Направо към основното съдържание
Reform Support

Управление на приходите и обществено финансово управление

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Управление на приходите

Органите по приходите на държавите от ЕС са подложени на натиск да постигат по-големи резултати с по-малко средства. В същото време те трябва да гарантират ефективно възпиране на неспазването. Комисията помага на приходните органи да подобрят основните си бизнес функции и управленски процеси. Като правят тези функции и процеси по-ефикасни и ефективни, приходните органи могат да осигурят устойчиви приходи за правителството.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подобряване на услугите за данъкоплатците.
 • Укрепване на механизмите за разрешаване на спорове.
 • Модернизиране на процесите, операциите и инструментите за събиране на дългове.
 • Разработване и прилагане на рамки за стратегическо планиране и управление на изпълнението.
 • Насърчаване на вътрешния контрол, управлението на организационния риск и информационната сигурност.
 • Подобряване на бизнес процесите и управлението на проектите и промените.

Спазване на данъчното законодателство

Подобряването на спазването на данъчното законодателство е ключов елемент от ефективното мобилизиране на ресурси. Приходните органи разработват нови подходи за повишаване на доброволното спазване, за управление на неспазването, за свеждане до минимум на разходите за привеждане в съответствие и за повишаване на общото доверие в данъчната система. Комисията предоставя техническа подкрепа за разработването и прилагането на управление на съответствието.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подобряване на управлението на риска и стратегиите в областта на спазването на законовите задължения.
 • Създаване на съвместни програми за спазване на законовите задължения.
 • Създаване на условия за прилагане на поведенчески подходи.
 • Разработване на комуникационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността.

Агресивно данъчно планиране, данъчни измами и укриване на данъци

Ограничаването на агресивното данъчно планиране, данъчните измами и укриването на данъци е приоритет на ЕС. От съществено значение е да се гарантира мобилизирането на приходи, да се осигури справедливо разпределяне на данъчната тежест и да се избегне нарушаване на конкуренцията. Комисията предлага подкрепа за създаването на механизми за избягване на свиването на данъчната основа чрез трансгранично прехвърляне на печалби. Предоставя се подкрепа и за разработването и изпълнението на стратегии за борба с измамите.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Изграждане на капацитет за прилагане на пакета от мерки на ЕС за борба с избягването на данъци и предприемане на действия във връзка със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.
 • Разработване и прилагане на стратегии за борба с измамите.
 • Борба с измамите с липсващ търговец.
 • Подкрепа за административно сътрудничество и обмен на информация.

Цифровизация на приходните органи

Бързият растеж на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) изправя приходните органи пред предизвикателства във връзка със способността им да бъдат в крак с най-новите процеси и тенденции. Цифровизацията е от съществено значение за предоставянето на по-добри услуги на данъкоплатците, за обработване на големи информационни масиви и за откриване на рискове. Важно е също така събирането на приходите да стане по-ефективно и ефикасно. Комисията предоставя техническа подкрепа за разработването и прилагането на реформи в областта на ИКТ в приходните органи.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на стратегии и планове за действие в областта на ИКТ.
 • Укрепване на управлението на данните.
 • Изготвяне на бизнес обосновка и функционални спецификации.
 • Определяне на рамка за финансиране на инвестициите в ИКТ.

Митнически съюз

Митническият съюз е важен за защитата на външните граници на ЕС и за гарантирането на справедливото и прозрачно събиране на мита и други данъци, като акцизи и данък върху добавената стойност. В същото време той осигурява плавен поток на международната търговия през границите на ЕС. Комисията предоставя техническа помощ на националните органи, за да подпомогне разработването и изпълнението на митническите реформи.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на стратегии за цифрова трансформация.
 • Картографиране на цифрови митнически решения за внос и износ на пратки за електронна търговия.
 • Модернизиране на инструментите за управление на риска.
 • Разработване на стратегии за борба с контрабандата и кампании за повишаване на осведомеността.

Данъчна политика

Добрите данъчни политики постигат целите по отношение на приходите и осигуряват данъчна система, която подкрепя справедлив, приобщаващ и устойчив растеж. В същото време те предлагат правна сигурност и намаляват административната тежест. Комисията предоставя техническа помощ за подготовката на данъчно законодателство и за анализирането на разходите и ползите от промените в данъчните политики. Комисията може също така да помогне за разработването на методологии за анализ, симулация и прогнозиране на приходите.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Изграждане на капацитет за микросимулации и моделиране.
 • Оценка на данъчната политика и законодателство.
 • Разработване на реформи в областта на екологичното данъчно облагане.
 • Разработване на методологии за оценка на разликите в данъчното облагане.
Flag of Slovakia with sky

Инструмент за микросимулация на системата за данъчно облагане и трансфери в Словакия

Комисията подкрепя Съвета за бюджетна отговорност в Словакия при модернизирането на методите за моделиране за оценка на непосредствените, поведенческите и съвкупните фискални ефекти от потенциални инициативи в областта на данъчната политика и на трансферната политика.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Политика в областта на разходите

