Siirry pääsisältöön
Reform Support

Vihreä siirtymä

Ilmastotoimet ja päästöjen vähentäminen

Ilmastotoimet ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimessä. EU on jo nyt saavuttanut hyviä tuloksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä niin, että samalla ylläpidetään talouskasvua. Tulevina vuosina on tehtävä vielä enemmän. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää, että kaikki jäsenmaat toteuttavat yhtenäisiä ilmastopolitiikkoja.

Euroopan komissio auttaa teknisen tuen välineellä kansallisia viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan uudistuksia, joilla tuetaan niiden ilmastotavoitteita.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Ilmastopolitiikan kehittäminen, mukaan lukien ilmastostrategioita ja toimintasuunnitelmia koskeva neuvonta, sekä kasvihuonekaasupäästöjen mallintamisen tukeminen.
 • Maankäytön ja metsänhoidon tukeminen, mukaan lukien kaupunkisuunnittelu, älykkäät kaupungit sekä metsätilinpito ja -inventointi.
 • Rannikkoalueiden suojelun sekä tulviin ja rannikoiden eroosioon liittyvien riskien hallinnan parantaminen.
 • Luontoon perustuvien ratkaisujen kehittäminen helleaaltojen, kuivuuden, tulvien ja heikon ilmanlaadun torjumiseksi kaupunkialueilla.
 • Rahoitusvälineiden täytäntöönpano EU:n päästökauppajärjestelmässä.
 • Sähköjärjestelmien hiilestä irtautumisen tukeminen, mukaan lukien uusiutuvaa energiaa suosivien markkinoiden ja sääntelykehysten suunnittelu.
 • Markkinapohjaisten tukijärjestelmien kehittäminen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen tehtäviä investointeja varten.
 • Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien laatiminen, mukaan lukien analyyttinen mallinnus ja energiamallinnus.
 • Energiatehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä koskevien politiikkojen arviointi.
 • Rakennusten energiatehokkuusinvestointien lisääminen.
 • Kestävää liikennettä/liikkuvuutta ja vaihtoehtoisia polttoaineita koskevien politiikkojen määrittely.
 • Sisävesiliikenteen ja suurnopeusrautateiden aseman vahvistaminen.

Oikeudenmukainen siirtymä

Kaikkien EU:n jäsenmaiden, alueiden ja alojen on edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen. Haasteen laajuus ei kuitenkaan ole sama kaikille. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti fossiilisista polttoaineista riippuvaisiin alueisiin ja runsaasti hiiltä käyttäviin teollisuudenaloihin, ja ne käyvät läpi perusteellisen taloudellisen, ympäristöön liittyvän ja sosiaalisen muutoksen.

Euroopan komissio auttaa jäsenmaita ottamaan käyttöön resursseja ja toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan kohdennettu tuki alueille ja aloille, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. Rakenneuudistusten tuen pääosasto tukee teknisen tuen välineen kautta myös 17:ää jäsenmaata niiden laatiessa alueellisia oikeudenmukaista siirtymää koskevia suunnitelmiaan, jotka kunkin jäsenmaan on laadittava saadakseen rahoitusta oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Siirtymähaasteiden ja -tarpeiden arviointi.
 • Toimintasuunnitelman ja etenemissuunnitelman laatiminen toimenpiteistä, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen edellyttää.
 • Sidosryhmien kuulemisten tukeminen, jotta saavutetaan yhteisymmärrys ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä.
 • Hallintomekanismien ehdottaminen siirtymän toteuttamiseksi.

 

Kestävä kehitys

EU on täysin sitoutunut toimimaan edelläkävijänä kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanossa yhdessä jäsenmaidensa kanssa. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta tähtäävät ihmisten elämänlaadun parantamiseen ja maapallon suojelemiseen pilaantumiselta, jotta se voi tukea nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeita. Euroopan komissio on vuodesta 2020 alkaen tehostanut kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen analysointia ja seurantaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Samaan aikaan jäsenmaat ottavat kestävän kehityksen tavoitteet huomioon päätöksenteossaan ja kehittävät kohdennettuja politiikkoja siirtyäkseen kestävämpään kehitykseen.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Vuoteen 2050 ulottuvan kestävän kehityksen strategian kehittäminen.
 • Toimintasuunnitelman laatiminen maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja maaseutualueiden taloudellisen vakauden varmistamiseksi.
 • Kestävän kehityksen strategian täytäntöönpano niin, että kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon päätöksenteossa kaikilla hallinnon tasoilla.

 

Energia

Energiajärjestelmän irtautuminen hiilestä on ratkaisevan tärkeää EU:n vuosien 2030 ja 2050 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla energian saannin on oltava varmaa ja sen on oltava kohtuuhintaista kuluttajille ja yrityksille. Tätä varten jäsenmaiden on muutettava energiajärjestelmänsä täysin yhdennetyiksi, digitalisoituneiksi ja kilpailukykyisiksi EU:n energiamarkkinoiksi, jotka perustuvat suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin. Sääntelyuudistusten lisäksi jäsenmaiden on mahdollistettava ja edistettävä lisäinvestointeja puhtaaseen energiaan, energiatehokkuus mukaan lukien.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen mukauttaminen uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi.
 • Energiatehokkuutta edistävien poliittisten toimenpiteiden määrittely.
 • Kilpailukykyisten sähkömarkkinoiden suunnittelu.
 • Puhtaan energian rahoituksen ja palvelumarkkinoiden esteiden poistaminen.
 • Strategisen suunnittelun tukeminen energiamallinnuksen ja -analyysien avulla.

