Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Reform Support

Ανταγωνιστικότητα

Ξένες επενδύσεις και εμπόριο

Οι ξένες επενδύσεις και το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, αποτελούν βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην ευημερία. Ενώ η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα του εμπορίου, ορισμένα κράτη μέλη υστερούν όσον αφορά την εμπορική ολοκλήρωση και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα για να αποκομίσουν πρόσθετα οφέλη από την ενιαία αγορά και τις διεθνείς αλυσίδες αξίας, προκειμένου να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και να τονώσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Παραδείγματα στήριξης

 • Σχεδιασμός ψηφιακών λύσεων ενιαίας θυρίδας για τους εμπόρους που αλληλεπιδρούν με τις αρχές.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών διεθνοποίησης για τις περιφέρειες που υστερούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης.
 • Ανάλυση του κανονιστικού περιβάλλοντος των κρατών μελών, προσδιορισμός των φραγμώνκαι των κινητήριων δυνάμεων των άμεσων ξένων επενδύσεων και του εμπορίου και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας προσέλκυσης επενδύσεων και τόνωσης του εμπορίου.
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε οργανισμούς επενδύσεων και εμπορίου.

Βελτίωση της νομοθεσίας, αδειοδότηση και επιθεωρήσεις

Η γραφειοκρατία και οι χρονοβόρες διαδικασίες καθιστούν την επιχειρηματική δραστηριότητα δαπανηρή και αβέβαιη. Η βελτίωση της νομοθεσίας αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και της νομοθεσίας με διαφάνεια, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, και την ανάπτυξη πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης της νομοθεσίας τους για την αδειοδότηση επενδύσεων και της καθιέρωσης εξορθολογισμένων μηχανισμών επιθεώρησης με βάση τον κίνδυνο.

Παραδείγματα στήριξης

 • Επανεξέταση, απλούστευση και εξορθολογισμός της νομοθεσίας και των ρυθμιστικών μηχανισμών.
 • Στήριξη της δημιουργίας ρυθμιστικού περιβάλλοντος για σύνθετα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Παροχή ανάπτυξης ικανοτήτων στις αρχές.
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης με χάρτη πορείας των μέτρων.
 • Πρόταση θεσμικών αλλαγών και νέων δομών διακυβέρνησης.

Flag of Portugal with sky

Ενίσχυση της εκτίμησης επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Πορτογαλία

Η Επιτροπή υποστήριξε τις προσπάθειες της Πορτογαλίας να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται η νομοθεσία, ενισχύοντας το σύστημα εκτίμησης επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η βελτίωση της εκτίμησης επιπτώσεων των νέων νόμων αναμένεται να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να τονώσει τις επενδύσεις.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι τομείς

Η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους οικονομικούς τομείς είναι σημαντική για μια βιώσιμη ανάκαμψη. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον οικονομικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας δύο στις τρεις θέσεις εργασίας. Το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ειδική στρατηγική για τις ΜΜΕ, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Οι ειδικά προσαρμοσμένες πολιτικές σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, θα προσφέρουν στα κράτη μέλη ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παραδείγματα στήριξης

 • Κατάρτιση στρατηγικών για τις ΜΜΕ και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Βελτίωση των προτύπων διαχείρισης στις ΜΜΕ.
 • Σχεδιασμός μηχανισμών και εργαλείων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ.
 • Προετοιμασία σχεδίου δράσης για τη στήριξη των δημιουργικών βιομηχανιών.
 • Προώθηση της καλύτερης διαχείρισης των προορισμών στον τομέα του τουρισμού.

Ανταγωνισμός και πολιτική καταναλωτών

Σε μια πιο παγκοσμιοποιημένη και ψηφιοποιημένη οικονομία, όπου μεγάλος αριθμός συναλλαγών πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή μέσω αλγορίθμων τιμολόγησης, οι αρχές ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών δυσκολεύονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με τα παραδοσιακά μέσα. Ανταποκρινόμενα στην πρόκληση αυτή, τα κράτη μέλη της ΕΕ αναζητούν ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τις πιο προηγμένες τεχνικές εποπτείας της αγοράς, τις πρακτικές έρευνας, την εκ των υστέρων αξιολόγηση και την εκτίμηση επιπτώσεων. Επιδιώκουν επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική παρακολούθηση της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό και την οικονομία.

