Mur għall-kontenut ewlieni
Reform Support

Amministrazzjoni pubblika u governanza

Governanza tal-Istat u tfassil aħjar tal-politika

Fokus ewlieni tal-appoġġ tekniku tal-Kummissjoni huwa t-titjib tal-prestazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika. Amministrazzjoni effettiva, aġli u effiċjenti hija prerekwiżit għal ġestjoni tajba tal-pajjiż u mutur ewlieni għat-tkabbir.

Amministrazzjoni pubblika li tiffunzjona tajjeb tipprovdi pjattaforma solida għall-iżvilupp tan-negozji u tiżgura servizzi ta’ kwalità għaċ-ċittadini u l-professjonisti. Dan, imbagħad, jiġbed l-investiment. Hija wkoll għodda ċentrali għall-istrutturar tal-ħidma tal-gvern u t-trasformazzjoni tal-linji gwida politiċi f’realtà.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżgurar ta’ koordinazzjoni interministerjali biex jittejjeb id-djalogu bejn is-servizzi tal-gvern fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi.
 • It-titjib tal-istrutturi u l-proċessi biex jiġi żgurat it-tfassil sod tal-politiki pubbliċi abbażi tal-evidenza u l-analiżi.
 • Il-kodifikazzjoni u l-ippjanar tal-liġijiet biex jiġi żgurat tfassil sod tal-qafas legali.
 • Is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tar-riformi permezz tat-tfassil ta’ sistema b’saħħitha ta’ governanza u ta’ monitoraġġ.
Flag of Greece with sky

Il-Kummissjoni pprovdiet appoġġ lill-korpi governattivi u lill-entitajiet pubbliċi biex tittejjeb il-koordinazzjoni interministerjali billi jiġu ċċarati l-proċeduri u tiżdied it-trasparenza permezz ta’ manwal ta’ koordinazzjoni interministerjali.

Effiċjenza tal-organizzazzjoni u twassil tas-servizzi mill-Istat

Governanza tal-Istat b’saħħitha u effettiva hija rekwiżit meħtieġ għall-implimentazzjoni tar-riformi, u l-ġestjoni tar-riformi hija element ċentrali tal-amministrazzjoni tal-Istat. Ħafna drabi hemm bżonn li jissaħħu t-tmexxija, il-koordinazzjoni u l-ippjanar fiċ-ċentru tal-gvern biex tiġi żgurata ġestjoni pubblika effettiva. Titjib bħal dan jippermetti monitoraġġ effettiv ta’ riformi u għall-identifikazzjoni bikrija ta’ kwistjonijiet strateġiċi. Il-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri tal-UE jiżviluppaw din it-tip ta’ governanza kemm fil-livell strateġiku kif ukoll f’dak tekniku.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-implimentazzjoni ta’ prattiki amministrattivi abbażi ta’ approċċi moderni ċċentrati fuq l-utent bħall-avvenimenti tal-ħajja u l-immappjar tal-vjaġġi tal-klijenti.
 • It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ simplifikazzjoni amministrattiva u azzjonijiet biex titnaqqas il-burokrazija għaċ-ċittadini u n-negozji.
 • L-implimentazzjoni ta’ rieżamijiet funzjonali li jippermettu lill-Istati Membri janalizzaw segmenti kbar tal-politiki pubbliċi tagħhom sabiex itejbu l-effiċjenza u l-effettività.
Flag of Latvia with sky

Fil-kuntest tal-Pjan ta’ Riforma tal-Amministrazzjoni Pubblika tal-Latvja għall-2020, il-Kummissjoni appoġġjat ir-riorganizzazzjoni tas-settur intern, li huwa responsabbli għall-ikbar sehem tal-baġit tal-Istat Latvjan.

Amministrazzjoni pubblika diġitali

It-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjonijiet pubbliċi hija mod kif jiġu pprovduti servizzi aktar veloċi, irħas u aħjar. Il-Gvern elettroniku jtejjeb l-effiċjenza u jżid il-faċilità tal-użu u l-aċċessibbiltà. Jgħin ukoll jippromwovi l-prattiki etiċi u jnaqqas ir-riskji ta’ korruzzjoni.

