Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Reform Support

Υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας αποτελεί βασικό στόχο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· στον τομέα αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις διοικήσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Υγείας, των φορέων ασφάλισης υγείας και άλλων αρχών δημόσιας υγείας σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Επιτροπή παρέχει στήριξη για τη βελτίωση, αφενός, των συστημάτων υγείας σε τομείς όπως η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η ψηφιακή υγεία, η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, το υγειονομικό προσωπικό, η αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας, οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και επιστροφής δαπανών, η ποιότητα της περίθαλψης, η φροντίδα της ψυχικής υγείας, η μακροχρόνια περίθαλψη, και, αφετέρου, των ρυθμιστικών πλαισίων, για τη στήριξη μιας ανταγωνιστικής φαρμακευτικής βιομηχανίας και τη μείωση των ελλείψεων φαρμάκων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Πρόσβαση στην περίθαλψη και ποιότητα της περίθαλψης
 • Πρωτοβάθμια περίθαλψη
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Υγειονομικό προσωπικό
 • Ενοποίηση της περίθαλψης
 • Ελλείψεις φαρμάκων
 • Μακροχρόνια περίθαλψη
 • Ψυχική υγεία
Flag of Poland with sky

Η Επιτροπή στηρίζει τη Σλοβενία σε τέσσερις τομείς στρατηγικής μεταρρύθμισης. Η συνεργασία μεταξύ της Σλοβενίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων διευκόλυνε την προετοιμασία και τη θέσπιση νόμων και κανονισμών.

Flag of EU with sky

Η Επιτροπή στηρίζει τις υγειονομικές αρχές της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας στη βελτίωση των νοσοκομειακών συστημάτων τους για την παροχή ασφαλούς, προσβάσιμης και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης.

Flag of EU with sky

Η Επιτροπή στηρίζει τις υγειονομικές αρχές της Κροατίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας στην αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας τους, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας.

Flag of Austria with sky

Η Επιτροπή στηρίζει την Αυστρία στις προσπάθειές της να εφαρμόσει μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και να παράσχει αποτελεσματικές υπηρεσίες εκκίνησης, ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να ξεκινήσουν τις δικές τους μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης

Η ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για τον μετασχηματισμό του συστήματος υγείας. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι πολίτες θα πρέπει να ενδυναμωθούν όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα ενθαρρύνουν την πρόληψη και θα τους επιτρέψουν να φροντίζουν την υγεία τους, ενώ παράλληλα θα καταστήσουν δυνατή την ανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Ορισμένα από τα έργα υγείας που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη στην Επιτροπή συνδέονται με την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, είτε μέσω της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και νέων μοντέλων διακυβέρνησης, είτε μέσω της επίλυσης ζητημάτων διαλειτουργικότητας.

Τα μέτρα στήριξης αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στις αρχές να καθορίσουν τα στρατηγικά, διοικητικά και τεχνικά πλαίσια για την καθοδήγηση του αποδοτικού ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας και των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές υγείας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ψηφιακή υγεία
 • Διαλειτουργικότητα
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση
 • Τηλεϊατρική
Flag of Croatia with sky

Η Επιτροπή στηρίζει την Κροατία στις προσπάθειές της να εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την ηλεκτρονική υγεία 2020-2027 και το σχέδιο δράσης 2021-2022.

Η νόσος COVID-19 έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις και έχει αναδείξει πολλές αδυναμίες στα εθνικά συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 το κροατικό Υπουργείο Υγείας και η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ διοργάνωσαν εργαστήριο με τίτλο «Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών ηλεκτρονικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων», με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας ανθεκτικής στρατηγικής ηλεκτρονικής υγείας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Το εργαστήριο συγκέντρωσε ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ψηφιακής υγείας από τα εθνικά υπουργεία υγείας, τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και την πληροφορική.

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει διάφορες καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 την άνοιξη του 2020, και παρέχει κάποιες πρακτικές συστάσεις και σημεία δράσης στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Δημόσια υγεία, πρόληψη νόσων και προαγωγή της υγείας

Η δημόσια υγεία, η πρόληψη των νόσων και η προαγωγή της υγείας είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, ιδίως —αλλά όχι μόνο— σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων. Πολλές νόσοι μπορούν να προληφθούν ή να διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, προτού ο ασθενής χρειαστεί θεραπεία. Οι πολίτες θα πρέπει να επωφελούνται από ολιστικές πολιτικές δημόσιας υγείας και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης νόσων και προαγωγής της υγείας.

Τα μέτρα στήριξης αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στις αρχές να καθορίσουν τα στρατηγικά, διοικητικά και τεχνικά πλαίσια για την καθοδήγηση του αποδοτικού μετασχηματισμού της δημόσιας υγείας και των συναφών πολιτικών που προωθούν την καλή υγεία και προλαμβάνουν τις νόσους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Δημόσια υγεία
 • Μικροβιακή αντοχή
 • Λοιμώδη νοσήματα
 • Γονιδιωματική
 • Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου
Flag of Germany with sky

Η Επιτροπή στηρίζει τη Γερμανία στις προσπάθειές της να σχεδιάσει ένα πλαίσιο για την ευρύτερη ανάπτυξη της γονιδιωματικής στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στον καρκίνο και τις σπάνιες νόσους.

Flag of France with sky

Η Επιτροπή στηρίζει τις γαλλικές αρχές στις προσπάθειές τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα αντιβιοτικά που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συνήθως γενόσημα) παραμένουν διαθέσιμα για ανθρώπινη και ζωική χρήση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Δείτε περισσότερα