Skip to main content
Reform Support

Terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito

Terveydenhuoltojärjestelmien kantokyvyn ja kestävyyden parantaminen

Terveydenhuoltojärjestelmien kantokyvyn ja kestävyyden parantaminen on tämän alan rakenneuudistusten keskeinen tavoite. Komissio tekee laaja-alaista yhteistyötä jäsenmaiden viranomaisten kanssa, mukaan lukien terveysministeriöt, sairausvakuutuslaitokset ja muut kansanterveysviranomaiset. Komissio tukee terveydenhuoltojärjestelmien parantamista esimerkiksi rajat ylittävän terveydenhuollon, digitaalisen terveydenhuollon, terveysteknologian arvioinnin, terveydenhuoltohenkilöstön, terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnin, rahoitus- ja korvausmekanismien, hoidon laadun, mielenterveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon alalla sekä sääntelypuitteilla, joilla tuetaan kilpailukykyistä lääketeollisuutta ja vähennetään lääkepulaa.

ESIMERKKEJÄ TUKIALUEISTA

 • Hoidon saatavuus ja laatu
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaalahoito
 • Terveydenhuoltohenkilöstö
 • Hoidon integrointi
 • Lääkepula
 • Pitkäaikaishoito
 • Mielenterveys
Flag of Poland with sky

Slovenian terveydenhuoltojärjestelmän uudistukset

Komissio on tukenut Sloveniaa neljällä strategisella uudistusalalla. Slovenian ja Euroopan komission yhteistyö keskeisillä uudistusaloilla on helpottanut lakien ja asetusten valmistelua ja hyväksymistä.

Flag of EU with sky

Terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arviointi

Komissio tukee Kroatian, Tšekin, Viron, Irlannin, Latvian, Liettuan ja Slovenian terveysviranomaisia niiden terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnissa, jotta ne voisivat edelleen parantaa terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta.

Terveydenhuollon digitalisointi

Terveydenhuollon digitalisointi on yksi terveydenhuoltojärjestelmän muutoksen painopisteistä. Kansalaisilla olisi oltava turvallinen pääsy terveystietoihinsa, myös rajojen yli. Kansalaisille olisi annettava mahdollisuus käyttää digitaalisia välineitä terveydestään huolehtimisessa, ennaltaehkäisyn edistämisessä sekä palautteen antamisessa ja vuorovaikutuksessa terveydenhuollon tarjoajien kanssa. Monet komission parhaillaan käynnissä olevista terveyshankkeista liittyvät terveydenhuoltojärjestelmien digitalisointiin: joko kansallisten strategioiden kehittämiseen, uusiin hallintomalleihin tai yhteentoimivuusongelmien ratkaisemiseen.

Tukitoimenpiteiden odotetaan antavan viranomaisille mahdollisuuden laatia strategiset, hallinnolliset ja tekniset kehykset, jotka ohjaavat terveydenhuoltojärjestelmien tehokasta digitalisaatiota ja digitaaliseen terveydenhuoltoinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja.

ESIMERKKEJÄ TUKIALUEISTA

 • Digitaalinen terveydenhuolto
 • Yhteentoimivuus
 • Digitaalinen hallinto
 • Etälääketiede

Covid-19-tauti on aiheuttanut merkittäviä haasteita ja tuonut esiin monia terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien heikkouksia eri puolilla maailmaa.

Kroatian terveysministeriö ja Euroopan komission rakenneuudistusten tuen pääosasto järjestivät 15.9.2020 työpajan ”Building survivable eHealth strategies during crisis” tietämyksen jakamiseksi siitä, miten kehittää joustava sähköisen terveydenhuollon strategia vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä varten. Työpajaan osallistui monenlaisia digitaalisen terveydenhuollon asiantuntijoita, jotka edustivat kansallisia terveysministeriöitä, terveydenhuollon laitoksia ja tietotekniikkaa.

Tässä asiakirjassa esitellään useita sähköisen terveydenhuollon innovaatioita, joita kehitettiin ja käytettiin paikallisella ja kansallisella tasolla covid-19-pandemian torjumiseksi keväällä 2020. Siinä esitetään myös muutamia käytännön suosituksia ja toimia EU:n ja jäsenmaiden sidosryhmille.

Kansanterveys, tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen

Kansanterveys, tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen ovat avainasemassa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn parantamisessa erityisesti terveyskriisien aikana mutta myös muulloin. Monet sairaudet ovat ehkäistävissä, ja ne voidaan diagnosoida varhaisessa vaiheessa ennen kuin potilas tarvitsee hoitoa. Kansalaisten olisi voitava hyötyä kokonaisvaltaisesta kansanterveyspolitiikasta, ja heillä olisi oltava mahdollisuus käyttää tautien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen liittyviä palveluja.

Tukitoimenpiteiden odotetaan antavan viranomaisille mahdollisuuden laatia strategiset, hallinnolliset ja tekniset puitteet, jotka ohjaavat kansanterveyden tehokasta muutosta ja siihen liittyvää politiikkaa, jolla edistetään hyvää terveyttä ja ehkäistään sairauksia.

ESIMERKKEJÄ TUKIALUEISTA

 • Kansanterveys
 • Mikrobilääkeresistenssi
 • Tartuntataudit
 • Genomiikka
 • Syöpäseulonta

Yhteystiedot

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Lisätietoja