Gå til hovedindholdet
Reform Support

Finanssektoren og adgangen til kapital

Banker

Det er vigtigt at opretholde et effektivt og pålideligt banksystem for at opnå bæredygtig økonomisk vækst. Markedsudviklingen skyldes nye digitale teknologier, ændringer i forbrugernes præferencer, øget konkurrence og ændringer i lovgivningen. Tilsynsmyndighederne vurderer og justerer derfor regelmæssigt deres praksis for effektivt at styrke og overvåge banksektoren. Det er vigtigt at finde den rette balance i at styrke sektorens modstandsdygtighed uden samtidig at underminere den forretningsmæssige bæredygtighed.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Tilsyn med gennemførelsen af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds retningslinjer, tilsynshåndbøger og uddannelse, udvikling af modeller til støtte for tilsynsvurderinger.
 • Nationale udviklingsbanker Udvikling af interne vurderingsværktøjer samt forbedring af organisationsstrukturer og kapacitetsopbygning.
 • Dataforvaltning og softwareinfrastruktur Forbedring af softwareinfrastruktur og -analyse og styrkelse af forsigtighedsbaserede rapporteringsstrukturer.
 • Betalingssystemer Vurdering af betalingsinfrastrukturer, udvikling af e-betalingsstrategier.
 • Misligholdte lån Udvikling af tilsynsværktøjer til nedbringelse af omfanget af misligholdte lån og bistand til etablering af porteføljeadministrationsselskaber.
Flag of Poland with sky

Kommissionen har ydet støtte til den slovenske nationalbank til udvikling af to modeller. En model til likviditetsstyring og en model til renterisikostyring for almindelige indskud for at vurdere bankens forvaltning af aktiver og passiver.

Forsikrings- og pensionsselskaber

Kommissionen støtter tilsynsmyndigheder i hele EU ved udformning og gennemførelse af de forskellige elementer i Solvens II-reguleringsordningen for forsikringsselskaber. I den forbindelse tages der hensyn til behovene og de særlige forhold på det lokale forsikringsmarked.

Kommissionen ønsker at støtte opbygningen af et optimalt tilsyn med forsikringssektoren og samtidig sikre en ensartet anvendelse i hele EU. Bestræbelserne skal sikre bedre finansiel stabilitet og styrke forsikrings- og pensionssektorens rolle i en bæredygtig finansiering af økonomien.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Forbedring af tilsynet på centrale områder som solvens, stresstest og risikostyring.
 • Kapacitetsopbygning inden for tilsyn med adfærd.
 • Håndtering af nye risici såsom digitalisering eller bæredygtige investeringer.

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkedsunionen er et økonomisk politisk initiativ, der har til formål at videreudvikle og integrere EU's kapitalmarkeder. Målet med kapitalmarkedsunionen er at fremme risikodeling på tværs af lande og stille forskellige finansieringstyper til rådighed for virksomheder og projekter overalt i EU. Kommissionen hjælper EU-landene med på nationalt plan at fjerne barrierer mellem investorernes kapital og investeringsmulighederne. Kommissionen yder teknisk bistand i samarbejde med Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Status på indenlandske kapitalmarkeder med en dybdegående analyse af hindringer for udviklingen på kapitalmarkederne.
 • Udformning af flerårige vækststrategier for kapitalmarkederne.
 • Udvikling af passende markedsinfrastrukturer og markedsvenlige offentlige politikker.
 • Udformning og gennemførelse af en kapitalmarkedsudviklingsfond eller et instrument til egenkapitalstøtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er).
 • Udarbejdelse af tilsynsmanualer for tilsyn med kapitalmarkeder.

Grøn finansiering

Den europæiske grønne pagt og EU's strategi for bæredygtig finansiering fastlægger de operationelle strategier for en klimaneutral økonomi i EU inden 2050.

Kommissionen spiller en central rolle med hensyn til at støtte EU-landene i hele spektret af reformtiltag, der er nødvendige for at gennemføre strategierne. De endelige mål er at dirigere kapitalstrømmene over mod bæredygtige aktiviteter og imødegå de klimarelaterede risici, som finanssektoren står over for.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Hjælp til udarbejdelse af handlingsplaner for bæredygtig finansiering for at identificere hindringer for bæredygtig finansiering og opbygge den rette kapacitet.
 • Styrkelse af bæredygtighedskontrollen for nationale erhvervsfremmende institutter.
 • Gennemførelse af rammer for grønne statsobligationer.
 • Støtte til nationale myndigheder til sammenhængende gennemførelse af rapporterings- og oplysningsforpligtelserne.
 • Integrering af klimarisici i tilsynet.
 • Kapacitetsopbygning, herunder uddannelsesprogrammer.

