Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Reform Support

Χρηματοοικονομικός τομέας και πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Τράπεζες

Η διατήρηση ενός αποδοτικού και αξιόπιστου τραπεζικού συστήματος είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Το περιβάλλον της αγοράς διαμορφώνεται από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τις δυναμικές προτιμήσεις των καταναλωτών, την αύξηση του ανταγωνισμού και την αλλαγή των κανονιστικών ρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τακτικά και προσαρμόζουν τις εποπτικές πρακτικές, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματικά κίνητρα και παρακολούθηση του τραπεζικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό, πρέπει να επιτύχουν τη δύσκολη ισορροπία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των θεσμικών οργάνων χωρίς να υπονομεύεται η επιχειρηματική τους βιωσιμότητα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Προληπτική εποπτεία, εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, των εγχειριδίων εποπτείας και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών· ανάπτυξη μοντέλων που υποστηρίζουν την εποπτική αξιολόγηση.
 • Εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, ανάπτυξη εργαλείων εσωτερικής αξιολόγησης, βελτίωση των οργανωτικών δομών, ανάπτυξη ικανοτήτων.
 • Διαχείριση δεδομένων και υποδομές λογισμικού, βελτίωση των υποδομών λογισμικού και της ανάλυσης και ενίσχυση των συστημάτων υποβολής εκθέσεων προληπτικής εποπτείας.
 • Συστήματα πληρωμών, αξιολόγηση των υποδομών πληρωμών, ανάπτυξη στρατηγικών ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανάπτυξη εποπτικών εργαλείων για τη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και συνδρομή στη σύσταση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Flag of Poland with sky

Η Επιτροπή στήριξε την Τράπεζα της Σλοβενίας στην ανάπτυξη δύο μοντέλων, ενός για τη ρευστότητα και ενός για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου των καταθέσεων μη τακτής λήξης, για την αξιολόγηση της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού της τράπεζας.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συντάξεις

Η Επιτροπή στηρίζει τις εποπτικές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφόρων μερών της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, του γνωστού ρυθμιστικού καθεστώτος για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στόχος της Επιτροπής είναι να συμβάλει στην εποπτεία της κορυφαίας ασφάλισης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συγκλίνουσα εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτές βελτιώνουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενισχύουν τον ρόλο του κλάδου των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων στη χρηματοδότηση της οικονομίας μας με βιώσιμο τρόπο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Βελτίωση της προληπτικής εποπτείας σε βασικούς τομείς, όπως η φερεγγυότητα, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και η διαχείριση κινδύνων.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της άσκησης εποπτείας.
 • Αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων, όπως η ψηφιοποίηση ή οι βιώσιμες επενδύσεις.

Κεφαλαιαγορές

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι μια πρωτοβουλία οικονομικής πολιτικής που αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Στόχος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι να προωθήσει τον επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ των χωρών και να δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες και έργα να λαμβάνουν ποικίλη χρηματοδότηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους στην ΕΕ. Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να άρουν τα εμπόδια που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των επενδυτικών ευκαιριών και του κεφαλαίου των επενδυτών. Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Παροχή διαγνώσεων στην εγχώρια κεφαλαιαγορά με διεξοδική ανάλυση των εμποδίων στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.
 • Σχεδιασμός πολυετών στρατηγικών ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς.
 • Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών της αγοράς και φιλικών προς την αγορά δημόσιων πολιτικών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ταμείου επιτάχυνσης της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών ή μέσου στήριξης μετοχικού κεφαλαίου μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
 • Εκπόνηση εγχειριδίων για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών.
Flag of EU with sky

Η Επιτροπή στηρίζει τις εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις περιφερειακές κεφαλαιαγορές στα κράτη της Βαλτικής με τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα.

Πράσινη χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση καθορίζουν τις επιχειρησιακές στρατηγικές για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας της ΕΕ έως το 2050.

Η Επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ σε όλο το φάσμα των μεταρρυθμιστικών δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. Απώτερος στόχος είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες δραστηριότητες και η αντιμετώπιση των σχετικών με το κλίμα κινδύνων που απειλούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Συμβολή στην κατάρτιση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση με σκοπό τον προσδιορισμό των φραγμών στη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της κατάλληλης ικανότητας.
 • Ενίσχυση του ελέγχου βιωσιμότητας για τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα.
 • Εφαρμογή πλαισίων για τα κρατικά πράσινα ομόλογα.
 • Υποστήριξη των εθνικών αρχών για τη συνεκτική εφαρμογή των υποχρεώσεων γνωστοποίησης και υποβολής εκθέσεων.
 • Ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στην εποπτεία.
 • Παροχή ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης.
Flag of Spain with sky

Η Επιτροπή στήριξε την ισπανική εθνική αναπτυξιακή τράπεζα —ICO— στον σχεδιασμό ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για την άμεση χρηματοδότηση πιο βιώσιμων (πράσινων και κοινωνικών) δραστηριοτήτων και έργων.

