Направо към основното съдържание
Reform Support

Публична администрация и управление

Държавно управление и по-добро изготвяне на политики

Техническата помощ на Комисията е насочена към подобряване на работата на публичната администрация. Ефективната, гъвкава и ефикасна администрация е предпоставка за доброто управление на дадена страна и основен двигател на растежа.

Добре функциониращата публична администрация е солидна основа за развитието на предприятията и осигурява качествени услуги за гражданите и специалистите. Това на свой ред привлича инвестиции. Тя е и основен инструмент за структуриране на работата на правителството и за превръщане на политическите насоки в реалност.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Осигуряването на координация между министерствата с цел подобряване на диалога между правителствените ведомства при изготвянето и прилагането на публичните политики.
 • Подобряване на структурите и процесите, за да се осигури правилно изготвяне на публичните политики въз основа на факти и анализи.
 • Кодифициране и планиране на закони, за да се осигури правилно изготвяне на правната рамка.
 • Контрол на изпълнението на реформите чрез разработване на стабилна система за управление и мониторинг.
Flag of Greece with sky

С помощта на ръководство за координация между министерствата Комисията предостави подкрепа на органи за управление и публичноправни субекти с цел подобряване на междуведомствената координация чрез изясняване на процедурите и повишаване на прозрачността.

Ефикасност на организацията и предоставянето на услуги от страна на държавата

Силното и ефективно държавно управление е необходимо изискване за осъществяването на реформи, а управлението на реформите е основен елемент на държавната администрация. Често е необходимо да се засилят даването на насоки, координацията и планирането в центъра на управлението, за да се гарантира ефективно публично управление. Тези подобрения дават възможност за ефективно наблюдение на реформите и за ранно идентифициране на стратегическите въпроси. Комисията помага на държавите от Съюза при разработването на това управление както на стратегическо, така и на техническо равнище.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Прилагане на административни практики, основани на насочени към потребителя съвременни подходи, като събития от живота и картографиране на пътуванията на клиентите.
 • Изготвяне и прилагане на стратегии за опростяване на административната уредба и действия за намаляване на бюрокрацията за гражданите и предприятията.
 • Използване на функционални прегледи, които позволяват на държавите от ЕС да анализират големи сегменти от своите публични политики с цел подобряване на тяхната ефективност и ефикасност.
Flag of Latvia with sky

В контекста на плана на Латвия за реформа на публичната администрация от 2020 г. Комисията подкрепи реорганизацията на вътрешния сектор, на който се пада най-големият дял от латвийския държавен бюджет.

Цифрова публична администрация

Цифровата трансформация на публичните администрации е начин за предоставяне на по-бързи, по-евтини и по-добри услуги. Електронното управление подобрява ефективността и увеличава удобството за ползване и достъпността. То също така спомага за насърчаване на етичните практики и намаляване на рисковете от корупция.

Прилагането на солидна система за електронно управление е в основата на изграждането на електронно управление. След като бъдат създадени органите за вземане на решения и за надзор, държавите от ЕС, могат да определят своите стратегии, структури и рамки и да продължат с изпълнението. Електронното управление има силен междуведомствен аспект, тъй като изисква цялостно опростяване на административните процеси в областта на услугите, за да се отговори на нуждите на гражданите.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Оказване на помощ на администрациите да се възползват от новите цифрови технологии с цел преодоляване на липсата на оперативна съвместимост на ИТ системите.
 • Подобряване на услугите, предоставяни от администрациите на държавите от ЕС на граждани, дружества и други администрации, като се използват информационни и комуникационни технологии, като например изкуствен интелект.
 • Проектиране на системи за цифрово управление и въвеждане на подходяща рамка за управление.

Съдебни системи

Ефективните съдебни системи играят ключова роля за утвърждаването на принципите на правовата държава и на основните ценности на Съюза. Те също така са важен структурен елемент за благоприятна за инвестициите и бизнеса среда. Затова подобряването на ефективността на националните съдебни системи е приоритет на ЕС.

