Gå til hovedindholdet
Reform Support

Grøn omstilling

Klimaindsats og emissionsreduktion

Klimaindsatsen er kernen i den europæiske grønne pagt. EU har tidligere vist, at det er muligt at mindske drivhusgasemissionerne og samtidig opretholde den økonomiske vækst. Der skal gøres endnu mere i de kommende år. EU har fastsat mål for at opnå klimaneutralitet senest i 2050, og det vil derfor kræve, at alle EU-lande gennemfører en sammenhængende klimapolitik.

Europa-Kommissionen hjælper via det tekniske støtteinstrument de nationale myndigheder med at udforme og gennemføre reformer, der støtter klimaambitionerne.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af klimapolitik, herunder rådgivning om klimastrategier og handlingsplaner, og støtte til modellering af drivhusgasemissioner.
 • Støtte til arealanvendelse og skovforvaltning, herunder byplanlægning, SMART-byer og skovregnskaber og skovopgørelser.
 • Forbedring af kystbeskyttelsen samt risikostyring i forbindelse med oversvømmelser og kysterosion.
 • Udvikling af naturbaserede løsninger til håndtering af hedebølger, tørke, oversvømmelser og dårlig luftkvalitet i byområder.
 • Gennemførelse af finansieringsinstrumenter under EU's emissionshandelssystem.
 • Støtte til dekarbonisering af elektricitetssystemer, herunder etablering af markeder for vedvarende energi og lovgivningsmæssige rammer.
 • Udvikling af markedsbaserede støtteordninger for investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet.
 • Udvikling af nationale energi- og klimaplaner, herunder analyse- og energimodeller.
 • Vurdering af politikker for energieffektive opvarmnings- og kølingssystemer.
 • Fremme af investeringer i bygningers effektivitet.
 • Fastlæggelse af politikker for bæredygtig transport og mobilitet og alternative brændstoffer.
 • Styrkelse af transport ad indre vandveje og højhastighedstog.

Retfærdig omstilling

Alle EU-lande, regioner og sektorer skal bidrage til omstillingen til en klimaneutral økonomi. Udfordringen er dog ikke lige stor for alle. Regioner, der er afhængige af fossile brændstoffer og kulstofintensive industrier, bliver særligt berørt og skal igennem en omfattende økonomisk, miljømæssig og social omstilling.

Europa-Kommissionen bistår EU-landene med at mobilisere ressourcer og iværksætte foranstaltninger, der skal sikre målrettet støtte til de regioner og sektorer, der er mest berørt af omstillingen. Via instrumentet for teknisk bistand hjælper GD REFORM også 17 EU-lande med udarbejdelsen af de territoriale planer for retfærdig omstilling, som landene skal udarbejde for at få adgang til midler fra mekanismen for retfærdig omstilling.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Vurdering af udfordringer og behov i forbindelse med omstillingen.
 • Udarbejdelse af en handlingsplan samt køreplan for de foranstaltninger, der er nødvendige for omstillingen til en klimaneutral økonomi.
 • Støtte til interessenthøringer for at skabe konsensus om omstillingen til en klimaneutral økonomi.
 • Forslag til forvaltningsmekanismer til gennemførelse af omstillingen.

 

Bæredygtig udvikling

EU er fast besluttet på sammen med EU-landene at gå forrest i gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. De 17 mål for bæredygtig udvikling handler om at forbedre levevilkårene for befolkningerne og samtidig beskytte kloden mod nedbrydning, så både nuværende og kommende generationers behov kan opfyldes. Fra 2020 har Europa-Kommissionen udvidet sin analyse og overvågning af indsatsen for at nå målene for bæredygtig udvikling via det europæiske semester og processerne herunder. Sideløbende integrerer EU-landene målene for bæredygtig udvikling i de politiske beslutninger og udvikler målrettede politiske tiltag, der sikrer en mere bæredygtig udvikling.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Udvikling af en strategi for bæredygtig udvikling frem til 2050.
 • Udvikling af en handlingsplan, der skal sikre bedre velfærd til beboerne i landdistrikterne og økonomisk stabilitet i landdistrikterne.
 • Gennemførelse af strategien for bæredygtig udvikling, der integrerer målene for bæredygtig udvikling i beslutningstagningen på alle forvaltningsniveauer.

 

Energi

Dekarbonisering af energisystemerne er afgørende for at nå EU's klimamålsætninger for 2030 og 2050. Samtidig er der brug for en sikker energiforsyning til overkommelige priser for forbrugerne og virksomhederne. Det kan kun opnås, hvis EU-landene ændrer energisystemerne og etablerer et fuldt integreret, digitaliseret og konkurrencedygtigt energimarked i EU, der i vid udstrækning er baseret på vedvarende energikilder. Ud over lovgivningsmæssige reformer er EU-landene nødt til at muliggøre og fremme yderligere investeringer i ren energi og i energieffektivitet.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Tilpasning af de lovgivningsmæssige rammer for at øge andelen af vedvarende energi.
 • Fastlæggelse af politiske foranstaltninger til fremme af energieffektivitet.
 • Opbygning af konkurrencedygtige elektricitetsmarkeder.
 • Fjernelse af hindringer for finansiering og støtte markeder for ren energi.
 • Støtte til strategisk planlægning gennem energimodellering og -analyse.