Παραδείγματα στήριξης

 • Βελτίωση του συστήματος εντοπισμού παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού.
 • Αποτελεσματική χρήση εργαλείων ΤΠ σε έρευνες στον τομέα του ανταγωνισμού.
 • Αξιολόγηση των αποφάσεων για τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών και διατύπωση συστάσεων.
 • Διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.
 • Ενίσχυση των λειτουργικών δυνατοτήτων των μητρώων κρατικών ενισχύσεων.

Ψηφιακή οικονομία, έρευνα και καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν βαθύ αντίκτυπο στον τρόπο ζωής και επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν τα οφέλη της ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένης κοινωνίας μας και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται. Επιδιώκουν να σχεδιάσουν πολιτικές και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις που θα δώσουν στις επιχειρήσεις την εμπιστοσύνη, τις ικανότητες και τα μέσα για την ψηφιοποίηση και την ανάπτυξή τους. Μια συστηματική και μακρόπνοη στρατηγική έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για μια πιο παραγωγική και πράσινη οικονομία.

Παραδείγματα στήριξης

 • Στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εξειδίκευσης.
 • Σχεδιασμός εργαλείων για τη μεταφορά τεχνολογίας, την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης και την καλύτερη ενσωμάτωση στις αλυσίδες αξίας.
 • Στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις.
 • Παροχή συμβουλών για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
 • Πρόταση τεχνικών λύσεων και μεταφορά δεξιοτήτων για την εφαρμογή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (Building Information Modelling — BIM) στον σχεδιασμό των δημόσιων υποδομών και στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Σχεδιασμός μιας βιομηχανικής στρατηγικής, ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της και ενός μοντέλου διακυβέρνησης για την παρακολούθησή της.

Flag of Belgium with sky

Ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάνδρας στο Βέλγιο

Η Επιτροπή παρείχε στήριξη στον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάνδρας για την εφαρμογή ενός πλαισίου ανάπτυξης για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) με σαφώς καθορισμένη πρακτική για τη διεξαγωγή επιχειρηματικής ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού για την υλοποίηση της ΤΝ.

Διαχείριση επενδύσεων, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κρατικές επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν κάτω από τα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης επίπεδα. Αποδυναμώθηκαν περαιτέρω από την πανδημία COVID-19. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχει μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίησή του και να τονωθούν η παραγωγικότητα, τα δημόσια οικονομικά και η ανάπτυξη, τα κράτη μέλη αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και των περιουσιακών στοιχείων τους. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση του σχεδιασμού και της υλοποίησης υγιών δημόσιων επενδυτικών έργων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τη διασφάλιση της σχέσης ποιότητας/τιμής, καθώς και για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, την καλύτερη λειτουργία των αγορών και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Παραδείγματα στήριξης

 • Ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών αρχών να επιλέγουν και να διαχειρίζονται έργα δημοσίων επενδύσεων.
 • Στήριξη της μεταρρύθμισης των εθνικών πλαισίων παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ και βελτίωση του μοντέλου πολιτικής για τις ΣΔΙΤ.
 • Βελτίωση της ικανότητας των αρχών να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα ΣΔΙΤ.
 • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς ορθές πρακτικές.

Flag of Bulgaria with sky

Βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία

Σύμφωνα με τη μεταρρυθμιστική δέσμευση για την προσχώρηση στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ, η Βουλγαρία ζήτησε στήριξη για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις ορθές διεθνείς πρακτικές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος της μονάδας «Ανάπτυξη και επιχειρηματικό περιβάλλον»

KASPAR RICHTER

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο που σχετίζεται με την ανάπτυξη και το επιχειρηματικό περιβάλλον

REFORM-03@ec.europa.eu

Περισσότερες πληροφορίες