Държавите от ЕС извършват реформи за повишаване на ефективността на съдебните си системи. Комисията предоставя практическа подкрепа за подобряване на капацитета на националните институции за осъществяване на реформи в съдебната система. Комисията също така улеснява обмена на добри практики между държавите от ЕС.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Намаляване на продължителността на съдебните производства, повишаване на дела на приключените висящи производства и укрепване на изпълнението на съдебните решения.
 • Подобряване на достъпа до съдилища, на инструментите за оценка (например ИТ системи за управление на делата или съдебна статистика) и въвеждане на стандарти за своевременност и качество на съдебните решения.
 • Подкрепа за независимостта на съдебните системи чрез подобряване на процедурите за назначаване, повишаване и оценяване на съдиите и прокурорите.
 • Промени в системата за разпределение на делата в съдилищата.
Flag of Cyprus with sky

Европейската комисия подкрепи Кипър при създаването на обективни критерии за наемане на работа, оценяване и повишаване на съдии в сътрудничество с австрийското федерално министерство на конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието и Центъра за правна компетентност – Forschung & Consulting GmbH.

Контролна среда и борба с корупцията

Етиката в обществения живот започва от нагласите и ценностите на върха на администрацията. На първо място, това е отговорност на самото правителство и на висшите ръководни кадри, които са избрани да ръководят администрацията. Стандартите за етично поведение обаче важат и за всички останали длъжностни лица.

Комисията подкрепя държавите членки при включването на прозрачността и отчетността в техните административни практики. Тя предлага практическа техническа подкрепа за разработването и прилагането на етични насоки и стратегии и политики за борба с корупцията и измамите. Подкрепа се предоставя на всички етапи от разработването и изпълнението на реформите.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Изготвяне и изпълнение на стратегии и планове за действие за борба с корупцията и измамите, включително определяне на показатели за измерване на успеха.
 • Изготвяне на етични насоки (например относно конфликти на интереси или дисциплинарни мерки) с цел повишаване на почтеността на публичната администрация.
 • Проектиране на системи за вътрешен контрол и вътрешен одит, изготвяне на стратегии и методологии за укрепване на контролната среда в публичните органи.
 • Разработване и модернизиране на структури, стандарти и системи за възлагане на обществени поръчки, за да се осигури стабилно управление на националния бюджет и фондовете на ЕС.
Flag of Romania with sky

Комисията подкрепя националните органи в усилията им за укрепване на националната система за вътрешен одит в публичния сектор в Румъния, като предоставя подкрепа на националната администрация, отговаряща за вътрешния одит в публичния сектор.

Човешки ресурси

Бюджетните ограничения оказват натиск върху държавните служби да използват ефективно оскъдните ресурси. Същевременно държавите трябва да реагират на променящите се нужди на своите граждани. Поради това администрациите на ЕС се насърчават да подобрят планирането на работната сила и да създадат системи за човешки ресурси, които стимулират възможностите за учене и професионално развитие.

В този контекст професионалните стратегии в областта на човешките ресурси са от ключово значение за привличането на най-компетентните служители. Инструментите за развитие на човешките ресурси повече от всякога са ключов елемент за изграждането на качествена публична администрация и насърчаването на икономическия растеж.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Определяне на процеси и процедури за деполитизиране и професионализиране на избора на висши ръководители.
 • Изготвяне на добри практики за осигуряване на вътрешна мобилност на персонала.
 • Използване на системи за оценка на работата на държавните служители, включително преглед на системите за оценка.
 • Въвеждане на процес на планиране на работната сила в публичната администрация, за да се отговори на бъдещите нужди от човешки ресурси.
 • Изпълнение на действия за управление на промените, включително разработване и прилагане на организационни стратегии.

Управление на средствата от ЕС

Няколко държави от ЕС са изправени пред забавяния при изпълнението на фондовете на ЕС, по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). Това често се дължи на слаби административни структури, неподходящ капацитет за програмиране и управление и ограничени умения за разработване на проекти.

ГД „Подкрепа на структурните реформи“ подпомага държавите от ЕС да увеличат своя капацитет за програмиране, управление и изпълнение на оперативните програми на ЕСИ фондовете.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Изготвяне на препоръки за политическите приоритети и приоритетите в областта на развитието, включително във връзка с регионални специализации.
 • Изготвяне на насоки за разработване на по—ефективни оперативни програми, насочени към инвестиции за териториално развитие.
 • Оценяване на екосистемата на управление на ЕСИ фондовете и предоставяне на препоръки за опростяване и за укрепване на нейната ефикасност.
 • Изготвяне на препоръки за подобряване на уменията за подготовка на проекти в областта на инфраструктурата.
 • Осигуряване на дейности за изграждане на капацитет на национално, регионално и местно равнище с ключови заинтересовани страни, международни специалисти и представители на други държави от ЕС, за да се води политически диалог и да се получава обратна информация от партньорите.

Координати за връзка

Началник-отдел „Управление и публична администрация“

DANIELE DOTTO

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Допълнителна информация за работата, свързана с управлението и публичната администрация

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Научете повече