Liikenne ja liikkuvuus

Liikenne antaa ihmisille, palveluille ja tavaroille mahdollisuuden liikkua vapaasti Euroopan unionissa. Se on EU:n yhdentymisen kulmakivi, joka yhdistää ihmisiä eri alueiden ja maiden välillä ja edistää merkittävästi taloutta. Liikenteen kysyntä kasvaa edelleen, kun taloudet yhdentyvät. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuksia mutta myös uusia haasteita. Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on lähes neljännes, ja se on yksi kaupunkien ilmansaasteiden pääasiallisista syistä. Jäsenmaat etsivät keinoja kehittää älykkäitä, kestäviä ja tehokkaita liikenneratkaisuja. Tämä edellyttää, että käyttäjät asetetaan etusijalle ja heille tarjotaan edullisempia, helpommin saatavilla olevia, terveellisempiä ja puhtaampia vaihtoehtoja.

 

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Politiikkojen, taloudellisten välineiden ja oikeudellisten kehysten analysointi.
 • Kustannus-hyötyanalyysien tekeminen.
 • Investointiskenaarioiden ja -vaikutusten mallintamisen kehittäminen.
 • Toimintapoliittisten suositusten, toimintasuunnitelmien ja etenemissuunnitelmien laatiminen.
 • Viestintästrategioiden ja -suunnitelmien laatiminen.

Ympäristö ja kiertotalous

Ympäristön pilaantumisen odotetaan vaikuttavan yhä enemmän taloudelliseen toimintaan. Se voi aiheuttaa äärimmäisiä sääoloja, vaikuttaa ihmisten terveyteen ja vähentää luonnonvarojen saatavuutta. EU:n luonnonpääoman suojeleminen, siirtyminen resurssitehokkaaseen talouteen ja ihmisten suojeleminen ympäristöön liittyviltä paineilta ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä painopisteitä. Jäsenmaat toteuttavat uudistuksia näihin haasteisiin vastaamiseksi kehittämällä edelleen ympäristöpolitiikkojaan ja -strategioitaan.

Rakenneuudistusten tuen pääosasto tukee kansallisia viranomaisia sellaisten uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa, joilla puututaan ympäristön tilan heikkenemiseen.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Kansallisten ja kunnallisten jätehuoltopolitiikkojen määrittely.
 • Kansallisten kiertotaloutta koskevien strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatiminen.
 • Täytäntöönpanovälineet teollisuuden irtautumiseksi hiilestä.
 • Vesihuollon ja vesipalvelujen seurannan tukeminen.

Tutkimus ja innovointi

Digitaaliteknologialla on syvällinen vaikutus elämän- ja liiketoimintatapoihin. Jäsenmailla on oltava valmiudet hyötyä yhä digitalisoituneemmasta yhteiskunnastamme ja vastata sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tätä varten on suunniteltava toimintapolitiikkoja ja otettava käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka antavat yrityksille luottamusta, osaamista ja keinoja digitalisointiin ja kasvuun. Järjestelmällisellä ja tulevaisuuteen suuntautuvalla tutkimus- ja innovointistrategialla on ratkaiseva merkitys tuottavamman ja vihreämmän talouden kannalta.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Yritysten ja tieteen välisen yhteistyön tehostaminen innovaatiopolitiikkojen täytäntöönpanon parantamiseksi.
 • Tutkimuslaitosten kapasiteettipulaan puuttuminen erityisesti jakamalla tietämystä ja parhaita käytäntöjä.
 • Pienten ja keskisuurten yritysten innovatiivisen suorituskyvyn parantaminen.

Julkisen ja yksityisen rahoituksen viherryttäminen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja. Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli vihreän siirtymän rahoittamisessa. Tämä edellyttää johdonmukaisia strategioita, innovatiivisia sääntelykehyksiä ja älykkäitä välineitä. Kansalliset hallitukset ovat myös keskeisessä asemassa siirtymän rahoittamisessa lähettämällä oikeanlaisia hintasignaaleja ja suuntaamalla julkisia menoja kestävän politiikan mukaisesti. Niiden on myös edistettävä kestävämpien tavaroiden ja palvelujen kysyntää ympäristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla ja pienennettävä julkisten palvelujen hiilijalanjälkeä. Vakaalla hallintokehyksellä varmistetaan, että päätöksentekijät kantavat vastuunsa tuleville sukupolville.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi rakenneuudistusten tuen pääosasto tukee jäsenmaita seuraavilla aloilla:

 • vihreä budjetointi ja ympäristöverotus
 • ympäristöä säästävät hankinnat
 • kestävä rahoitus ja investoinnit.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Vihreiden julkisten investointien vahvistaminen.
 • Ympäristöystävällisiä ja ympäristölle haitallisia (”harmaita”) politiikkoja koskevien meno- ja veromenotarkistusten täytäntöönpano talousarviokehyksissä.
 • Ympäristöverotuksen suunnittelu ja sen vaikutusten mallintaminen.
 • Vihreää budjetointia koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpano.
 • Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman laatiminen jäsenmaille ja kansallisille kehityslaitoksille.
 • Valtioiden vihreitä joukkovelkakirjoja koskevien kehysten täytäntöönpano.

Yhteystiedot

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

Lisätietoja