Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Konkurenčnost

Tuje naložbe in trgovina

Tuje naložbe ter trgovina z blagom in storitvami znotraj EU in z državami, ki niso članice EU, so ključne za zagotavljanje blaginje. Čeprav je EU vodilna v svetu na področju trgovine, nekatere države članice še zaostajajo pri trgovinskem povezovanju in privabljanju neposrednih tujih naložb. Države članice lahko z ukrepi izkoriščajo dodatne koristi enotnega trga in mednarodnih vrednostnih verig, da pripomorejo k okrevanju gospodarstva ter spodbudijo ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast.

Primeri podpore

 • oblikovanje digitalnih rešitev z „vsem na enem mestu“ za trgovce pri komunikaciji z organi
 • razvoj strategij za internacionalizacijo regij, ki zaostajajo v razvoju, da bi izkoristile prednosti globalizacije
 • analiza regulativnega okolja držav članic, opredelitev ovir in gonil neposrednih tujih naložb in trgovine ter krepitev upravne zmogljivosti za privabljanje naložb in pospeševanje trgovine
 • razvoj akcijskega načrta za uvedbo umetne inteligence v investicijskih in trgovinskih agencijah

Boljše pravno urejanje, izdajanje dovoljenj in inšpekcijski nadzor

Zaradi birokracije in dolgotrajnih postopkov je poslovanje drago in negotovo. Boljše pravno urejanje pomeni pregledno oblikovanje in ocenjevanje nacionalnih politik in zakonodaje z dokazi ter razvoj politike ob upoštevanju stališč državljanov, podjetij in drugih deležnikov. Njegov cilj je zmanjšati birokracijo za podjetja, med drugim s poenostavitvijo zakonodaje o izdajanju dovoljenj za naložbe ter z uvedbo racionaliziranih inšpekcijskih mehanizmov, ki temeljijo na analizah tveganja.

Primeri podpore

 • Pregledovanje, poenostavljanje in racionalizacija zakonodaje in regulativnih mehanizmov.
 • Podpiranje vzpostavitve regulativnega okolja za kompleksne in inovativne poslovne modele.
 • Zagotavljanje možnosti za krepitev zmogljivosti organov.
 • Priprava akcijskega načrta s časovnim načrtom ukrepov.
 • Predlaganje institucionalnih sprememb in novih struktur upravljanja.
Flag of Portugal with sky

Krepitev ocene regulativnega učinka na Portugalskem

Komisija je podprla prizadevanja Portugalske, da bi izboljšala pripravo zakonodaje s krepitvijo sistema za ocenjevanje regulativnega učinka. Z boljšim ocenjevanjem učinka novih zakonov se pričakuje izboljšano poslovno okolje in večje število naložb.

Mala in srednja podjetja in drugi sektorji

Ponovni zagon gospodarskih dejavnosti v vseh gospodarskih sektorjih je pomemben za trajnostno okrevanje. Mala in srednja podjetja (MSP) imajo osrednjo vlogo v gospodarski strukturi Evropske unije, saj zagotavljajo dve tretjini delovnih mest. Evropska komisija je leta 2020 sprejela posebno strategijo za MSP, katere cilj je zmanjšati birokratsko obremenitev in pomagati MSP pri poslovanju na enotnem trgu in zunaj njega. Prilagojene politike v ključnih gospodarskih sektorjih, kot je turizem, bodo državam članicam zagotovile priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in regionalni razvoj.

Primeri podpore

 • razvoj MSP in regionalnih strategij za rast
 • izboljšanje standardov upravljanja v MSP
 • oblikovanje mehanizmov in orodij financiranja za razvoj ekosistema za zagonska podjetja in digitalizacijo MSP
 • priprava akcijskega načrta za podporo ustvarjalnim panogam
 • spodbujanje boljšega upravljanja destinacij na področju turizma

Politika o varstvu konkurence in potrošnikov

V bolj globaliziranem in digitaliziranem gospodarstvu, v katerem veliko število transakcij poteka prek spleta ali prek algoritmov za oblikovanje cen, organi za konkurenco in varstvo potrošnikov vse težje izvajajo svoje naloge s tradicionalnimi sredstvi. Države članice EU zato iščejo prilagojene programe za krepitev zmogljivosti na področju najnaprednejših tehnik pri nadzoru trga, preiskovalnih praksah, naknadnem ocenjevanju in ocenjevanju učinka. Prav tako si prizadevajo okrepiti svoja prizadevanja za učinkovito spremljanje dodeljevanja državne pomoči in ocenjevanje njenega učinka na produktivnost, konkurenčnost in gospodarstvo.

