Pāriet uz galveno saturu
Reform Support

Konkurētspēja

Ārvalstu investīcijas un tirdzniecība

Labklājības veicināšanā būtiska nozīme ir investīcijām un preču un pakalpojumu tirdzniecībai gan ES iekšienē gan ar ārpussavienības valstīm. Lai gan ES ir pasaules līdere tirdzniecības jomā, dažas dalībvalstis tirdzniecības integrācijas un ārvalstu tiešo ieguldījumu piesaistes ziņā atpaliek. Dalībvalstis var rīkoties, lai gūtu lielāku labumu no vienotā tirgus un starptautiskajām vērtības ķēdēm, tādējādi atbalstot ekonomikas atveseļošanos un veicinot nodarbinātību un izaugsmi.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Vienloga digitālo risinājumu izstrāde tirgotājiem, kas sazinās ar iestādēm
 • Internacionalizācijas stratēģiju izstrāde mazāk attīstītiem reģioniem, lai tie varētu gūt labumu no globalizācijas
 • Dalībvalstu normatīvās vides analīze ar mērķi identificēt ārvalstu tiešo investīciju un tirdzniecības šķēršļus un virzītājspēkus un uzlabot administratīvo spēju piesaistīt ieguldījumus un veicināt tirdzniecību
 • Rīcības plāna izstrāde mākslīgā intelekta ieviešanai investīciju un tirdzniecības aģentūrās

Labāks regulējums, licencēšana un inspekcijas

Birokrātija un laikietilpīgas procedūras sadārdzina uzņēmējdarbību un rada neskaidrības. Labāks regulējums nozīmē, ka valsts politikas un tiesību aktu izstrāde un novērtēšana notiek pārskatāmi, pamatojoties uz gūtajām atziņām un ņemot vērā iedzīvotāju, uzņēmēju un citu ieinteresēto personu viedokli. Tā mērķis ir samazināt birokrātisko slogu uzņēmumiem, piemēram, vienkāršojot tiesību aktus par investīciju licencēšanu un ieviešot racionalizētus un uz risku balstītus inspekcijas mehānismus.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Tiesību aktu un regulatīvo mehānismu pārskatīšana, vienkāršošana un racionalizēšana
 • Atbalsts regulatīvās vides izveidei sarežģītiem un inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem
 • Spēju veidošanas iespēju nodrošināšana iestādēm
 • Rīcības plāna un pasākumu ceļveža sagatavošana
 • Institucionālu izmaiņu un jaunu pārvaldības struktūru ierosināšana
Flag of Portugal with sky

Komisija atbalstīja Portugāles centienus uzlabot tiesību aktu sagatavošanas procesu, stiprinot tās regulatīvo ietekmes novērtējuma sistēmu. Labāks jauno tiesību aktu ietekmes novērtējums palīdzēs uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicinās investīcijas.

Mazie un vidējie uzņēmumi un citas nozares

Lai panāktu ilgtspējīgu atveseļošanu, ir jānodrošina saimnieciskās darbības atsākšana visās ekonomikas nozarēs. Galvenā loma Eiropas Savienības ekonomiskajā struktūrā ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas nodrošina divas no katrām trim darbvietām. Eiropas Komisija 2020. gadā pieņēma īpašu MVU stratēģiju, kuras mērķis ir samazināt birokrātiju un palīdzēt MVU veikt uzņēmējdarbību visā vienotajā tirgū un ārpus tā. Īpaši pielāgota politika tādās svarīgās ekonomikas nozarēs kā tūrisms sniegs dalībvalstīm iespējas radīt darbvietas un sekmēt reģionālo attīstību.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • MVU un reģionālās izaugsmes stratēģiju izstrāde
 • MVU vadības standartu uzlabošana
 • Jaunuzņēmumu ekosistēmas izveidei un MVU digitalizācijai paredzētu finansēšanas mehānismu un rīku izstrāde
 • Rīcības plāna sagatavošana radošo nozaru atbalstam
 • Labākas galamērķu pārvaldības veicināšana tūrisma jomā