Insolvens og omstrukturering af gæld

Mere robuste insolvensregler er et af EU's vigtigste mål for at fortsætte integrationen af kapitalmarkederne i EU. Velfungerende insolvensregler er afgørende for en effektiv allokering af kapital i økonomien. Robuste regler for insolvens er afgørende for et godt erhvervsklima. Det fremmer handel og investeringer og bidrager til økonomien med effektiv forvaltning af misligholdte lån. Kommissionen støtter EU-landene i deres bestræbelser på at udforme og gennemføre reformer for at sikre, at deres insolvensretlige rammer er effektive og virkningsfulde.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Modernisering af insolvenslovgivningen og benchmarking af de nationale systemer i forhold til andre retskredse og international god praksis.
 • Indførelse af værktøjer til tidlig varsling, udformning af rammer for forebyggende omstrukturering og styrkelse af rammerne for udenretslig tvistbilæggelse.
 • Forbedring af de institutionelle rammer, så domstolene kan gennemføre procedurerne for insolvens og omstrukturering hurtigere.
 • Revision af de nationale rammer for insolvensbehandlere for at opnå en mere effektiv håndhævelse, dataindsamling og behandling af grænseoverskridende insolvenssager.

Bekæmpelse af hvidvask

Risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme udgør fortsat en alvorlig trussel mod integriteten i EU's finansielle system og EU-borgernes sikkerhed. Det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge giver finansielle efterretningsenheder bredere adgang til oplysninger, øger gennemsigtigheden, styrker samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og regulerer virtuelle valutaer og forudbetalte kort. Kommissionen støtter EU-landene i deres bestræbelser på at omsætte og gennemføre EU's retlige rammer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge i overensstemmelse med de nationale behov.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Vurdering af risici i forbindelse med markedslicenser og registreringssystemer.
 • Udarbejdelse af risikobaserede tilgange til overvågning af bekæmpelse af hvidvaskning af penge og/eller bekæmpelse af risikoen for finansiering af terrorisme.
 • Udarbejdelse af nationale eller sektorspecifikke handlingsplaner for risikobegrænsning.
 • Kampagner og workshops til kendskabsopbygning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og risikoen for finansiering af terrorisme.
 • Udarbejdelse af funktionelle krav til tilsynssoftware til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Finansiel forståelse

EU's kapitalmarkeder er stadig forholdsvis underudviklede og er fortsat fragmenterede i hele EU. Finansiel uddannelse og finanskendskab bidrager til at udvikle og udbygge kapitalmarkedsunionen. Det er uundværlige faktorer til forbedring af forbrugerbeskyttelsen. Europa-Kommissionen og internationale organisationer opfordrer kraftigt EU-landene til at udbygge den finansielle forståelse og uddannelse.

Kommissionen hjælper de nationale forvaltninger med at afdække niveauet af finansiel forståelse i målgrupperne og identificere og imødekomme afdækkede behov. Kommissionen støtter også EU-landene i at skabe særlige programmer til forbedring af finansiel forståelse og uddannelse.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af nationale strategier, der sigter mod at styrke den finansielle forståelse, fremme ansvarlig finansiel adfærd og øge den finansielle modstandsdygtighed.
 • Gennemførelse af strategier for finansiel forståelse gennem udvikling af specifikke uddannelses- og/eller kommunikationsværktøjer.

Krisestyring

Finanskrisen viste, at visse dele af den finansielle sektor ikke var tilstrækkeligt regulerede, og at tilsynsmyndighederne ikke havde tilstrækkelige
værktøjer til at håndtere nødlidende institutioner. For at forbedre koordineringen på tværs af grænserne og mindske den fremtidige afhængighed af offentlige midler har direktivet om genopretning og afvikling af banker ( BRRD) bevirket en gennemgribende reform af EU's rammer for håndtering af svigt i de finansielle institutioner. Kommissionen støtter EU-landene i udformningen og gennemførelsen af reformer for at sikre, at de nationale genopretnings- og afviklingsrammer for finansielle institutioner fungerer effektivt i praksis.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af krisestyringsmanualer med en trin for trin-vejledning til afviklingsmyndighederne om brug af afviklingsværktøjer på nationalt plan og/eller på tværs af lande.
 • Gennemførelse af krisesimuleringsøvelser for at teste de nationale afviklingsmyndigheders operationelle beredskab.
 • Hjælp til udarbejdelse af passende retlige rammer for bankinsolvens for at sikre passende værktøjer til hurtige og effektive procedurer.
 • Udformning af politiske og retlige foranstaltninger til afhjælpning af juridiske og operationelle svagheder og udfordringer i forbindelse med indskudsgarantiordninger.

Kontaktoplysninger

Kontorchef for finanssektoren og adgangen til kapital

LAURA RINALDI

Kontaktpunkt vedrørende ansøgninger under instrumentet for teknisk støtte

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Yderligere oplysninger om arbejde vedrørende finanssektoren og adgangen til kapital

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Få mere at vide...