Primeri podpore

 • izboljšanje sistema za odkrivanje kršitev v zvezi z varstvom konkurence
 • učinkovita uporaba orodij IT v preiskavah v zvezi z varstvom konkurence
 • ocenjevanje odločitev o varstvu konkurence in potrošnikov ter priprava priporočil
 • izvajanje ocenjevanja učinka shem državne pomoči
 • izboljšanje funkcionalnosti registrov državne pomoči

Digitalno gospodarstvo, raziskave in inovacije

Digitalne tehnologije močno vplivajo na to, kako živimo in poslujemo. Države članice morajo biti zmožne izkoristiti prednosti naše vse bolj digitalizirane družbe in se soočiti z izzivi, ki jih prinaša. V ta namen pripravljajo politike in uvajajo inovativne rešitve, s katerimi bi podjetja razvila potrebno zaupanje, znanje in sredstva za svoj digitalni razvoj in rast. Sistematična in v prihodnost usmerjena raziskovalna in inovacijska strategija je ključnega pomena za produktivnejše in okolju prijaznejše gospodarstvo.

Primeri podpore

 • podpiranje inovacijskega ekosistema na nacionalni in regionalni ravni, vključno s pametno specializacijo
 • oblikovanje orodij za prenos tehnologij, komercializacijo raziskav in razvoja ter boljše vključevanje v vrednostne verige
 • podpiranje digitalne preobrazbe podjetij ter razvoj digitalnih orodij in storitvenih platform za podjetja
 • svetovanje glede izboljšanja digitalne infrastrukture, vključno z razvojem zelo visokozmogljivih omrežij
 • predlaganje tehničnih rešitev in prenos znanj za izvajanje informacijskega modeliranja gradbenih objektov pri načrtovanju javne infrastrukture in javnem naročanju
 • oblikovanje industrijske strategije, akcijskega načrta za njeno izvajanje in modela upravljanja za njeno spremljanje

Upravljanje naložb, javno-zasebna partnerstva in podjetja v državni lasti

Naložbe v Evropski uniji še vedno ostajajo nižje kot pred finančno krizo. Stanje pa je še bolj poslabšala pandemija COVID-19. Mehanizem za okrevanje in odpornost vsebuje obsežno finančno podporo za naložbe in reforme. Da bi ga lahko države članice v celoti izkoristile ter izboljšale produktivnost, javne finance in rast, iščejo načine za boljše strateško načrtovanje in upravljanje svojih javnih virov in sredstev. Del tega je tudi krepitev zasnove in izvajanja smotrnih javnih naložbenih projektov in javno-zasebnih partnerstev, da se zagotovi stroškovna učinkovitost in izboljša upravljanje podjetij v državni lasti za večjo učinkovitost, boljše delovanje trgov in boljše javne storitve.

Primeri podpore

 • krepitev zmogljivosti nacionalnih organov za izbiro in upravljanje javnih naložbenih projektov
 • podpiranje reforme nacionalnih okvirov koncesij/javno-zasebnih partnerstev in izboljšanje modela politike javno-zasebnih partnerstev
 • izboljšanje zmogljivosti upravnih organov za načrtovanje in vodenje projektov javno-zasebnih partnerstev
 • posodobitev okvira za korporativno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z mednarodnimi dobrimi praksami

Kontaktni podatki

Vodja enote za rast in poslovno okolje

KASPAR RICHTER

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dodatne podrobnosti o delu, povezanem z rastjo in poslovnim okoljem

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Več informacij