Pereiti prie pagrindinio turinio
Reform Support

Konkurencingumas

Užsienio investicijos ir prekyba

Užsienio investicijos ir prekyba prekėmis bei paslaugomis tiek ES viduje, tiek su trečiosiomis šalimis, yra pagrindinis klestėjimo veiksnys. Nors ES yra pasaulio prekybos lyderė, kai kurioms valstybėms narėms sunkiau sekasi vykdyti prekybos integraciją ir pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Valstybės narės gali imtis veiksmų ir gauti papildomos naudos iš bendrosios rinkos ir tarptautinių vertės grandinių, tokiu būdu prisidėdamos prie ekonomikos atsigavimo ir skatindamos darbo vietų kūrimą bei ekonomikos augimą.

Paramos pavyzdžiai

 • Vieno langelio principu grindžiami skaitmeniniai sprendimai su valdžios institucijomis bendraujantiems prekybininkams.
 • Tarptautinimo strategijos kūrimas atsiliekantiems regionams, kad jie galėtų pasinaudoti globalizacijos teikiama nauda.
 • Valstybių narių reglamentavimo aplinkos analizavimas, tiesioginių užsienio investicijų ir prekybos kliūčių bei jas skatinančių veiksnių nustatymas ir administracinių gebėjimų stiprinimas siekiant pritraukti investicijas ir skatinti prekybą.
 • Dirbtinio intelekto taikymo investicijų ir prekybos agentūrų veikloje veiksmų plano kūrimas.

Geresnis reglamentavimas, licencijų išdavimas ir patikrinimai

Dėl biurokratizmo ir ilgai trunkančių procedūrų verslas tampa brangus ir neapibrėžtas. Geresnis reglamentavimas reiškia skaidrius ir įrodymais grindžiamus nacionalinės politikos ir teisės aktų rengimo ir vertinimo procesus ir politikos formavimą atsižvelgiant į piliečių, įmonių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonę. Juo siekiama sumažinti verslo patiriamą biurokratizmą, be kita ko, supaprastinant teisės aktus dėl jo investicijų licencijų išdavimo ir nustatant paprastesnius ir rizika grindžiamus tikrinimo mechanizmus.

Paramos pavyzdžiai

 • Teisės aktų ir reguliavimo mechanizmų peržiūra, supaprastinimas ir racionalizavimas.
 • Pagalba kuriant sudėtingų ir novatoriškų verslo modelių reglamentavimo aplinką.
 • Valdžios institucijų gebėjimų ugdymas.
 • Veiksmų plano ir veiksmų gairių parengimas.
 • Pasiūlymai dėl institucinių pokyčių ir naujų valdymo struktūrų.

Mažosios ir vidutinės įmonės bei kiti sektoriai

Ekonominės veiklos atnaujinimas visuose ekonomikos sektoriuose yra svarbus siekiant tvaraus atsigavimo. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) atlieka pagrindinį vaidmenį Europos Sąjungos ekonominėje struktūroje, nes joms tenka dvi iš trijų darbo vietų. 2020 m. Europos Komisija patvirtino specialią MVĮ strategiją, kuria siekiama sumažinti biurokratizmą ir padėti MVĮ vystyti verslą visoje bendrojoje rinkoje ir už jos ribų. Pagal konkrečius poreikius pritaikyta politika pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose (pavyzdžiui, turizmo) suteiks valstybėms narėms galimybes kurti darbo vietas ir skatinti regioninę plėtrą.

Paramos pavyzdžiai

 • MVĮ ir regionų augimo strategijų kūrimas.
 • MVĮ valdymo standartų tobulinimas.
 • Startuolių ekosistemos vystymo ir MVĮ skaitmeninimo finansavimo mechanizmų ir priemonių kūrimas.
 • Kūrybinių industrijų rėmimo veiksmų plano parengimas.
 • Geresnio turizmo vietovių valdymo skatinimas.
Flag of Cyprus with sky

Kipro verslo ekosistemos gerinimas

Komisija prisidėjo prie nacionalinių valdžios institucijų pastangų skatinti ekonomikos konkurencingumą sustiprinant verslumo ekosistemą.

