociaż UE jest światowym liderem w dziedzinie handlu, niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle pod względem integracji handlowej i przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aby wesprzeć odbudowę gospodarczą i pobudzać zatrudnienie oraz wzrost gospodarczy, państwa członkowskie mogą podjąć działania pozwalające czerpać dodatkowe korzyści z jednolitego rynku i międzynarodowych łańcuchów wartości.

Przykłady wsparcia

 • Projektowanie rozwiązań cyfrowych opartych na pojedynczym punkcie kontaktowym dla przedsiębiorców współpracujących z organami
 • Opracowywanie strategii umiędzynarodowienia dla regionów pozostających w tyle, aby mogły one czerpać korzyści z globalizacji.
 • Analiza otoczenia regulacyjnego państw członkowskich, określenie barier dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handlu i czynników napędzających takie inwestycje i handel oraz zwiększenie potencjału administracyjnego w celu przyciągnięcia inwestycji i pobudzenia handlu
 • Opracowywanie planu działania na rzecz wprowadzenia sztucznej inteligencji dla agencji inwestycyjnych i handlowych

Lepsze stanowienie prawa, udzielanie licencji i inspekcje

Biurokracja i czasochłonne procedury sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej jest kosztowne i wiąże się z niepewnością. Lepsze stanowienie prawa polega na opracowywaniu i ocenie krajowych przepisów i polityki w przejrzysty sposób z wykorzystaniem dowodów oraz na opracowywaniu polityki z uwzględnieniem opinii obywateli, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron. Służy to ograniczeniu biurokracji dla przedsiębiorstw, m.in. poprzez uproszczenie przepisów dotyczących licencjonowania inwestycji oraz wprowadzenie usprawnionych mechanizmów kontroli opartych na analizie ryzyka.

Przykłady wsparcia

 • Przegląd, uproszczenie i usprawnienie przepisów i mechanizmów regulacyjnych
 • Wspieranie tworzenia otoczenia regulacyjnego na potrzeby złożonych i innowacyjnych modeli biznesowych
 • Zapewnienie organom budowania zdolności
 • Przygotowanie planu działania wraz z harmonogramem działań
 • Proponowanie zmian instytucjonalnychnowych struktur zarządzania
Flag of Portugal with sky

Wzmocnienie oceny skutków uregulowań prawnych w Portugalii

Komisja wsparła Portugalię w działaniach na rzecz poprawy sposobu przygotowania przepisów poprzez wzmocnienie funkcjonującego w tym państwie systemu oceny skutków uregulowań prawnych. Lepsza ocena skutków nowych przepisów powinna poprawić klimat biznesowy i pobudzić inwestycje.

Małe i średnie przedsiębiorstwa i inne sektory

Ważne dla trwałej odbudowy gospodarczej jest ponowne podjęcie działalności gospodarczej we wszystkich sektorach gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w strukturze gospodarczej Unii Europejskiej, zapewniając dwa z trzech miejsc pracy. W 2020 r. Komisja Europejska przyjęła specjalną strategię na rzecz MŚP, której celem jest ograniczenie biurokracji i pomoc MŚP w prowadzeniu działalności gospodarczej na całym jednolitym rynku i poza nim. Dostosowana do indywidualnych potrzeb polityka w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak turystyka, zapewni państwom członkowskim możliwości tworzenia miejsc pracy i rozwoju regionalnego.

Przykłady wsparcia

 • Rozwój MŚP i regionalnych strategii wzrostu gospodarczego
 • Poprawa standardów zarządzania w MŚP
 • Opracowywanie mechanizmów i narzędzi finansowania służących rozwijaniu ekosystemu dla przedsiębiorstw typu start-up i cyfryzacji MŚP
 • Przygotowywanie planu działania na rzecz wsparcia sektora kreatywnego
 • Promowanie lepszego zarządzania obszarami turystycznymi

Polityka dotycząca konkurencji i ochrony konsumentów

W bardziej zglobalizowanej i zinformatyzowanej gospodarce, w której duża liczba transakcji odbywa się w internecie lub za pośrednictwem algorytmów cenowych, organy ds. konkurencji i ochrony konsumentów mają trudności z wykonywaniem swoich obowiązków z wykorzystaniem tradycyjnych środków. W rezultacie państwa członkowskie UE poszukują dostosowanych do potrzeb programów budowania potencjału dotyczących najbardziej zaawansowanych technik nadzoru rynku, praktyk dochodzeniowych, oceny ex post i oceny skutków. Starają się również zintensyfikować działania polegające na skutecznym monitorowaniu, jak przyznawana jest pomoc państwa, i jak wpływa ona na wydajność, konkurencję i gospodarkę.

