Направо към основното съдържание
Reform Support

Умения, образование и обучение

Приобщаващо образование

Областите за подкрепа на реформите за приобщаващо образование включват специални образователни потребности, справяне с преждевременното напускане на училище и повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст. Комисията предоставя подкрепа за подобряване на управлението, качеството и гъвкавостта на образованието за възрастни. Специално внимание се обръща на повишаването на цифровите умения и компетентности както на работещите, така и на гражданите като цяло. В областта на професионалното образование и обучение целта на реформите е повишаване на адаптивността и капацитета на системите, за да се подкрепи развитието на подходящи умения.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДПОМАГАНЕ

 • Вземане на мерки във връзка с ниските образователни резултати и преждевременното напускане на училище
 • Образование за възрастни
 • Цифрово образование и умения
 • Образование и грижи в ранна детска възраст
 • Ефикасност на системите за финансиране и разходи
 • Приобщаващо образование
 • Мониторинг на образователните системи и разработването на политики
 • Професионално образование и обучение
Flag of Portugal with sky

Комисията оказва помощ на португалското министерство на образованието за провеждане на дискусия с всички заинтересовани страни за определяне на стандарти, показатели и процедури в цялостна система за наблюдение на прилагането на новия закон за приобщаващо образование.

Flag of France with sky

Комисията подкрепя френското министерство на образованието при реформирането на рамката за изпълнение във връзка с френските центрове за високи постижения в областта на професионалното образование (Campus des Métiers), за да се повишат тяхното качество и ефективност.

Висше образование и научни изследвания

Комисията също така подкрепя реформите за повишаване на качеството и за стимулиране на високите постижения в областта на висшето образование и научните изследвания, включително политики за по-приобщаващи, свързани и иновативни системи. 

Целта на реформите във всички сектори на образованието и обучението е повишаване на качеството и професионализма на преподавателите, включително на ръководителите на образователни институции.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДПОМАГАНЕ

 • Реформа на учебната програма (включително оценяването на учениците)
 • Висше образование, научни изследвания и иновации
 • Политика по отношение на учителите и ръководителите на училища
Flag of EU with sky

Комисията предостави техническа помощ на България, Естония, Хърватия, Литва и Словакия за модернизиране на техните политики за учителите и за подпомагане на изпълнението на реформите на учебните програми.

Flag of Belgium with sky

Комисията подкрепя Фламандското министерство на образованието и обучението (Белгия) за създаване на ефективна система за въвеждане в работата на начинаещи учители с цел справяне с преждевременното напускане на професията и осигуряване на по-добра кариера на учителите в дългосрочен план.

Координати за връзка

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Научете повече