В момент, когато правителствата трябва да се справят с нарасналия натиск по отношение на публичните разходи, е още по-важно да се подобри качеството на публичните финанси. Стабилните публични финанси гарантират, че политиката по отношение на разходите подкрепя устойчивия икономически растеж и насърчава справедливостта. Подобрената ефикасност и ефективност на публичните разходи спомага за облекчаване на бюджетните ограничения. Комисията предоставя подкрепа за изготвянето, извършването и институционализирането на прегледите на разходите. Тя също така подпомага държавите от ЕС при подобряването на практиките и капацитета в областта на управлението, мониторинга и оценката на публичните разходи.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подпомагане на изготвянето и провеждането на прегледи на разходите.
 • Предоставяне на насоки за по-добро съгласуване на прегледите на разходите с бюджетния процес и с други инструменти за управление на публичните финанси.
 • Изграждане на капацитет и подобряване на практиките за оценка на публичните разходи.
Flag of Estonia with sky

Институционализиране на прегледите на разходите в Естония

Комисията подкрепя естонското министерство на финансите в амбицията му да институционализира използването на прегледите на разходите като аналитичен инструмент за подобряване на ефикасността при разпределянето на публичните ресурси.

Изготвяне и изпълнение на бюджета

Правителствата трябва внимателно да планират своите бюджети и да ги изпълняват ефективно и своевременно, за да носят те осезаеми ползи на техните граждани. Изготвянето на бюджета е от решаващо значение за постигането на разпределение на ресурсите, което отразява приоритетите на политиката в областта на разходите. Ефикасната система за изпълнение на бюджета гарантира правилното изразходване на публичните средства. Комисията помага на националните органи да подобрят бюджетния процес. Техническата подкрепа е насочена към укрепване на бюджетирането въз основа на резултатите и средносрочната бюджетна рамка. Комисията също така помага на държавите от Съюза да подобрят практиките за изпълнение на бюджета.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Укрепване на рамката на основаното на изпълнение бюджетиране.
 • Укрепване на екологосъобразните, свързаните с равенството между половете и други приоритетни рамки за бюджетиране.
 • Укрепване на средносрочната бюджетна рамка.
 • Подобряване на практиките за изпълнение на бюджета.

Счетоводство и статистика в публичния сектор

Изчерпателните, надеждни и навременни практики за отчитане и докладване са от съществено значение за висококачествената статистика. Те помагат на правителствата да разберат по-добре своята фискална позиция и перспективи. Те също така предоставят на законодателите, пазарите и гражданите информацията, от която се нуждаят, за да вземат ефективни финансови решения. Комисията помага на държавите от ЕС да модернизират своите системи за фискално отчитане. Тя предоставя техническа подкрепа за разработването и изпълнението на реформи в счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване в съответствие с европейските счетоводни стандарти за публичния сектор и за подобряване на качеството на националните сметки.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подкрепа за разработването и изпълнението на реформи в счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване.
 • Подобряване на качеството на националните сметки.

Макрофискална рамка

Стабилната макрофискална рамка позволява на публичните администрации да поставят устойчиви фискални цели, да определят избора на политики и да изготвят реалистични прогнози за разходите. Комисията помага на националните органи да подобрят бюджетния си процес. Тя предоставя техническа подкрепа за подобряване на изготвянето и прилагането на фискалните правила, подобряване на качеството на макрофискалните прогнози, разработване на рамки за управление на фискалния риск и оценка на финансите на местното управление.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Изграждане на капацитет за оценка и управление на фискалния риск.
 • Подобряване на качеството на макроикономическите и фискалните прогнози.
 • Подкрепа за разработването и изпълнението на правила за разходите.
 • Подобряване на практиките за оценка на публичните разходи на местното управление.

Надзор на публичните финанси

Независимите фискални институции и върховните одитни институции са от решаващо значение за насърчаване на фискалната отговорност и подобряване на качеството на дебата за фискалната политика. Те осъществяват това, като осигуряват независим контрол на фискалните политики, планове и резултати. Комисията помага на тези институции да укрепят институционалния си и технически капацитет и да подобрят набора от налични инструменти за изпълнение на своя мандат.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Укрепване на институционалния и техническия капацитет на независимите фискални институции.
 • Укрепване на капацитета на върховните одитни институции.

Управление на дълга и паричните средства

Ефективните практики за управление на паричните средства гарантират, че разходите се финансират безпроблемно през годината, че целите на политиката са изпълнени и че нуждите и задълженията на правителството от финансиране се удовлетворяват при възможно най-ниски разходи. Комисията помага на националните органи да подобрят ефикасността и ефективността на своите операции по управление на паричните средства и дълга.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Оптимизиране на процесите и инструментите за управление на паричните средства.
 • Укрепване на операциите по управление на дълга.

Координати за връзка

Началник отдел „Управление на приходите и обществено финансово управление“

RIIKKA TORPPA

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

reform-tsiec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Допълнителни подробности за работата, свързана с администрирането на приходите и управлението на публичните финанси

REFORM-TAX-PFMec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Научете повече