Przykłady wsparcia

 • Usprawnianie systemu wykrywania naruszeń reguł konkurencji
 • Skuteczne korzystanie z narzędzi informatycznych w dochodzeniach dotyczących konkurencji
 • Ocena decyzji dotyczących konkurencji i ochrony konsumentów oraz przedstawienie zaleceń
 • Przeprowadzanie oceny skutków programów pomocy państwa.
 • Rozszerzenie funkcji rejestrów pomocy państwa

Gospodarka cyfrowa, badania naukowe i innowacje

Technologie cyfrowe mają ogromny wpływ na nasz sposób życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Państwa członkowskie muszą być zdolne do czerpania korzyści z naszego w coraz większym stopniu cyfrowego społeczeństwa i sprostania związanym z nim wyzwaniom. Starają się opracować strategie polityczne i wdrożyć innowacyjne rozwiązania, aby dać przedsiębiorstwom zaufanie, kompetencje i środki na potrzeby cyfryzacji i wzrostu. Systematyczna i perspektywiczna strategia w dziedzinie badań naukowych i innowacji ma kluczowe znaczenie dla bardziej produktywnej i ekologicznej gospodarki.

Przykłady wsparcia

 • Wspieranie ekosystemu innowacji na szczeblu krajowym i regionalnym, w tym inteligentnej specjalizacji
 • Projektowanie narzędzi umożliwiających transfer technologii, komercjalizację badań i rozwoju oraz lepszą integrację w obrębie łańcuchów wartości
 • Wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz rozwój narzędzi cyfrowych i platform usług dla przedsiębiorstw
 • Doradztwo dotyczące poprawy infrastruktury cyfrowej, w tym rozwoju sieci o bardzo dużej przepływności
 • Proponowanie rozwiązań technicznych i przekazywanie umiejętności w celu wdrożenia modelowania informacji o budynku (BIM) w planowaniu infrastruktury publicznej i udzielaniu zamówień publicznych
 • Opracowywanie strategii przemysłowej, planu działania na rzecz jej wdrożenia oraz modelu zarządzania, który pozwoli na jej monitorowanie.

Zarządzanie inwestycjami, partnerstwa publiczno-prywatne i przedsiębiorstwa państwowe

Inwestycje w Unii Europejskiej utrzymują się poniżej poziomów sprzed kryzysu finansowego. Sytuację dodatkowo pogorszyła pandemia COVID-19. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oferuje szeroko zakrojone wsparcie finansowe przeznaczone na inwestycje i reformy. Aby móc w pełni wykorzystać ten instrument i zwiększyć produktywność, poziom finansów publicznych i wzrost gospodarczy, państwa członkowskie poszukują sposobów na poprawę planowania strategicznego oraz zarządzania zasobami i aktywami publicznymi. Obejmuje to wzmocnienie planowania i wdrażania solidnych projektów inwestycji publicznych i partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), aby zapewnić optymalne wykorzystanie środków finansowych, a także usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi w celu zwiększenia wydajności, lepszego funkcjonowania rynków i poprawy usług publicznych.

Przykłady wsparcia

 • Wzmocnienie zdolności organów krajowych do wyboru projektów inwestycji publicznych i zarządzania nimi
 • Wspieranie reformy krajowych ram koncesji/PPP oraz udoskonalenie modelu polityki PPP
 • Poprawa zdolności organów do planowania projektów PPP i zarządzania nimi
 • Unowocześnienie ram ładu korporacyjnego w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych zgodnie z dobrymi praktykami międzynarodowymi

Kontakt

Kierownik Działu Wzrostu Gospodarczego i Otoczenia Biznesu

KASPAR RICHTER

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Więcej informacji na temat prac związanych ze wzrostem gospodarczym i otoczeniem biznesu

REFORM-03@ec.europa.eu

Więcej informacji