L-implimentazzjoni ta’ governanza elettronika solida hija fil-qalba tal-iżvilupp tal-gvern elettroniku. Ladarba l-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u ta’ superviżjoni jkunu fis-seħħ, l-Istati Membri tal-UE jistgħu jiddefinixxu l-istrateġiji, l-arkitetturi u l-oqfsa tagħhom u jipproċedu bl-implimentazzjoni. Il-gvern elettroniku għandu aspett interministerjali sod peress li jeħtieġ simplifikazzjoni ġenerali tal-proċessi amministrattivi fis-servizzi kollha biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet taċ-ċittadini.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Għajnuna lill-amministrazzjonijiet biex jagħmlu użu minn teknoloġiji diġitali ġodda biex jegħlbu n-nuqqas ta’ interoperabbiltà tas-sistemi tal-IT.
 • It-titjib tas-servizzi mogħtija mill-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE liċ-ċittadini, lill-kumpaniji u lil amministrazzjonijiet oħra bl-użu ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni bħall-intelliġenza artifiċjali.
 • It-tfassil ta’ sistemi ta’ governanza diġitali u l-implimentazzjoni ta’ qafas ta’ ġestjoni tajjeb.
Flag of Italy with sky

Id-Direttorat għas-Sistemi tal-IT u l-Innovazzjoni tal-Ministeru Taljan tal-Ekonomija u l-Finanzi huwa responsabbli għat-trasformazzjoni diġitali, jippromwovi l-innovazzjoni u l-forniment ta’ servizzi tal-IT.

Sistemi ġudizzjarji

Sistemi ġudizzjarji effettivi għandhom rwol kruċjali biex jiddefendu l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali tal-UE. Huma wkoll element strutturali importanti għal ambjent li jiffavorixxi l-investiment u n-negozju. Għalhekk, it-titjib tal-effettività tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali huwa prijorità tal-UE.

L-Istati Membri tal-UE qed jinvolvu ruħhom f’riformi biex jagħmlu s-sistemi ġudizzjarji tagħhom aktar effettivi. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ prattiku biex ittejjeb il-kapaċità tal-istituzzjonijiet nazzjonali biex jimplimentaw riformi fis-settur ġudizzjarju. Il-Kummissjoni tiffaċilita wkoll l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri tal-UE.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tnaqqis tat-tul tal-proċedimenti tal-qorti, it-titjib tar-rata tal-ikklirjar tal-kawżi pendenti u t-tisħiħ tal-infurzar tas-sentenzi.
 • It-titjib tal-aċċess għall-qrati, it-titjib tal-għodod ta’ valutazzjoni (eż. sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-ġestjoni tal-kawżi jew l-istatistika tal-qorti) u l-introduzzjoni ta’ standards għall-puntwalità u l-kwalità tas-sentenzi.
 • L-appoġġ għall-indipendenza tas-sistemi ġudizzjarji billi jittejbu l-proċeduri għall-ħatra, il-promozzjoni u l-evalwazzjoni tal-imħallfin u l-prosekuturi.
 • It-tfassil mill-ġdid tal-allokazzjoni tal-kawżi fil-qrati.
Flag of Cyprus with sky

Il-Kummissjoni Ewropea appoġġjat lil Ċipru fil-ħolqien ta’ kriterji oġġettivi għar-reklutaġġ, l-evalwazzjoni u l-promozzjoni tal-imħallfin, f’kollaborazzjoni mal-Ministeru Federali Awstrijak tal-Affarijiet Kostituzzjonali, ir-Riformi, id-Deregolamentazzjoni u l-Ġustizzja u ċ-Ċentru tal-Kompetenza Legali (CLC) – Forschung & Consulting GmbH.

Ambjent ta’ kontroll u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

L-etika fil-ħajja pubblika tibda bl-attitudnijiet u l-valuri fil-quċċata tal-amministrazzjoni. L-ewwel nett, hija kwistjoni għall-gvern innifsu u għall-ogħla maniġers li jintgħażlu biex imexxu l-amministrazzjoni. Madankollu, l-istandards ta’ mġiba etika japplikaw ukoll għall-uffiċjali kollha.

Il-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri biex jinkorporaw it-trasparenza u r-responsabbiltà fil-prattiki amministrattivi tagħhom. Hija toffri appoġġ tekniku prattiku għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-linji gwida etiċi u strateġiji u politiki kontra l-korruzzjoni u kontra l-frodi. L-appoġġ huwa pprovdut fl-istadji kollha tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tar-riformi.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni kontra l-korruzzjoni u kontra l-frodi, inkluż id-definizzjoni ta’ indikaturi biex jitkejjel is-suċċess.
 • L-abbozzar ta’ linji gwida dwar l-etika (eż. dwar kunflitti ta’ interess jew miżuri dixxiplinarji) biex tissaħħaħ l-integrità tal-amministrazzjoni pubblika.
 • It-tfassil ta’ sistemi, strateġiji u metodoloġiji ta’ kontroll intern u ta’ awditi interni biex jissaħħaħ l-ambjent ta’ kontroll fil-korpi pubbliċi.
 • L-iżvilupp u l-immodernizzar tal-istrutturi, l-istandards u s-sistemi ta’ akkwist biex tiġi żgurata ġestjoni tajba tal-baġit nazzjonali u tal-fondi tal-UE.
Flag of Greece with sky

Il-Kummissjoni pprovdiet appoġġ tekniku biex issaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-Greċja fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni permezz ta’ taħriġ u riżorsi ta’ taħriġ sostenibbli.

