Preskoči na glavno vsebino
Reform Support

Zeleni prehod

Podnebni ukrepi in zmanjšanje emisij

Podnebni ukrepi so v središču evropskega zelenega dogovora. EU že dosega dobre rezultate pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in hkrati ohranja gospodarsko rast. V prihodnjih letih pa je treba storiti še več. EU si je zastavila cilje za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050, zato bodo morale vse države članice izvajati skladen sklop podnebnih politik.

Evropska komisija prek instrumenta za tehnično podporo nacionalnim organom pomaga oblikovati in izvajati reforme, ki podpirajo njihove podnebne ambicije.

 

PRIMERI PODPORE

 • Razvijanje podnebne politike, vključno s svetovanjem o podnebnih strategijah in akcijskih načrtih, ter podpora za modeliranje emisij toplogrednih plinov.
 • Podpiranje rabe zemljišč in gospodarjenja z gozdovi, vključno z urbanističnim načrtovanjem, pametnimi mesti ter obračunavanjem in popisom gozdov.
 • Izboljšanje zaščite obalnih območij ter obvladovanje tveganja poplav in obalne erozije.
 • Razvijanje sonaravnih rešitev za obravnavanje vročinskih valov, suše, poplav in slabe kakovosti zraka na mestnih območjih.
 • Izvajanje instrumentov financiranja v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami.
 • Podpiranje razogljičenja sistemov električne energije, vključno z zasnovo trgov in regulativnih okvirov, ki so naklonjeni energiji iz obnovljivih virov.
 • Razvijanje tržnih programov podpore za naložbe v obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost.
 • Razvijanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, vključno z analitičnim in energijskim modeliranjem.
 • Ocenjevanje politik za energijsko učinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja.
 • Povečanje naložb v energijsko učinkovitost stavb.
 • Opredeljevanje politik o trajnostnem prometu/mobilnosti in alternativnih gorivih.
 • Krepitev prevoza po celinskih plovnih poteh in železniških progah za visoke hitrosti.

Pravični prehod

Vse države članice, regije in sektorji v EU morajo prispevati k prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo. Vendar obseg izziva ni enak za vse. Regije, ki so odvisne od fosilnih goriv in ogljično intenzivnih dejavnosti, bodo še posebej prizadete in se bodo korenito preoblikovale na gospodarskem, okoljskem in družbenem področju.

Evropska komisija pomaga državam članicam pri mobilizaciji sredstev in sprejemanju ukrepov za zagotovitev usmerjene podpore regijam in sektorjem, ki jih bo ta prehod najbolj prizadel. Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam (v nadaljnjem besedilu: GD REFORM) prek instrumenta za tehnično podporo poleg tega podpira 17 držav članic pri pripravi njihovih območnih načrtov za pravični prehod, ki jih bo morala vsaka država članica pripraviti za pridobitev dostopa do financiranja iz mehanizma za pravični prehod.

 

PRIMERI PODPORE

 • Ocenjevanje izzivov in potreb v zvezi s prehodom.
 • Pripravljanje akcijskega načrta s časovnim načrtom ukrepov, potrebnih za prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo.
 • Podpiranje posvetovanj z deležniki za dosego soglasja o načinih za prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo.
 • Predlaganje mehanizmov upravljanja za izvajanje prehoda.

 

Trajnostni razvoj

EU je povsem zavezana, da bo skupaj s svojimi državami članicami prevzela vodilno vlogo pri izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Namen 17 ciljev trajnostnega razvoja je izboljšati življenja ljudi in zaščititi planet pred degradacijo, da bo lahko podpiral potrebe sedanjih in prihodnjih generacij. Evropska komisija je od leta 2020 okrepila analizo in spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru postopka evropskega semestra. Obenem pa države članice cilje trajnostnega razvoja vključujejo v oblikovanje politik in razvijajo ciljno usmerjene politike za bolj trajnostni razvoj.

 

PRIMERI PODPORE

 • Razvijanje strategije trajnostnega razvoja do leta 2050.
 • Razvijanje akcijskega načrta za izboljšanje dobrega počutja podeželskih prebivalcev in zagotovitev gospodarske stabilnosti podeželskih območij.
 • Izvajanje strategije trajnostnega razvoja za vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v odločanje na vseh ravneh upravljanja.

 

Energija

Razogljičenje energetskega sistema je nujno za doseganje podnebnih ciljev EU v letih 2030 in 2050. Hkrati mora biti energija varna in cenovno dostopna za potrošnike in podjetja. Da bi se to zgodilo, morajo države članice svoje energetske sisteme preoblikovati v povsem povezan, digitaliziran in konkurenčen energetski trg EU, ki v veliki meri temelji na obnovljivih virih energije. Poleg regulativnih reform morajo države članice omogočiti in spodbujati nadaljnje naložbe v čisto energijo, vključno z energijsko učinkovitostjo.

 

PRIMERI PODPORE

 • Prilagajanje zakonodajnega in regulativnega okvira za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov.
 • Opredeljevanje ukrepov politike za spodbujanje energijske učinkovitosti.
 • Oblikovanje konkurenčnih trgov z električno energijo.
 • Odpravljanje ovir za financiranje in trge storitev za čisto energijo.
 • Podpiranje strateškega načrtovanja z modeliranjem in analizo energije.

