Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Reform Support

Умения, образование и обучение

Приобщаващо образование

Областите за подкрепа на реформите за приобщаващо образование включват специални образователни потребности, справяне с преждевременното напускане на училище и повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст. Комисията предоставя подкрепа за подобряване на управлението, качеството и гъвкавостта на образованието за възрастни. Специално внимание се обръща на повишаването на цифровите умения и компетентности както на работещите, така и на гражданите като цяло. В областта на професионалното образование и обучение целта на реформите е повишаване на адаптивността и капацитета на системите, за да се подкрепи развитието на подходящи умения.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДПОМАГАНЕ

 • Вземане на мерки във връзка с ниските образователни резултати и преждевременното напускане на училище
 • Образование за възрастни
 • Цифрово образование и умения
 • Образование и грижи в ранна детска възраст
 • Ефикасност на системите за финансиране и разходи
 • Приобщаващо образование
 • Мониторинг на образователните системи и разработването на политики
 • Професионално образование и обучение

Flag of Portugal with sky

Разработване на система за наблюдение на прилагането на закона за приобщаващото образование в Португалия

Комисията оказва помощ на португалското министерство на образованието за провеждане на дискусия с всички заинтересовани страни за определяне на стандарти, показатели и процедури в цялостна система за наблюдение на прилагането на новия закон за приобщаващо образование.

Flag of France with sky

Подобряване на качеството и ефективността на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование – campus des métiers – във Франция

Комисията подкрепя френското министерство на образованието при реформирането на рамката за изпълнение във връзка с френските центрове за високи постижения в областта на професионалното образование (Campus des Métiers), за да се повишат тяхното качество и ефективност.

Висше образование и научни изследвания

Комисията също така подкрепя реформите за повишаване на качеството и за стимулиране на високите постижения в областта на висшето образование и научните изследвания, включително политики за по-приобщаващи, свързани и иновативни системи. 

Целта на реформите във всички сектори на образованието и обучението е повишаване на качеството и професионализма на преподавателите, включително на ръководителите на образователни институции.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДПОМАГАНЕ

 • Реформа на учебната програма (включително оценяването на учениците)
 • Висше образование, научни изследвания и иновации
 • Политика по отношение на учителите и ръководителите на училища

Flag of EU with sky

Реформа на учебните програми и подобряване на реномето на учителската професия

Комисията предостави техническа помощ на България, Естония, Хърватия, Литва и Словакия за модернизиране на техните политики за учителите и за подпомагане на изпълнението на реформите на учебните програми.

Flag of Belgium with sky

Ефективна система за въвеждане в работата на начинаещи учители в Белгия – Фландрия

Комисията подкрепя Фламандското министерство на образованието и обучението (Белгия) за създаване на ефективна система за въвеждане в работата на начинаещи учители с цел справяне с преждевременното напускане на професията и осигуряване на по-добра кариера на учителите в дългосрочен план.

Координати за връзка

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Научете повече