Direct naar de inhoud
Reform Support

Concurrentievermogen

Buitenlandse investeringen en handel

Buitenlandse investeringen en handel in goederen en diensten, zowel binnen de EU als met niet-EU-landen, zijn een belangrijke factor die bijdraagt tot de welvaart. De EU is een wereldleider op het vlak van handel, maar toch blijven sommige lidstaten achter op het gebied van handelsintegratie en het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. De lidstaten kunnen meer doen om extra voordelen te halen uit de eengemaakte markt en internationale waardeketens om zo het economisch herstel te ondersteunen en banen en groei te stimuleren.

Voorbeelden van ondersteuning

 • Digitale loketten inrichten als uniek aanspreekpunt voor handelaars die in contact staan met de autoriteiten.
 • Internationaliseringsstrategieën ontwikkelen voor regio's die er niet zo goed in slagen de vruchten van de mondialisering te plukken.
 • Het regelgevingskader van de lidstaten analyseren, belemmeringen en stimulansen identificeren voor directe buitenlandse investeringen en handel en de administratieve capaciteit verbeteren om investeringen aan te trekken en de handel te stimuleren.
 • Een actieplan ontwikkelen voor de invoering van artificiële intelligentie voor investerings- en handelsagentschappen.

Betere regelgeving, vergunningverlening en inspecties

Door bureaucratie en tijdrovende procedures wordt zakendoen een dure en onzekere onderneming. Betere regelgeving houdt in dat het nationaal beleid en de nationale wetgeving op transparante wijze worden opgesteld en geëvalueerd op basis van feiten. Tevens wordt er bij de ontwikkeling van het beleid rekening gehouden met de standpunten van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Het doel is de bureaucratie voor ondernemingen te verminderen. Dit kan onder meer door de wetgeving inzake investeringsvergunningen te hervormen en gestroomlijnde en risicogebaseerde inspectiemechanismen in te voeren.

Voorbeelden van ondersteuning

 • Wetgeving en regelgevingsmechanismen herzien, vereenvoudigen en stroomlijnen.
 • De vorming van een regelgevingskader voor complexe en innovatieve bedrijfsmodellen ondersteunen.
 • Capaciteitsopbouw bieden aan de autoriteiten.
 • Een actieplan opstellen met een routekaart van maatregelen.
 • Institutionele veranderingen en nieuwe bestuursmodellen voorstellen.
Flag of Portugal with sky

De Commissie heeft de inspanningen van Portugal ondersteund om de manier waarop de wetgeving wordt voorbereid te verbeteren door het systeem voor de effectbeoordeling van regelgeving te versterken. Door het effect van nieuwe wetgeving beter in te schatten, verbetert het bedrijfsklimaat en worden nieuwe investeringen aangemoedigd.

Kleine en middelgrote ondernemingen en andere sectoren

Een doorstart van de economische activiteit in alle economische sectoren is belangrijk voor een duurzaam herstel. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een cruciale rol in het economische weefsel van de Europese Unie en is goed voor twee op drie banen. In 2020 heeft de Europese Commissie een speciale mkb-strategie goedgekeurd om de bureaucratie te verminderen en het mkb te helpen zaken te doen op de eengemaakte markt en daarbuiten. Een beleid op maat in belangrijke economische sectoren zoals toerisme zal de lidstaten kansen bieden voor het scheppen van werkgelegenheid en voor regionale ontwikkeling.

Voorbeelden van ondersteuning

 • Het mkb en de regionale groeistrategieën ontwikkelen.
 • De beheernormen voor het mkb verbeteren.
 • Financieringsmechanismen en -instrumenten ontwikkelen voor de ontwikkeling van een ecosysteem voor startende ondernemingen en de digitalisering van het mkb.
 • Een actieplan opstellen ter ondersteuning van de creatieve sectoren.
 • Een beter beheer van toeristische bestemmingen bevorderen.

Mededinging en consumentenbeleid

In een economie die alsmaar internationaler en digitaler wordt en waar een groot aantal transacties online of via prijsalgoritmen plaatsvindt, is het voor mededingings- en consumentenbeschermingsautoriteiten een uitdaging om hun taken met traditionele middelen uit te voeren. De EU-lidstaten zijn dan ook op zoek gegaan naar op maat gemaakte programma's voor capaciteitsopbouw met betrekking tot de meest geavanceerde technieken op het vlak van markttoezicht, onderzoekspraktijken, evaluatie achteraf en effectbeoordeling. De lidstaten willen ook meer doen om effectief toezicht te houden op de toekenning van staatssteun en om de gevolgen daarvan voor de productiviteit, de mededinging en de economie te beoordelen.

