Pāriet uz galveno saturu
Reform Support

Publiskā pārvalde un pārvaldība

Publiskā pārvaldība un politikas izstrādes uzlabošana

Komisijas tehniskā atbalsta viena no prioritātēm ir uzlabot publiskās pārvaldes darbību. Efektīva, elastīga un lietderīga pārvalde ir valsts labas vadības priekšnosacījums un svarīgs izaugsmes faktors.

Labi funkcionējoša publiskā pārvalde nodrošina stabilu bāzi uzņēmumu attīstībai un nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem un profesionāļiem – tas, savukārt, piesaista investīcijas. Tā ir arī centrāls instruments, ar ko strukturēt publisko iestāžu darbu un politiskās pamatnostādnes pārveidot konkrētos pasākumos.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Nodrošināt starpministriju koordināciju, lai uzlabotu dialogu starp valdības dienestiem, kad tiek izstrādāta un īstenota publiskā politika.
 • Uzlabot struktūras un procesus, lai nodrošinātu, ka publiskā politika tiek izstrādāta pārdomāti, pamatojoties uz pārbaudītu datu analīzi.
 • Kodificēt un plānot tiesību aktus, lai nodrošinātu pārdomātu tiesisko regulējumu.
 • Uzraudzīt reformu īstenojumu, izveidojot stabilu pārvaldības un uzraudzības sistēmu.
Flag of Greece with sky

Komisija ar starpministriju koordinācijas rokasgrāmatas palīdzību sniedza atbalstu pārvaldes iestādēm un publiskām struktūrām nolūkā uzlabot ministriju savstarpējo koordināciju caur procedūru izskaidrošanu un caurskatāmības vairošanu.

Valsts iestāžu sniegto pakalpojumu organizācijas un sniegšanas efektivitāte

Spēcīga un efektīva valsts pārvaldība ir nepieciešams priekšnosacījums reformu īstenošanai, bet reformu pārvaldība ir valsts pārvaldes pamatelements. Lai nodrošinātu efektīvu publisko vadību, bieži vien valdību ietvaros ir jānostiprina vadība, koordinācija un plānošana. Šie uzlabojumi ļauj efektīvi uzraudzīt reformas un laikus identificēt stratēģiskus jautājumus. Komisija palīdz ES valstīm ieviest šo pārvaldību kā stratēģiskā, tā tehniskā ziņā.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Īstenot administratīvo praksi, kuras pamatā ir uz lietotāju virzītas mūsdienīgas pieejas, kā dzīves notikumi un Customer Journey Mapping (klientu ceļošanas kartēšana).
 • Izstrādāt un īstenot administratīvās vienkāršošanas stratēģijas un darbības, kas paredzētas tam, lai samazinātu administratīvās formalitātes iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
 • Īstenot funkcionālus pārskatus, kas ļauj dalībvalstīm analizēt lielus savas publiskās politikas segmentus nolūkā uzlabot to efektivitāti un lietderību.
Flag of Latvia with sky

Latvijas 2020. gadā pieņemtā publiskās pārvaldes reformas plāna ietvaros Komisija atbalstīja reorganizāciju iekšlietu sektorā, kas veido lielāko Latvijas valsts budžeta daļu.

Digitālā publiskā pārvalde

Publiskās pārvaldes iestāžu digitālā pārveide ļauj sniegt ātrākus, lētākus un labākas kvalitātes pakalpojumus. E-pārvalde nostiprina efektivitāti un uzlabo pakalpojumu lietotājdraudzīgumu un pieejamību. Tā arī palīdz veicināt ētisku praksi un samazināt korupcijas risku.

Stabilas e-pārvaldes ieviešana ir e-pārvaldes attīstības centrā. Tiklīdz būs izveidotas lēmumu pieņemšanas un uzraudzības struktūras, ES valstis varēs noteikt savas stratēģijas, savas arhitektūras un savus satvarus un sākt īstenošanu. E-pārvaldei ir stiprs starpministriju aspekts, jo tā prasa administratīvo procedūru vispārēju vienkāršošanu visos dienestos, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Palīdzēt pārvaldes iestādēm izmantot jaunās digitālās tehnoloģijas, lai pārvarētu IT sistēmu sadarbspējas trūkumu.
 • Uzlabot pakalpojumus, ko nacionālās pārvaldes iestādes sniedz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām pārvaldes iestādēm, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tādas kā mākslīgais intelekts.
 • Izstrādāt digitālās pārvaldības sistēmas un ieviest pienācīgu vadības satvaru.

Tiesu sistēmas

Efektīvām tiesu sistēmām ir izšķiroša nozīme tiesiskuma un ES pamatvērtību aizsardzībā. Tās ir arī svarīgs strukturāls elements videi, kas ir labvēlīga ieguldījumiem un uzņēmējdarbībai. Tāpēc nacionālo tiesu sistēmu efektivitātes uzlabošana ir ES prioritāte.

