Gå til hovedindholdet
Reform Support

Offentlig forvaltning og regeringsførelse

Statsforvaltning og bedre politikudformning

Et centralt fokus for Kommissionens tekniske støtte er at sikre en mere effektiv offentlig forvaltning. En smidig og effektiv forvaltning er en forudsætning for sund regeringsførelse i et land og en vigtig drivkraft for vækst.

En velfungerende offentlig forvaltning danner en solid platform for udvikling af erhvervslivet og sikrer serviceydelser af høj kvalitet til både borgere og erhvervsliv. Samtidig tiltrækker den investeringer. En sund forvaltning er også et vigtigt værktøj til at strukturere regeringens arbejde og omsætte de politiske retningslinjer til virkelighed.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Koordinering mellem ministerier for at forbedre dialogen mellem de offentlige tjenester i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af offentlige politikker.
 • Bedre strukturer og processer, der sikrer en forsvarlig udformning af offentlige politikker baseret på dokumentation og analyse.
 • Kodificering og planlægning af love for at sikre en hensigtsmæssig udformning af de retlige rammer.
 • Overvågning af gennemførelsen af reformer gennem udformning af et stærkt forvaltnings- og overvågningssystem.
Flag of Greece with sky

Koordinering mellem ministerier i Grækenland

Kommissionen ydede støtte til styrende organer og offentlige enheder for at forbedre koordineringen mellem forskellige ministerier. I form af en tværministeriel koordineringshåndbog blev procedurerne tydeliggjort og gennemsigtigheden øget.

Effektivitet i de statslige strukturer og levering af tjenesteydelser

En stærk og effektiv statsforvaltning er en nødvendig forudsætning for at gennemføre reformer, og styring af reformer er et centralt element i statsforvaltningen. Der er ofte behov for øget styring, koordinering og planlægning centralt i en regering for at sikre en effektiv offentlig forvaltning. Med forbedringer på området kan man sikre en effektiv overvågning af reformerne og tidlig afdækning af strategiske spørgsmål. Kommissionen hjælper EU-landene med at udvikle målrettet styring på både det strategiske og det tekniske plan.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Gennemførelse af administrativ praksis baseret på moderne brugercentrerede tilgange såsom livshændelser og kortlægning af kunderejser.
 • Udformning og gennemførelse af administrative forenklingsstrategier og tiltag for at mindske bureaukratiet for borgere og virksomheder.
 • Gennemførelse af funktionelle gennemgange, der sætter EU-landene i stand til at analysere store dele af deres offentlige politikker for at forbedre effektiviteten.
Flag of Latvia with sky

Reform af indenrigssektoren i Letland

I forbindelse med Letlands 2020-plan for reform af de offentlige forvaltninger støttede Kommissionen omstruktureringen af indenrigssektoren, som står for den største andel af Letlands statsbudget.

Digital offentlig forvaltning

Den digitale omstilling af de offentlige forvaltninger er en måde at levere hurtigere, billigere og bedre serviceydelser på. E-forvaltning forbedrer effektiviteten og øger brugervenligheden og tilgængeligheden. Det bidrager også til at fremme etisk praksis og mindske risikoen for korruption.

Implementering af robust e-forvaltning er afgørende ved udvikling af e-forvaltning. Når først beslutnings- og tilsynsorganerne er fastlagt, kan EU-landene udforme strategi, arkitektur og rammer og påbegynde implementeringen. E-forvaltning rummer et vigtigt tværministerielt aspekt, da det kræver en samlet forenkling af de administrative processer på tværs af serviceydelser for at opfylde borgernes behov.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Støtte myndighederne i at bruge nye digitale teknologier for at afhjælpe manglende interoperabilitet mellem IT-systemer.
 • Tilbud om bedre tjenester fra EU-landenes forvaltninger til borgere, virksomheder og andre forvaltninger ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologier såsom kunstig intelligens.
 • Udvikling af digitale forvaltningssystemer og indførelse af hensigtsmæssige forvaltningsrammer.

Retsvæsen

Effektive retssystemer er afgørende for at opretholde retsstatsprincippet og EU’s grundlæggende værdier. Retssystemerne er vigtige strukturelle elementer for at skabe et investerings- og erhvervsvenligt klima. Derfor er forbedring af de nationale retssystemers effektivitet en prioritet i EU.

EU-landene gennemfører reformer for at gøre deres retssystemer mere effektive. Kommissionen tilbyder praktisk støtte til forbedring af de nationale institutioners kapacitet til at gennemføre reformer i retsvæsenet. Kommissionen fremmer derudover udveksling af bedste praksis mellem EU-landene.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Afkortning af retssagernes varighed, forbedring af færdigbehandlingen af verserende sager og styrkelse af fuldbyrdelsen af retsafgørelser.
 • Forbedre adgangen til domstolene, forbedre vurderingsredskaberne (f.eks. informations- og kommunikationsteknologisystemer til sagsforvaltning eller domstolsstatistikker) og indføre standarder for rettidighed og kvalitet i domme.
 • Støtte retssystemernes uafhængighed ved at forbedre procedurerne for udnævnelse, forfremmelse og evaluering af dommere og anklagere.
 • Omformulering af fordelingen af sager ved domstolene.
Flag of Cyprus with sky

Fastsættelse af objektive kriterier for ansættelse og forfremmelse af dommere

Europa-Kommissionen støttede Cypern ved opstilling af objektive kriterier for ansættelse, evaluering og forfremmelse af dommere i samarbejde med det østrigske forbundsministerium for forfatningsanliggender, reformer, deregulering og retfærdighed og Center of Legal Competence (CLC) – Forschung & Consulting GmbH.

