Skip to main content
Reform Support

Kilpailukyky

Ulkomaiset investoinnit ja kauppa

Ulkomaiset investoinnit ja tavara- ja palvelukauppa sekä EU:n sisällä että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ovat keskeisiä vaurautta edistäviä tekijöitä. Vaikka EU on kaupan johtava toimija maailmassa, jotkin jäsenmaat ovat jääneet jälkeen kaupan yhdentymisessä ja ulkomaisten suorien investointien houkuttelemisessa. Jäsenmaat voivat toteuttaa toimia saadakseen lisähyötyjä sisämarkkinoista ja kansainvälisistä arvoketjuista talouden elpymisen tukemiseksi sekä työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

Esimerkkejä tuesta

 • Yhden luukun digitaalisten ratkaisujen suunnittelu viranomaisten kanssa asioiville kauppiaille.
 • Kansainvälistymisstrategioiden laatiminen kehityksessä jälkeen jääneille alueille, jotta globalisaation edut saadaan hyödynnettyä.
 • Jäsenmaiden sääntely-ympäristön analysointi, ulkomaisten suorien investointien ja kaupan esteiden ja veturien tunnistaminen ja hallinnollisten valmiuksien parantaminen investointien houkuttelemiseksi ja kaupan vauhdittamiseksi.
 • Toimintasuunnitelman laatiminen tekoälyn käyttöönottamiseksi investointien ja kaupan edistämisorganisaatioissa.

Sääntelyn, lupien myöntämisen ja tarkastusten parantaminen

Byrokratia ja aikaa vievät menettelyt tekevät liiketoiminnasta kallista ja epävarmaa. Sääntelyn parantamisessa on kyse kansallisten politiikkojen ja lainsäädännön avoimesta suunnittelusta ja arvioinnista sekä politiikan kehittämisestä siten, että otetaan huomioon kansalaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien näkemykset. Sen tavoitteena on vähentää yritysten byrokratiaa muun muassa yksinkertaistamalla niiden investointilupia koskevaa lainsäädäntöä ja ottamalla käyttöön yksinkertaistettuja ja riskiperusteisia tarkastusmekanismeja.

Esimerkkejä tuesta

 • Lainsäädännön ja sääntelymekanismien tarkistaminen, yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen.
 • Monimutkaisten ja innovatiivisten liiketoimintamallien sääntely-ympäristön luomisen tukeminen.
 • Viranomaisten valmiuksien kehittäminen.
 • Toimintasuunnitelman ja toimenpiteitä sisältävän etenemissuunnitelman laatiminen.
 • Institutionaalisten muutosten ja uusien hallintorakenteiden ehdottaminen.

Flag of Portugal with sky

Sääntelyvaikutusten arvioinnin tehostaminen Portugalissa

Komissio tuki Portugalin pyrkimyksiä parantaa lainsäädännön valmistelua vahvistamalla sääntelyn vaikutustenarviointijärjestelmäänsä. Uusien lakien vaikutusten paremman arvioinnin pitäisi parantaa liiketoimintaympäristöä ja lisätä investointeja.

Pienet ja keskisuuret yritykset ja muut alat

Taloudellisen toiminnan uudelleen käynnistäminen kaikilla talouden aloilla on tärkeää kestävän elpymisen kannalta. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on keskeinen rooli Euroopan unionin talousrakenteessa, sillä ne tarjoavat kaksi kolmasosaa työpaikoista. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2020 pk-yrityksiä koskevan strategian, jonka tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja auttaa pk-yrityksiä harjoittamaan liiketoimintaa sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Räätälöidyt politiikat matkailun kaltaisilla keskeisillä talouden aloilla tarjoavat jäsenmaille mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen ja aluekehitykseen.

Esimerkkejä tuesta

 • Pk-yritysten ja alueellisten kasvustrategioiden kehittäminen.
 • Pk-yritysten johtamisstandardien parantaminen.
 • Rahoitusmekanismien ja -välineiden suunnittelu startup-ekosysteemin ja pk-yritysten digitalisoinnin kehittämiseksi.
 • Toimintasuunnitelman laatiminen luovien toimialojen tukemiseksi.
 • Matkailukohteiden hallinnoinnin parantaminen matkailualalla.

Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka

Globalisoituneemmassa ja digitalisoituneemmassa taloudessa, jossa suuri määrä liiketoimia tehdään verkossa tai hinnoittelualgoritmien kautta, kilpailu- ja kuluttajansuojaviranomaisten on haastavaa hoitaa tehtävänsä perinteisin keinoin. Tämän vuoksi EU:n jäsenmaat etsivät räätälöityjä valmiuksien kehittämisohjelmia markkinavalvonnan, tutkimuskäytäntöjen, jälkiarvioinnin ja vaikutustenarvioinnin edistyneimpiä tekniikoita varten. Ne pyrkivät myös tehostamaan toimiaan seuratakseen tehokkaasti valtiontuen myöntämistä ja arvioidakseen sen vaikutusta tuottavuuteen, kilpailuun ja talouteen.

Esimerkkejä tuesta

 • Kilpailurikkomusten havaitsemisjärjestelmän parantaminen.
 • Tietoteknisten välineiden tehokas käyttö kilpailua koskevissa tutkimuksissa.
 • Kilpailu- ja kuluttajansuojapäätösten arviointi ja suositusten antaminen.
 • Valtiontukiohjelmien vaikutusten arviointi.
 • Valtiontukirekisterien toimintojen parantaminen.

Digitaalitalous, tutkimus ja innovointi

Digitaaliteknologialla on syvällinen vaikutus elämän- ja liiketoimintatapoihin. Jäsenmailla on oltava valmiudet hyödyntää yhä digitalisoituneempaa yhteiskuntaamme ja vastata sen tuomiin haasteisiin. Ne pyrkivät suunnittelemaan toimintapolitiikkoja ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka antavat yrityksille luottamusta, osaamista ja keinoja digitalisointiin ja kasvuun. Järjestelmällisellä ja tulevaisuuteen suuntautuvalla tutkimus- ja innovointistrategialla on ratkaiseva merkitys tuottavamman ja vihreämmän talouden kannalta.

Esimerkkejä tuesta

 • Innovaatioekosysteemin tukeminen kansallisella ja alueellisella tasolla, älykäs erikoistuminen mukaan lukien.
 • Teknologian siirtoon, tutkimuksen ja kehityksen kaupallistamiseen ja arvoketjujen parempaan integrointiin käytettävien välineiden suunnittelu.
 • Yritysten digitalisaation tukeminen ja digitaalisten välineiden ja palvelualustojen kehittäminen yrityksille.
 • Digitaalisen infrastruktuurin parantamista koskeva neuvonta, mukaan lukien erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittäminen.
 • Teknisten ratkaisujen ehdottaminen ja osaamisen siirtäminen rakennuksen tietomallin (BIM) toteuttamiseksi julkisen infrastruktuurin suunnittelussa ja hankinnoissa.
 • Toimialastrategian, sen täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman ja sen seurannan hallinnointimallin suunnittelu.

Investointien hallinnointi, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja valtionyhtiöt

Investoinnit ovat Euroopan unionissa edelleen finanssikriisiä edeltäneen tason alapuolella. Covid-19-pandemia vähensi niitä entisestään. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tarjotaan laajamittaista rahoitustukea investointeihin ja uudistuksiin. Jäsenmaat etsivät keinoja parantaa julkisten resurssiensa ja varojensa strategista suunnittelua ja hallinnointia, jotta elpymis- ja palautumistukivälinettä voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti ja parantaa tuottavuutta, julkista taloutta ja kasvua. Tähän sisältyy terveiden julkisten investointihankkeiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien suunnittelun ja täytäntöönpanon vahvistaminen, jotta voidaan varmistaa kustannustehokkuus ja tehostaa valtionyhtiöiden hallintoa tehokkuuden lisäämiseksi, markkinoiden toiminnan parantamiseksi ja julkisten palvelujen parantamiseksi.

Esimerkkejä tuesta

 • Kansallisten viranomaisten valmiuksien vahvistaminen julkisten investointihankkeiden valitsemisessa ja hallinnoinnissa.
 • Kansallisten toimilupien / julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehysten uudistamisen tukeminen sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuspolitiikan mallin parantaminen.
 • Viranomaisten valmiuksien parantaminen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa.
 • Valtionyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan kehyksen nykyaikaistaminen kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Yhteystiedot

Kasvu ja liiketoimintaympäristö -yksikön päällikkö

KASPAR RICHTER

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Lisätietoja kasvuun ja liiketoimintaympäristöön liittyvästä työstä

REFORM-03@ec.europa.eu

Lisätietoja