Αφερεγγυότητα και αναδιάρθρωση χρέους

Η ενίσχυση της ευρωστίας των πλαισίων αφερεγγυότητας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΕΕ για τη συνέχιση της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ. Η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποδοτική κατανομή των κεφαλαίων σε μια οικονομία. Ένα στέρεο πλαίσιο αφερεγγυότητας είναι ζωτικής σημασίας για ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στηρίζει το εμπόριο και τις επενδύσεις και βοηθά τις οικονομίες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των νομικών πλαισίων τους περί αφερεγγυότητας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων με άλλες δικαιοδοσίες και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 • Εισαγωγή εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, σχεδιασμός πλαισίων προληπτικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυση του πλαισίου εξωδικαστικών διακανονισμών.
 • Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ώστε τα δικαστικά συστήματα να μπορούν να χειρίζονται ταχύτερα τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης.
 • Επανεξέταση των εθνικών πλαισίων για τους διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας, ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας, της συλλογής δεδομένων και της διασυνοριακής αφερεγγυότητας.
Flag of Estonia with sky

Η Επιτροπή βοήθησε τα Υπουργεία Οικονομίας και Δικαιοσύνης να βελτιώσουν το πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης στην Εσθονία και να καθιερώσουν ένα σύστημα μέσων έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να περιοριστεί η περιττή εκκαθάριση βιώσιμων επιχειρήσεων.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των πολιτών της. Η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυξάνει τη διαφάνεια των επωφελών πληροφοριών, παρέχει στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και ρυθμίζει τα εικονικά νομίσματα και τις προπληρωμένες κάρτες. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Αξιολόγηση των κινδύνων για τα συστήματα αδειοδότησης και καταχώρισης στην αγορά.
 • Προετοιμασία προσεγγίσεων με βάση τον κίνδυνο για την παρακολούθηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και/ή της καταπολέμησης των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Κατάρτιση εθνικών ή τομεακών σχεδίων δράσης για τον μετριασμό του κινδύνου.
 • Εργαστήρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τους κινδύνους της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Προετοιμασία λειτουργικών απαιτήσεων για λογισμικό υποστήριξης για τις εποπτικές αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Flag of Romania with sky

Η Επιτροπή βοηθά τις ρουμανικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Χρηματοοικονομικές γνώσεις

Οι κεφαλαιαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να είναι σχετικά ανεπαρκώς ανεπτυγμένες και παραμένουν κατακερματισμένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρηματοπιστωτική εκπαίδευση και οι συναφείς γνώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί ενθαρρύνουν ένθερμα την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών γνώσεων και της συναφούς εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή βοηθά τις εθνικές διοικήσεις να διαγνώσουν τα επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων-στόχων και να προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές τις διαγνώσεις. Η Επιτροπή στηρίζει επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ στη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και της συναφούς εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών με στόχο την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων, την προώθηση υπεύθυνης χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς και την αύξηση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας.
 • Εφαρμογή στρατηγικών για τις χρηματοοικονομικές γνώσεις μέσω της ανάπτυξης ειδικών εκπαιδευτικών και/ή επικοινωνιακών εργαλείων.

Διαχείριση κρίσεων

Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι ορισμένες πτυχές του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν ρυθμίζονταν επαρκώς και ότι οι εποπτικές αρχές δεν διέθεταν τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση των προβληματικών ιδρυμάτων.
Για τη βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού και τη μείωση της μελλοντικής εξάρτησης από το δημόσιο χρήμα, η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) μεταρρύθμισε πλήρως το πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση της χρεοκοπίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εθνικών πλαισίων ανάκαμψης και εξυγίανσης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Εκπόνηση εγχειριδίων διαχείρισης κρίσεων για την παροχή, στις αρχές εξυγίανσης, καθοδήγησης βήμα προς βήμα σχετικά με τη χρήση των εργαλείων εξυγίανσης σε εθνικό επίπεδο και/ή σε διασυνοριακό πλαίσιο.
 • Διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης κρίσεων προκειμένου να δοκιμαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εθνικών αρχών για εξυγίανση.
 • Συμβολή στην κατάρτιση κατάλληλων νομικών πλαισίων για την αφερεγγυότητα των τραπεζών, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλα εργαλεία για ταχείες και αποδοτικές διαδικασίες.
 • Σχεδιασμός πολιτικών και νομικών μέτρων για την αντιμετώπιση νομικών και λειτουργικών αδυναμιών και προκλήσεων στη λειτουργία των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων.
Flag of Czechia with sky

Η Επιτροπή στήριξε την Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας (CNB) στον ρόλο της ως εθνικής αρχής εξυγίανσης (ΕΡΑ) με την εκπόνηση εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων, το οποίο περιέχει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την εξυγίανση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Τσεχική Δημοκρατία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊσταμένη της μονάδας «Χρηματοοικονομικός τομέας και πρόσβαση σε χρηματοδότηση»

LAURA RINALDI

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο που σχετίζεται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερες πληροφορίες