Voorbeelden van ondersteuning

 • Het systeem voor de opsporing van inbreuken op de mededingingsregels verbeteren.
 • Doeltreffend gebruik van IT-instrumenten bij mededingingsonderzoeken.
 • Besluiten op het gebied van mededinging en consumentenbescherming evalueren en aanbevelingen doen.
 • Effectbeoordelingen van staatssteunregelingen uitvoeren.
 • De werking van de registers voor overheidssteun versterken.

Digitale economie, onderzoek en innovatie

Digitale technologieën hebben grote gevolgen voor onze manier van leven en van zakendoen. De lidstaten moeten kunnen profiteren van onze steeds meer gedigitaliseerde maatschappij en het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Ze zijn op zoek naar een beleid en naar innovatieve oplossingen om bedrijven het vertrouwen, de competenties en de middelen te geven om te digitaliseren en te groeien. Een systematische en toekomstgerichte strategie voor onderzoek en innovatie is van cruciaal belang voor een productievere en groenere economie.

Voorbeelden van ondersteuning

 • Het ecosysteem voor innovaties op nationaal en regionaal niveau ondersteunen, met inbegrip van slimme specialisatie.
 • Instrumenten ontwerpen voor technologieoverdracht, commercialisering van onderzoek en ontwikkeling en betere integratie in waardeketens.
 • De digitale transformatie van bedrijven ondersteunen en digitale instrumenten en dienstenplatforms ontwikkelen voor bedrijven.
 • Advies verstrekken over het verbeteren van de digitale infrastructuur, met inbegrip van de ontwikkeling van een netwerk met zeer hoge capaciteit.
 • Technische oplossingen voorstellen en vaardigheden overdragen voor bouwwerkinformatiemodellen (Building Information Modelling, BIM) bij de planning en openbare aanbestedingen over publieke infrastructuur.
 • Een sectorspecifieke strategie, een actieplan voor de uitvoering ervan en een bestuursmodel voor het toezicht erop ontwikkelen.

Investeringsbeheer, publiek-private partnerschappen en overheidsbedrijven

De investeringen in de Europese Unie blijven onder het niveau van vóór de financiële crisis. De coronapandemie heeft deze situatie alleen nog maar verergerd. De faciliteit voor herstel en veerkracht biedt grootschalige financiële steun voor investeringen en hervormingen. Om ten volle gebruik te kunnen maken van deze steun en de productiviteit, de overheidsfinanciën en de groei te stimuleren, zoeken de lidstaten naar manieren om de strategische planning en het beheer van hun overheidsmiddelen en -activa te verbeteren. Dit omvat het versterken van het ontwerp en de uitvoering van degelijke openbare investeringsprojecten en publiek-private partnerschappen (PPP's). De bedoeling is te zorgen voor rendement en ook het bestuur van overheidsbedrijven te verbeteren met het oog op meer efficiëntie, een betere werking van de markten en een betere openbare dienstverlening.

Voorbeelden van ondersteuning

 • De capaciteit van de nationale instanties versterken voor de selectie en het beheer van openbare investeringsprojecten.
 • De hervorming van de nationale kaders voor concessies/PPP's ondersteunen en het beleidsmodel voor PPP verbeteren.
 • De capaciteit van de autoriteiten uitbreiden om PPP-projecten op te zetten en te beheren.
 • Het kader voor corporate governance van overheidsbedrijven moderniseren in overeenstemming met internationale goede praktijken.
Flag of Bulgaria with sky

Bulgarije had zich geëngageerd om hervormingen door te voeren in ruil voor toetreding tot Exchange Rate Mechanism II. In deze context heeft Bulgarije om steun verzocht om het bestuursmodel van overheidsbedrijven te moderniseren volgens goede internationale praktijken.

Contactgegevens

Hoofd van de eenheid groei en ondernemingsklimaat

KASPAR RICHTER

Belangrijkste contactpunt voor het aanvragen van het instrument voor technische ondersteuning

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Bijkomende informatie over de werkzaamheden op het vlak van groei en ondernemingsklimaat

REFORM-03atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-03[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Meer informatie