Promet in mobilnost

Promet omogoča prost pretok oseb, storitev in blaga znotraj Evropske unije. To je temelj povezovanja EU, ki povezuje ljudi iz različnih regij in držav ter pomembno prispeva h gospodarstvu. Povpraševanje po prevozu se z vse večjim povezovanjem gospodarstva še naprej povečuje. To prinaša priložnosti, a tudi nove izzive. Promet namreč predstavlja skoraj četrtino emisij toplogrednih plinov v EU in je eden glavnih vzrokov onesnaženosti zraka v mestih. Države članice iščejo načine za razvoj pametnih, trajnostnih in učinkovitih prometnih rešitev. Za to je treba postaviti uporabnike na prvo mesto ter jim zagotoviti cenovno ugodnejše, dostopnejše, bolj zdrave in čistejše alternative.

 

PRIMERI PODPORE

 • Analiziranje politik, ekonomskih instrumentov in pravnih okvirov.
 • Izvajanje analiz stroškov in koristi.
 • Razvijanje modeliranja naložbenih scenarijev in vplivov.
 • Razvijanje političnih priporočil, akcijskih načrtov in časovnih načrtov.
 • Oblikovanje komunikacijskih strategij in načrtov.

Okolje in krožno gospodarstvo

Pričakuje se, da bo degradacija okolja vse bolj vplivala na gospodarsko dejavnost. Povzroči lahko ekstremne vremenske razmere, vpliva na zdravje ljudi in zmanjša dostopnost naravnih virov. Zaščita naravnega kapitala EU, prehod na z viri gospodarno gospodarstvo in zaščita ljudi pred pritiski, povezanimi z okoljem, so ključne prednostne naloge evropskega zelenega dogovora. Države članice z nadaljnjim razvojem svojih okoljskih politik in strategij izvajajo reforme za reševanje teh izzivov.

GD REFORM podpira nacionalne organe pri oblikovanju in izvajanju reform, ki prispevajo k reševanju problema degradacije okolja.

PRIMERI PODPORE

 • Opredeljevanje nacionalnih in občinskih politik ravnanja z odpadki.
 • Pripravljanje nacionalnih strategij in akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo.
 • Izvajanje instrumentov za razogljičenje industrijskih panog.
 • Podpiranje gospodarjenja z vodo in nadzora storitev za rabo vode.

Raziskave in inovacije

Digitalne tehnologije močno vplivajo na naš način življenja in poslovanja. Države članice morajo biti sposobne izkoristiti vse bolj digitalizirano družbo in se soočiti z izzivi, ki jih prinaša. To zahteva oblikovanje politik in uvedbo inovativnih rešitev, da bi podjetjem zagotovili zaupanje, kompetence in sredstva za digitalizacijo in rast. Sistematična in v prihodnost usmerjena raziskovalna in inovacijska strategija je ključnega pomena za produktivnejše in bolj zeleno gospodarstvo.

PRIMERI PODPORE

 • Krepitev sodelovanja med podjetji in znanostjo za izboljšanje izvajanja inovacijskih politik.
 • Obravnavanje pomanjkanja zmogljivosti v raziskovalnih inštitutih, predvsem z izmenjavo znanja in najboljših praks.
 • Povečanje inovacijske uspešnosti malih in srednjih podjetij.

Okolju prijaznejše javne in zasebne finance

Potrebne so znatne naložbe, da bi dosegli ambicije evropskega zelenega dogovora. Zasebni sektor bo imel ključno vlogo pri financiranju zelenega prehoda. To zahteva usklajene strategije, inovativne regulativne okvire in pametne instrumente. Pri financiranju prehoda bodo ključnega pomena tudi nacionalne vlade, saj bodo poslale ustrezne cenovne signale in preusmerile javnofinančne odhodke v trajnostne politike. Prav tako morajo z zelenimi javnimi naročili spodbujati povpraševanje po bolj trajnostnem blagu in storitvah ter zmanjšati ogljični odtis javnih storitev. Trden okvir upravljanja bo zagotovil, da bodo nosilci odločanja odgovorni prihodnjim generacijam.

GD REFORM za reševanje teh izzivov podpira države članice na naslednjih področjih:

 • zeleno oblikovanje proračuna in okoljska obdavčitev;
 • zelena javna naročila;
 • trajnostno financiranje in naložbe.

PRIMERI PODPORE

 • Krepitev zelenih javnih naložb.
 • Izvajanje pregledov izdatkov in davčnih izdatkov za zelene in okolju neprijazne („sive“) politike v proračunskih okvirih.
 • Oblikovanje okoljskega davka in modeliranje njegovega učinka.
 • Izvajanje smernic EU o zelenem oblikovanju proračuna.
 • Razvijanje akcijskega načrta za financiranje trajnostne rasti za države članice in nacionalne spodbujevalne institucije.
 • Izvajanje okvirov za državne zelene obveznice.

Kontaktni podatki

Glavna kontaktna točka za prijavo za instrument za tehnično podporo

Več informacij