Konkurencija ir vartotojų politika

Labiau globalizuotoje ir skaitmenizuotoje ekonomikoje, kai daug sandorių vyksta internetu arba naudojant kainų nustatymo algoritmus, konkurencijos ir vartotojų apsaugos institucijoms tampa sunku vykdyti savo pareigas naudojant tradicines priemones. Reaguodamos į tai, ES valstybės narės ieško specialiai pritaikytų gebėjimų ugdymo programų, kuriose mokoma pažangiausių rinkos priežiūros, tyrimų, ex post ir poveikio vertinimo metodų. Jos taip pat stengiasi didinti savo pastangas veiksmingo valstybės pagalbos teikimo stebėjimo ir jos poveikio produktyvumui, konkurencijai ir ekonomikai vertinimo srityse.

Paramos pavyzdžiai

 • Konkurencijos pažeidimų nustatymo sistemos tobulinimas.
 • Veiksmingas informacinių technologijų priemonių naudojimas su konkurencija susijusių tyrimų srityje.
 • Konkurencijos ir vartotojų apsaugos sprendimų vertinimas ir rekomendacijų teikimas.
 • Valstybės pagalbos sistemų poveikio vertinimas.
 • Valstybės pagalbos registrų funkcijų išplėtimas.

Skaitmeninė ekonomika, moksliniai tyrimai ir inovacijos

Skaitmeninės technologijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimo būdui ir verslui. Valstybėms narėms turi turėti gebėjimų išnaudoti vis labiau skaitmenizuotos visuomenės teikiamą naudą ir įveikti jos keliamus iššūkius. Jos siekia kurti politiką ir diegti novatoriškus sprendimus, kurie suteikia įmonėms pasitikėjimo, gebėjimų ir galimybių įgyvendinti skaitmeninę pertvarką ir augti. Sisteminga ir ateities perspektyvomis grindžiama mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija yra labai svarbi vystant našesnę ir žalesnę ekonomiką.

Paramos pavyzdžiai

 • Parama inovacijų ekosistemai nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, įskaitant pažangiąją specializaciją.
 • Technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros komercinimo ir geresnio integravimo į vertės grandines priemonių kūrimas.
 • Pagalba vykdant skaitmeninę verslo transformaciją ir įmonėms skirtų skaitmeninių priemonių bei paslaugų platformų kūrimas.
 • Konsultavimas skaitmeninės infrastruktūros tobulinimo, įskaitant itin didelio pralaidumo tinklų plėtros, klausimais
 • Pasiūlymai dėl techninių sprendimų ir įgūdžių perdavimo naudojant statinių informacinį modeliavimą (BIM) viešosios infrastruktūros planavimo ir viešųjų pirkimų srityse.
 • Pramonės šakos strategijos, jos įgyvendinimo veiksmų plano ir stebėsenos valdymo modelio sukūrimas.

Investicijų valdymas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir valstybės valdomos įmonės

Investicijos Europos Sąjungoje tebėra mažesnės nei buvo iki finansų krizės. Jos dar labiau sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė suteikia galimybių gauti didelio masto finansinę paramą investicijoms ir reformoms. Siekdamos visiškai ją panaudoti ir padidinti produktyvumą, viešuosius finansus ir ekonomikos augimą, valstybės narės ieško būdų, kaip pagerinti strateginį savo viešųjų išteklių ir turto planavimą bei valdymą. Tai apima patikimų viešųjų investicijų projektų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) rengimo ir įgyvendinimo stiprinimą, siekiant užtikrinti ekonominę naudą, taip pat gerinti valstybės įmonių valdymą, siekiant didesnio efektyvumo, geresnio rinkų veikimo ir geresnių viešųjų paslaugų.

Paramos pavyzdžiai

 • Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų atrinkti ir valdyti viešųjų investicijų projektus stiprinimas.
 • Pagalba vykdant nacionalinių nuolaidų / VPSP sistemų reformą ir tobulinant VPSP politikos modelį.
 • Valdžios institucijų gebėjimų rengti ir valdyti VPSP projektus gerinimas.
 • Valstybės valdomų įmonių bendrojo valdymo sistemos modernizavimas vadovaujantis tarptautine gerąja patirtimi.

Kontaktiniai duomenys

Ekonomikos augimo ir verslo aplinkos skyriaus vadovas

KASPAR RICHTER

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos apie darbą, susijusį su ekonomikos augimu ir verslo aplinka

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos