Skip to main content
Reform Support

Amministrazzjoni tad-dħul u ġestjoni tal-finanzi pubbliċi

AMMINISTRAZZJONI TAD-DĦUL

Amministrazzjoni tad-dħul

L-awtoritajiet tad-dħul tal-Istati Membri tal-UE jinsabu taħt pressjoni biex jipprovdu aktar b’inqas. Fl-istess ħin, iridu jiżguraw deterrent effettiv għan-nuqqas ta’ konformità. Il-Kummissjoni tgħin lill-awtoritajiet tad-dħul itejbu l-funzjonijiet ewlenin tan-negozju u l-proċessi maniġerjali tagħhom. Billi jagħmlu dawn il-funzjonijiet u l-proċessi aktar effiċjenti u effettivi, l-awtoritajiet tad-dħul jistgħu jiżguraw dħul sostenibbli għall-gvern.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-titjib tas-servizzi lill-kontribwenti.
 • It-tisħiħ tal-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim.
 • L-immodernizzar tal-proċessi, l-operazzjonijiet u l-għodod tal-ġbir tad-dejn.
 • L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ oqfsa strateġiċi ta’ ppjanar u ġestjoni tal-prestazzjoni.
 • It-trawwim tal-kontroll intern, il-ġestjoni tar-riskju organizzattiv u s-sigurtà tal-informazzjoni.
 • It-titjib tal-proċessi tan-negozju u l-ġestjoni tal-proġetti u tal-bidla.

Konformità fiskali

It-tisħiħ tal-konformità mar-regoli tat-taxxa huwa komponent ewlieni tal-mobilizzazzjoni effettiva tar-riżorsi. L-awtoritajiet tad-dħul qed jiżviluppaw approċċi ġodda biex iżidu l-konformità volontarja, jimmaniġġjaw in-nonkonformità, jimminimizzaw il-kostijiet tal-konformità u jsaħħu l-fiduċja ġenerali fis-sistema tat-taxxa. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ tekniku għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-ġestjoni tal-konformità.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-titjib tal-ġestjoni tar-riskju u tal-istrateġiji tal-konformità.
 • L-istabbiliment ta’ programmi kooperattivi ta’ konformità.
 • Il-possibbiltà tal-implimentazzjoni ta’ approċċi ta’ mġiba.
 • L-iżvilupp ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni.

Ippjanar aggressiv tat-taxxa, frodi u evażjoni tat-taxxa

It-trażżin tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa huwa prijorità tal-UE. Huwa essenzjali għas-salvagwardja tal-mobilizzazzjoni tad-dħul, l-iżgurar ta’ kondiviżjoni ġusta tal-piż tat-taxxa u l-evitar tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni toffri appoġġ għall-istabbiliment ta’ mekkaniżmi biex tiġi evitata l-erożjoni tal-bażi tat-taxxa permezz ta’ trasferiment transfruntier tal-profitt. Huwa pprovdut ukoll appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji kontra l-frodi.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Il-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pakkett tal-UE kontra l-evitar tat-taxxa u azzjonijiet ta’ erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt.
 • It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji kontra l-frodi.
 • L-indirizzar tal-frodi b’negozjant nieqes.
 • L-appoġġ għall-kooperazzjoni amministrattiva u l-iskambju tal-informazzjoni.

Diġitalizzazzjoni tal-awtoritajiet tad-dħul

It-tkabbir rapidu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) jimponi sfidi għall-awtoritajiet tad-dħul biex ilaħħqu mal-aħħar żviluppi u xejriet. Id-diġitalizzazzjoni hija essenzjali biex jiġu pprovduti servizzi aħjar lill-kontribwenti, tiġi trattata aħjar il-big data u jiġu identifikati r-riskji. Hija importanti wkoll biex il-ġbir tad-dħul isir iktar effettiv u effiċjenti. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ tekniku għat-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riformi tal-ICT fl-awtoritajiet tad-dħul.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżvilupp ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni tal-ICT.
 • It-tisħiħ tal-governanza u l-ġestjoni tad-data.
 • L-abbozzar ta’ analiżi tan-negozju u speċifikazzjonijiet funzjonali.
 • L-identifikazzjoni ta’ qafas ta’ finanzjament għall-investimenti fl-ICT.