Konkurence un patērētāju aizsardzības politika

Globālā un digitalizētā ekonomikā, kur liels skaits darījumu notiek tiešsaistē vai izmantojot cenu noteikšanas algoritmus, konkurences un patērētāju aizsardzības iestādes, kuras savu pienākumu izpildē pielieto tradicionālus līdzekļus, saskaras ar grūtībām. Šā iemesla dēļ ES dalībvalstis meklē pielāgotas spēju veidošanas programmas, kas sniedz pārskatu par progresīvākajām tirgus uzraudzības metodēm, izmeklēšanas praksi, ex post izvērtējumu un ietekmes novērtējumu. Tās arī pastiprina savus centienus nodrošināt efektīvu valsts atbalsta piešķiršanas uzraudzību un novērtēt tā ietekmi uz produktivitāti, konkurenci un ekonomiku.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Uzlabojumi konkurences pārkāpumu atklāšanas sistēmā
 • IT rīku efektīvs izmantojums konkurences lietu izmeklēšanā
 • Ar konkurenci un patērētāju aizsardzību saistītu lēmumu izvērtēšana un ieteikumu sniegšana
 • Valsts atbalsta shēmu ietekmes novērtēšana
 • Valsts atbalsta reģistru funkcionalitātes uzlabošana

Digitālā ekonomika, pētniecība un inovācijas

Digitālās tehnoloģijas būtiski ietekmē mūsu dzīvesveidu un darījumu veikšanu. Dalībvalstīm ir jāspēj izmantot mūsu arvien digitalizētākās sabiedrības priekšrocības un risināt ar to saistītās problēmas. Tās vēlas izstrādāt politikas nostādnes un ieviest inovatīvus risinājumus, kas uzņēmumiem sniegtu pārliecību, kā arī nodrošinātu prasmes un līdzekļus, kas sekmētu to digitalizāciju un izaugsmi. Lai ekonomika kļūtu produktīvāka un zaļāka, liela nozīme ir sistemātiskai un uz nākotni vērstai pētniecībai un inovācijām.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Inovācijas ekosistēmas, tai skaitā viedas specializācijas, sekmēšana valsts un reģionālā līmenī
 • Izstrādāti instrumenti, kas paredzēti tehnoloģiju pārnesei, pētniecības un izstrādes komercializēšanai un labākai integrēšanai vērtību ķēdēs
 • Uzņēmumu digitālās pārkārtošanās veicināšana un uzņēmumiem paredzētu digitālu rīku un pakalpojumu platformu izstrāde
 • Konsultāciju sniegšana un digitālās infrastruktūras uzlabošana, tai skaitā ļoti augstas veiktspējas tīkla izveide
 • Tehnisko risinājumu ierosināšana un prasmju nodošana, lai publiskās infrastruktūras plānošanā un iepirkumos varētu ieviest ēku informācijas modelēšanu (BIM)
 • Rūpniecības stratēģijas, rīcības plāna un pārvaldības modeļa izstrāde

Investīciju pārvaldība, publiskā un privātā sektora partnerības un valsts uzņēmumi

Investīciju apmērs Eiropas Savienībā joprojām ir zemāks nekā pirms finanšu krīzes. Covid-19 pandēmijas ietekmē tas ir sarucis vēl vairāk. Atveseļošanas un noturības mehānisms piedāvā apjomīgu finansiālu atbalstu investīcijām un reformām. Lai to varētu maksimāli izmantot un palielināt produktivitāti, publiskās finanses un izaugsmi, dalībvalstis meklē veidus, kā uzlabot savu publisko resursu un aktīvu stratēģisko plānošanu un pārvaldību. Tas ietver stabilu publisko investīciju projektu un publiskā un privātā sektora partnerību (PPP) izstrādes un īstenošanas stiprināšanu, lai nodrošinātu ieguldīto līdzekļu atdevi, kā arī lai uzlabotu valsts uzņēmumu pārvaldību nolūkā palielināt efektivitāti, uzlabot tirgu darbību un pilnveidot sabiedriskos pakalpojumus.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Valstu iestāžu spēju stiprināšana publisko investīciju projektu atlases un pārvaldības veikšanai
 • Atbalsts valstu koncesiju/PPP sistēmu reformām un PPP politikas modeļa uzlabošana
 • Iestāžu PPP projektu izstrādes un pārvaldības spēju uzlabošana
 • Valsts uzņēmumu korporatīvās pārvaldības sistēmas modernizēšana saskaņā ar starptautisko paraugpraksi
Flag of Bulgaria with sky

Saskaņā ar apņemšanos veikt reformas, lai varētu pievienoties Valūtas kursa mehānismam II, Bulgārija lūdza atbalstu valsts uzņēmumu pārvaldības sistēmu modernizēšanai atbilstīgi labai starptautiskai praksei.

Kontaktinformācija

Nodaļas “Izaugsme un uzņēmējdarbības vide” vadītājs

KASPAR RICHTER

Tehniskā atbalsta instrumenta galvenais kontaktpunkts

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Plašāka informācija par darbu saistībā ar izaugsmi un uzņēmējdarbības vidi

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Uzzināt vairāk