Kontrolsystem og bekæmpelse af korruption

Etiske standarder i offentligheden hviler på holdninger og værdier i de øverste forvaltninger. Regeringen og den øverste ledelse i forvaltningerne er i første omgang ansvarlige for de etiske standarder. Der gælder dog standarder for etisk adfærd for alle embedsmænd.

Kommissionen støtter EU-landene i at indarbejde gennemsigtighed og ansvarlighed i den administrative praksis. Den tilbyder praktisk teknisk støtte til udformning og gennemførelse af etiske retningslinjer og strategier og politikker til bekæmpelse af korruption og svig. Der ydes støtte i alle faser af udformningen og gennemførelsen af reformer.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udformning og gennemførelse af strategier og handlingsplaner til bekæmpelse af korruption og svig, herunder fastlæggelse af indikatorer til resultatmåling.
 • Udarbejdelse af etiske retningslinjer (f.eks. om interessekonflikter eller disciplinære foranstaltninger) for at skabe større integritet i den offentlige forvaltning.
 • Udformning af interne kontrol- og revisionssystemer, -strategier og -metoder for at styrke kontrollen i de offentlige organer.
 • Udvikling og modernisering af indkøbsstrukturer, -standarder og -systemer for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af det nationale budget og EU-midler.
Flag of Romania with sky

Bedre koordinering af interne revisioner i Rumænien

Kommissionen støtter de nationale myndigheder i bestræbelserne på at styrke det nationale offentlige interne revisionssystem i Rumænien ved at yde støtte til den nationale administration med ansvar for offentlig intern revision.

Menneskelige ressourcer

Et begrænset budget indebærer store krav om at udnytte de knappe ressourcer effektivt i de offentlige forvaltninger. Samtidig skal landene opfylde borgernes skiftende behov. Derfor opfordres forvaltningerne i EU-landene til at etablere en bedre personaleplanlægning og indføre personalesystemer, der fremmer lærings- og karriereudviklingsmuligheder.

I den sammenhæng er professionelle HR-strategier afgørende for at tiltrække de mest kompetente medarbejdere. HR-udviklingsværktøjer er mere end nogensinde et centralt element, når det gælder om at opbygge en offentlig forvaltning af høj kvalitet og fremme økonomisk vækst.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Fastlæggelse af processer og procedurer, så udvælgelsen af topledere i højere grad sker ud fra deres faglighed og i mindre grad ud fra politiske hensyn.
 • Fastlæggelse af god praksis for at sikre personalets interne mobilitet.
 • Indførelse af systemer til evaluering af tjenestemænds præstationer, herunder gennemgang af bedømmelsessystemerne.
 • Udformning af en proces for planlægning af arbejdsstyrken i den offentlige forvaltning for at imødekomme fremtidige behov for personaleressourcer.
 • Indførelse af foranstaltninger til forandringshåndtering, herunder udvikling og gennemførelse af organisatoriske strategier.

Forvaltning af EU-midler

I flere EU-lande ser man forsinkelser i gennemførelsen af EU-fondene, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene). Det skyldes ofte svage administrative strukturer, utilstrækkelig programmerings- og forvaltningskapacitet og begrænsede kompetencer inden for projektering.

GD REFORM hjælper EU-landene med at øge kapaciteten til at programmere, forvalte og gennemføre ESI-fondenes operationelle programmer.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udarbejdelse af anbefalinger til politiske og udviklingsmæssige prioriteter, herunder regionale specialer.
 • Udarbejdelse af retningslinjer for udformning af mere effektive operationelle programmer med fokus på investeringer i territorial udvikling.
 • Vurdering af ESI-fondenes forvaltningsøkosystem og udarbejdelse af anbefalinger til forenkling og styrkelse af effektiviteten.
 • Udarbejdelse af anbefalinger til bedre projektdesign i forbindelse med infrastrukturprojekter.
 • Gennemførelse af kapacitetsopbyggende aktiviteter på nationalt, regionalt og lokalt plan med centrale interessenter, internationale eksperter og repræsentanter for andre EU-lande for at skabe politisk dialog og modtage tilbagemeldinger fra ligestillede.

Kontaktoplysninger

Kontorchef for offentlig forvaltning og regeringsførelse

DANIELE DOTTO

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Yderligere oplysninger om arbejdet med offentlig forvaltning og regeringsførelse

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Få mere at vide...