Unjoni doganali

L-Unjoni Doganali hija importanti għall-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u għas-salvagwardja tal-ġbir ġust u trasparenti tad-dazji doganali u ta’ taxxi rilevanti oħrajn, bħas-sisa u t-taxxa fuq il-valur miżjud. Fl-istess ħin, hija tiżgura fluss bla xkiel tal-kummerċ internazzjonali bejn il-fruntieri tal-UE. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ tekniku lill-awtoritajiet nazzjonali biex tgħin fit-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riformi doganali.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tfassil ta’ strateġiji għat-trasformazzjoni diġitali.
 • L-immappjar ta’ soluzzjonijiet doganali diġitali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ kunsinni ta’ kummerċ elettroniku.
 • L-immodernizzar tal-għodod tal-ġestjoni tar-riskju.
 • It-tfassil ta’ strateġiji kontra l-kuntrabandu u kampanji ta’ sensibilizzazzjoni.

Politika tat-tassazzjoni

Politiki tat-taxxa tajbin jilħqu l-objettivi tad-dħul u jiżguraw li s-sistema tat-taxxa tappoġġja tkabbir ekwu, inklużiv u sostenibbli. Fl-istess ħin, huma joffru ċertezza legali u jimminimizzaw il-piż amministrattiv. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ tekniku għat-tfassil u għall-abbozzar tal-leġiżlazzjoni tat-taxxa u għall-analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji tal-bidliet fil-politiki tat-taxxa. Il-Kummissjoni tista’ tgħin ukoll fl-iżvilupp ta’ metodoloġiji għall-analiżi, is-simulazzjoni u t-tbassir tad-dħul.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Il-bini tal-kapaċitajiet għall-mikrosimulazzjonijiet u l-immudellar.
 • Il-valutazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni fiskali.
 • It-tfassil ta’ riformi ta’ tassazzjoni ekoloġika.
 • L-iżvilupp ta’ metodoloġiji għall-istima tad-distakk fiskali.

ĠESTJONI TAL-FINANZI PUBBLIĊI

Politika tan-nefqa

Fi żmien meta l-gvernijiet ikollhom jiffaċċjaw pressjoni akbar rigward l-infiq pubbliku, huwa saħansitra aktar kruċjali li tittejjeb il-kwalità tal-finanzi pubbliċi. Finanzi pubbliċi sodi jiżguraw li l-politika tan-nefqa tappoġġja t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u tippromwovi l-ekwità. Effiċjenza u effettività mtejbin tan-nefqa pubblika jgħinu biex itaffu r-restrizzjonijiet baġitarji. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ għat-tfassil, it-twettiq u l-istituzzjonalizzazzjoni tar-rieżamijiet tan-nefqa. Tappoġġja wkoll lill-Istati Membri tal-UE fit-titjib tal-prattiki u l-kapaċità fil-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tan-nefqa pubblika.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-appoġġ għat-tfassil u t-twettiq tar-rieżamijiet tan-nefqa.
 • L-għoti ta’ appoġġ għal allineament aħjar tar-rieżamijiet tan-nefqa mal-proċess baġitarju u ma’ għodod oħra ta’ ġestjoni tal-finanzjament pubbliku.
 • Il-bini tal-kapaċitajiet u t-titjib tal-prattiki fl-evalwazzjoni tan-nefqa pubblika.

Tħejjija u implimentazzjoni tal-baġit

Biex iġibu benefiċċji tanġibbli liċ-ċittadini, il-gvernijiet jeħtieġ li jippjanaw bir-reqqa l-baġits tagħhom u jimplimentawhom b’mod effiċjenti u f’waqtu. It-tħejjija tal-baġit hija kruċjali biex tinkiseb allokazzjoni tar-riżorsi li tirrifletti l-prijoritajiet tal-politika tan-nefqa. Sistema effiċjenti ta’ eżekuzzjoni tal-baġit tiżgura li l-fondi pubbliċi jintefqu kif suppost. Il-Kummissjoni tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jtejbu l-proċess baġitarju. L-appoġġ tekniku jiffoka fuq it-tisħiħ tal-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni u l-qafas baġitarju fuq terminu medju. Il-Kummissjoni tgħin ukoll lill-Istati Membri tal-UE jtejbu l-prattiki tal-eżekuzzjoni tal-baġit.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tisħiħ tal-qafas tal-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni.
 • It-titjib tal-oqfsa baġitarji ekoloġiċi, tal-ġeneru u oqfsa prijoritarji oħrajn.
 • It-tisħiħ tal-qafas baġitarju fuq terminu medju.
 • It-titjib tal-prattiki tal-eżekuzzjoni tal-baġit.