Transport og mobilitet

Transport er en forudsætning for, at personer, tjenesteydelser og varer kan bevæge sig frit inden for EU. Det er en af hjørnestenene i EU's integration, og transporten forbinder mennesker på tværs af forskellige regioner og lande og er en vigtig bidragyder til økonomien. Efterspørgslen efter transport er fortsat stigende, fordi økonomierne bliver mere og mere integrerede. Det skaber både nye muligheder og udfordringer. Det er værd at bemærke, at transporten tegner sig for næsten en fjerdedel af EU's drivhusgasemissioner og er en af de vigtigste årsager til luftforurening i byerne. EU-landene ønsker at udvikle intelligente, bæredygtige og effektive transportløsninger. Det kræver, at man sætter brugerne i centrum og tilbyder dem billigere, lettere tilgængelige, sundere og renere alternativer.

 

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Analyse af politik, økonomiske instrumenter og retlige rammer.
 • Gennemførelse af costbenefitanalyser.
 • Udvikling af modeller for investeringsscenarier og effekten heraf.
 • Udarbejdelse af politiske anbefalinger, handlingsplaner og køreplaner.
 • Udformning af kommunikationsstrategier og -planer.

Miljø og den cirkulære økonomi

Miljøforringelser forventes at påvirke den økonomiske aktivitet i stigende grad. De kan forårsage ekstreme vejrforhold, påvirke menneskers sundhed og gøre naturressourcerne mindre tilgængelige. De centrale prioriteter i den europæiske grønne pagt er at beskytte EU's naturkapital, gennemføre en omstilling til en ressourceeffektiv økonomi og at beskytte mennesker mod miljørelaterede belastninger. EU-landene gennemfører reformer for at løse udfordringerne gennem en videreudvikling af politik og strategier på miljøområdet.

GD REFORM hjælper de nationale myndigheder med at udforme og gennemføre reformer, der bidrager til at afhjælpe miljøforringelser.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Fastlæggelse af nationale og kommunale affaldshåndteringspolitikker.
 • Udarbejdelse af nationale strategier og handlingsplaner for den cirkulære økonomi.
 • Gennemførelse af instrumenter til dekarbonisering af industrien.
 • Støtte til vandforvaltning og overvågning af vandforsyning.

Forskning og innovation

Digitale teknologier påvirker vores levevis og erhvervslivet markant. EU-landene skal opbygge kapacitet til at udnytte det stadigt mere digitaliserede samfund og løse de udfordringer, det medfører. Det kræver en politisk indsats og brug af innovative løsninger, så virksomhederne har mod, kompetence og løsninger til en øget digitalisering og vækst. En systematisk og fremsynet forsknings- og innovationsstrategi er afgørende for at skabe en mere produktiv og grøn økonomi.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Styrkelse af samarbejdet mellem erhvervsliv og forskningsmiljøet for at forbedre gennemførelsen af innovationspolitikken.
 • Afhjælpning af kapacitetsmangel i forskningsmiljøet, især gennem udveksling af viden og bedste praksis.
 • Øget innovation via små og mellemstore virksomheder.

Grønnere offentlige og private finanser

For at opfylde ambitionerne i den europæiske grønne pagt er der behov for betydelige investeringer. Den private sektor kommer til at spille en nøglerolle i finansieringen af den grønne omstilling. Det kræver sammenhængende strategier, innovative lovgivningsmæssige rammer og intelligente instrumenter. De nationale regeringer skal også yde et vigtigt bidrag til finansieringen af omstillingen ved at sende de rette prissignaler og omlægge de offentlige udgifter, så de understøtter den bæredygtige politik. På samme måde skal de stimulere efterspørgslen efter mere bæredygtige varer og tjenesteydelser gennem grønne offentlige indkøb og reducere de offentlige tjenesters miljøaftryk. En solid forvaltningsramme skal sikre, at beslutningstagerne er ansvarlige over for de kommende generationer.

For at løse udfordringerne støtter GD REFORM EU-landene på følgende områder:

 • grøn budgetlægning og miljøbeskatning
 • grønne indkøb
 • bæredygtig finansiering og bæredygtige investeringer.

EKSEMPLER PÅ STØTTE

 • Styrkelse af grønne offentlige investeringer.
 • Analyser af udgifterne under budgetrammerne og beskatning af henholdsvis grøn og miljøskadelig (sort) politik.
 • Udformning af grøn beskatning og modellering af virkningerne heraf.
 • Gennemførelse af EU's retningslinjer for grøn budgettering.
 • Udvikling af en handlingsplan for bæredygtig finansiering for EU-landene og de nationale erhvervsinstitutioner.
 • Gennemførelse af rammer for grønne statsobligationer.

Kontaktoplysninger

Kontaktpunkt for ansøgninger vedrørende instrumentet for teknisk støtte

Få mere at vide...