Flag of Romania with sky

Il-Kummissjoni qed tappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom biex isaħħu s-sistema ta’ awditjar intern pubbliku nazzjonali fir-Rumanija, billi tipprovdi appoġġ lill-amministrazzjoni nazzjonali responsabbli mill-awditjar intern pubbliku.

Riżorsi umani

Ir-restrizzjonijiet baġitarji jpoġġu pressjoni fuq is-servizzi ċivili biex jagħmlu użu effettiv mir-riżorsi skarsi. Fl-istess ħin, il-pajjiżi għandhom iwieġbu għall-ħtiġijiet dejjem jinbidlu taċ-ċittadini tagħhom. Għalhekk, l-amministrazzjonijiet tal-UE huma mħeġġa jtejbu l-ippjanar tal-forza tax-xogħol tagħhom u jistabbilixxu s-sistemi tar-riżorsi umani (HR) li jippromwovu l-opportunitajiet ta’ tagħlim u żvilupp tal-karriera.

F’dan il-kuntest, strateġiji tal-HR professjonali huma essenzjali biex jiġi attirat l-aktar staff kompetenti. L-għodod għall-iżvilupp tar-riżorsi umani huma, aktar minn qatt qabel, komponent ewlieni fil-bini ta’ amministrazzjoni pubblika ta’ kwalità u fit-trawwim tat-tkabbir ekonomiku.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Id-definizzjoni tal-proċessi u l-proċeduri għad-depolitiċizzazzjoni u l-professjonalizzazzjoni tal-għażla tal-ogħla maniġers.
 • It-tfassil ta’ prattiki tajbin biex tiġi żgurata l-mobbiltà interna tal-istaff.
 • L-implimentazzjoni ta’ sistemi għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-ħaddiema taċ-ċivil, inklużi rieżamijiet tas-sistemi ta’ evalwazzjoni.
 • It-tfassil ta’ proċess ta’ ppjanar tal-forza tax-xogħol fl-amministrazzjoni pubblika biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet futuri tar-riżorsi umani.
 • L-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ ġestjoni tal-bidla, inklużi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji organizzattivi.

Ġestjoni tal-fondi tal-UE

Diversi Stati Membri tal-UE qed jiffaċċjaw dewmien fl-implimentazzjoni tal-Fondi tal-UE, b’mod partikolari l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE). Dan huwa spiss ikkawżat minn strutturi amministrattivi dgħajfa, kapaċità inadegwata ta’ programmazzjoni u ġestjoni u ħiliet limitati fit-tfassil tal-proġetti.

Id-DĠ REFORM jappoġġja lill-Istati Membri tal-UE biex iżidu l-kapaċità tagħhom li jipprogrammaw, jimmaniġġjaw u jimplimentaw il-programmi operattivi tal-FSIE.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-abbozzar ta’ rakkomandazzjonijiet għal prijoritajiet ta’ politika u żvilupp, inklużi speċjalizzazzjonijiet reġjonali.
 • L-abbozzar ta’ linji gwida għat-tfassil ta’ programmi operazzjonali aktar effettivi ffukati fuq investimenti għall-iżvilupp territorjali.
 • Il-valutazzjoni tal-ekosistema tal-governanza tal-FSIE u l-għoti ta’ rakkomandazzjonijiet li jissimplifikaw u jsaħħu l-effiċjenza tagħha.
 • L-abbozzar ta’ rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-ħiliet fit-tfassil tal-proġetti għal proġetti ta’ infrastruttura.
 • L-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ bini ta’ kapaċità fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali ma’ partijiet ikkonċernati ewlenin, esperti internazzjonali u rappreżentanti ta’ Stati Membri oħra tal-UE biex jiġġeneraw djalogu ta’ politika u jirċievu feedback mingħand il-pari.

Dettalji ta’ kuntatt

Kap tal-Unità Governanza u amministrazzjoni pubblika

DANIELE DOTTO

Punt ta’ kuntatt ewlieni għall-applikazzjoni għall-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aktar dettalji dwar il-ħidma relatata mal-governanza u l-amministrazzjoni pubblika

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Skopri aktar