Kontabbiltà u statistika tas-settur pubbliku

Prattiki ta’ kontabbiltà u rappurtar komprensivi, affidabbli u f’waqthom huma essenzjali għal statistika ta’ kwalità għolja. Dawn jgħinu lill-gvernijiet itejbu l-fehim tagħhom tal-pożizzjoni fiskali u l-prospetti tagħhom. Jipprovdu wkoll lil-leġiżlaturi, lis-swieq u liċ-ċittadini bl-informazzjoni li jeħtieġu biex jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji effiċjenti. Il-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri tal-UE jimmodernizzaw is-sistemi ta’ rappurtar fiskali tagħhom. Tipprovdi appoġġ tekniku għat-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riformi tal-kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti f’konformità mal-Istandards Ewropej tal-Kontabbiltà tas-Settur Pubbliku u għat-titjib tal-kwalità tal-kontijiet nazzjonali.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riformi tal-kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti.
 • It-titjib tal-kwalità tal-kontijiet nazzjonali.

Qafas makrofiskali

Qafas makrofiskali sod jippermetti lill-amministrazzjonijiet jistabbilixxu miri fiskali sostenibbli, jiddeterminaw l-għażliet ta’ politika, u jħejju projezzjonijiet realistiċi tan-nefqa. Il-Kummissjoni tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jsaħħu l-qafas makrofiskali tagħhom. Hija tipprovdi appoġġ tekniku biex itejbu t-tfassil u l-implimentazzjoni tar-regoli fiskali, isaħħu l-kwalità tat-tbassir makrofiskali, jiżviluppaw oqfsa ta’ ġestjoni tar-riskju fiskali u jevalwaw il-finanzi tal-gvern lokali.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Il-bini tal-kapaċità għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju fiskali.
 • It-titjib tal-kwalità tat-tbassir makroekonomiku u fiskali.
 • L-appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni tar-regoli dwar in-nefqa.
 • It-titjib tal-prattiki fl-evalwazzjoni tan-nefqa pubblika tal-gvern lokali.

Sorveljanza tal-finanzi pubbliċi

L-istituzzjonijiet fiskali indipendenti u l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar huma kruċjali għall-promozzjoni tar-responsabbiltà fiskali u għat-titjib tal-kwalità tad-dibattitu dwar il-politika fiskali. Jagħmlu dan billi jipprovdu skrutinju indipendenti tal-politiki, tal-pjanijiet u tal-prestazzjoni fiskali. Il-Kummissjoni tgħin lil dawn l-istituzzjonijiet isaħħu l-kapaċitajiet istituzzjonali u tekniċi tagħhom u jtejbu s-sett ta’ strumenti disponibbli biex iwettqu l-mandat tagħhom.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali u tekniċi tal-istituzzjonijiet fiskali indipendenti.
 • It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar.

Ġestjoni tad-dejn u tal-flus

Prattiki effettivi ta’ ġestjoni tad-dejn u tal-flus jiżguraw li l-infiq ikun iffinanzjat mingħajr xkiel matul is-sena, li l-objettivi ta’ politika jintlaħqu u li l-ħtiġijiet u l-obbligi ta’ finanzjament tal-gvern jintlaħqu bl-inqas spiża possibbli. Il-Kummissjoni tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jtejbu l-effiċjenza u l-effettività tal-operazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-flus u tad-dejn tagħhom.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-ottimizzazzjoni tal-proċessi u l-għodod tal-ġestjoni tal-flus.
 • It-tisħiħ tal-operazzjonijiet tal-ġestjoni tad-dejn.
Flag of Portugal with sky

Kont Uniku tat-Teżor fil-Portugall

Il-Kummissjoni qed tappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom biex itejbu l-funzjonament tal-Kont Uniku tat-Teżor tagħhom.

Dettalji ta’ kuntatt

Kap tal-Unità tal-Amministrazzjoni tad-dħul u l-ġestjoni finanzjarja pubblika

RIIKKA TORPPA

Punt ta’ kuntatt ewlieni għall-applikazzjoni għall-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Aktar dettalji dwar il-ħidma relatata mal-amministrazzjoni tad-dħul u l-ġestjoni finanzjarja pubblika

REFORM-TAX-PFM@ec.europa.eu

Skopri aktar