ES valstis veic reformas, lai padarītu savas tiesu sistēmas efektīvākas. Komisija sniedz praktisku atbalstu, lai uzlabotu nacionālo iestāžu spēju īstenot reformas tieslietu nozarē. Tā arī veicina paraugprakses apmaiņu starp ES valstīm.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Samazināt tiesvedības procedūru ilgumu, uzlabot nepabeigto lietu noslēgšanas koeficientu un stiprināt tiesu spriedumu izpildi.
 • Uzlabot tiesu pieejamību, nostiprināt novērtēšanas instrumentus (piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas lietu pārvaldībai vai tiesu statistikai) un ieviest standartus, lai nodrošinātu spriedumu termiņus un kvalitāti.
 • Atbalstīt tiesu sistēmu neatkarību, uzlabojot tiesnešu un prokuroru iecelšanas, paaugstināšanas amatā un izvērtēšanas procedūras.
 • Pārmaiņas lietu sadalījuma sistēmā tiesās.

Kontroles vide un cīņa pret korupciju

Ētika sabiedriskajā dzīvē sākas ar attieksmi un vērtībām pārvaldes virsotnē. Pirmkārt, tā ir pašas valdības un pārvaldes vadībai izraudzītu augstākā līmeņa vadītāju atbildība, pat ja ētikas normas attiecas uz visiem ierēdņiem.

Komisija palīdz ES valstīm integrēt caurskatāmību un pārskatatbildību to administratīvajā praksē. Tā sniedz konkrētu tehnisku atbalstu ētikas pamatnostādņu, kā arī pretkorupcijas un krāpšanas apkarošanas stratēģiju un politikas izstrādei un īstenošanai. Šis atbalsts tiek sniegts visos reformu izstrādes un īstenošanas posmos.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Izstrādāt un īstenot korupcijas un krāpšanas apkarošanas stratēģijas un rīcības plānus, jo īpaši nosakot rādītājus, ar kuriem novērtē pasākumu sekmes.
 • Izstrādāt pamatnostādnes ētikas jomā (piemēram, par interešu konfliktiem vai disciplināriem pasākumiem), lai nostiprinātu publiskās pārvaldes integritāti.
 • Izstrādāt iekšējās kontroles un revīzijas sistēmas, stratēģijas un metodiku, lai nostiprinātu kontroles vidi publiskās iestādēs.
 • Izstrādāt un modernizēt iepirkumu struktūras, standartus un sistēmas, lai nodrošinātu nacionālā budžeta un ES līdzekļu pareizu pārvaldību.

Cilvēkresursi

Budžeta ierobežojumi uzliek publiskajiem dienestiem par pienākumu efektīvi izmantot ierobežotos resursus. Vienlaikus valstīm ir jāreaģē uz savu iedzīvotāju vajadzību pārmaiņām. Tāpēc ES pārvaldes iestādes tiek mudinātas uzlabot sava darbaspēka plānošanu un ieviest cilvēkresursu sistēmas, kas veicina mācību un karjeras attīstības iespējas.

Šajā kontekstā profesionālas stratēģijas cilvēkresursu jomā ir izšķirīgi svarīgas, lai piesaistītu viskompetentākos darbiniekus. Cilvēkresursu attīstības instrumentiem lielākā mērā nekā jebkad ir izšķiroši svarīga loma kvalitatīvas publiskās pārvaldes izveidē un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Definēt procesus un procedūras, lai depolitizētu un profesionalizētu augstākā līmeņa vadītāju atlasi.
 • Noteikt labu praksi personāla iekšējās mobilitātes nodrošināšanai.
 • Ieviest civildienesta ierēdņu snieguma novērtēšanas sistēmas, kas satur novērtēšanas sistēmu pārskatīšanu.
 • Ieviest darbaspēka plānošanas procesu publiskajā pārvaldē, lai apmierinātu turpmākās vajadzības pēc cilvēkresursiem.
 • Īstenot pārmaiņu vadības darbības, kas satur organizatorisku stratēģiju izstrādi un īstenošanu.
Flag of Ireland with sky

Šis projekts atbalstīja pūliņus, ko Īrijas Izdevumu un reformu ministrija pielika, lai ieviestu cilvēkresursu stratēģisku pārvaldību valsts civildienestā.

ES fondu pārvaldība

Vairākas ES valstis saskaras ar kavējumiem ES fondu, jo īpaši Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) īstenošanā. Šos kavējumus bieži vien izraisa vājas administratīvās struktūras, nepietiekamas plānošanas un vadības spējas un ierobežotas kompetences projektu izstrādē.

REFORM ĢD palīdz ES valstīm nostiprināt to spējas plānot, vadīt un īstenot ESI fondu darbības programmas.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Ieteikumi politikas un attīstības prioritāšu izstrādei, jo īpaši reģionālo specializāciju jomā.
 • Pamatnostādnes attiecībā uz tādu efektīvāku darbības programmu izstrādi, kuras vērstas uz investīcijām teritoriālajā attīstībā.
 • ESI fondu pārvaldības ekosistēmas novērtēšana un ieteikumi, kā vienkāršot un stiprināt tās efektivitāti.
 • Ieteikumi, kā uzlabot infrastruktūras projektu izstrādes kompetences.
 • Spēju veidošanas darbības nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī ar galvenajām ieinteresētajām personām, starptautiskiem ekspertiem un citu ES valstu pārstāvjiem, lai veidotu stratēģisku dialogu un saņemtu atgriezenisko informāciju no līdzbiedriem.

Kontaktinformācija

Publiskās pārvaldes un pārvaldības nodaļas vadītājs

DANIELE DOTTO

Galvenais kontaktpunkts pieteikumiem attiecībā uz tehniskā atbalsta instrumentu

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Uzzināt vairāk par darbu, kas saistīts ar publisko pārvaldi un pārvaldību

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Papildinformācija