Skip to main content
Reform Support

Osaaminen sekä yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Osallistava koulutus

Osallistavan koulutuksen uudistustuen piiriin kuuluvat muun muassa erityisopetustarpeet, koulunkäynnin varhaisen keskeyttämisen ehkäiseminen ja varhaiskasvatuksen laadun parantaminen. Komissio tukee aikuiskoulutuksen hallinnoinnin, laadun ja joustavuuden parantamista. Erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisten taitojen ja osaamisen parantamiseen sekä työntekijöiden että yleisesti kansalaisten keskuudessa. Ammatillisen koulutuksen alalla uudistuksilla pyritään parantamaan järjestelmien sopeutumiskykyä ja valmiuksia tukea merkityksellisten taitojen kehittämistä.

ESIMERKKEJÄ TUKIALUEISTA

 • Alhaiseen koulutustasoon ja koulunkäynnin varhaiseen keskeyttämiseen liittyvien ongelmien vähentäminen
 • Aikuiskoulutus
 • Digitaalinen koulutus ja osaaminen
 • Varhaiskasvatus
 • Rahoitus- ja varainkäyttöjärjestelmien tehokkuus
 • Osallistava koulutus
 • Koulutusjärjestelmien seuranta ja poliittinen päätöksenteko
 • Ammatillinen koulutus

Korkea-asteen koulutus ja tutkimus

Komissio tukee myös uudistuksia, joilla parannetaan korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja edistetään huippuosaamista niiden alalla, mukaan lukien toimintapolitiikat, joilla pyritään tekemään järjestelmistä osallistavampia, verkottuneempia ja innovatiivisempia. 

Kaikilla koulutusaloilla uudistuksilla pyritään parantamaan opetushenkilöstön, myös koulutusalan johtajien, laatua ja ammattimaisuutta.

ESIMERKKEJÄ TUKIALUEISTA

 • Opetussuunnitelmien uudistaminen (oppilaiden arviointi mukaan luettuna)
 • Korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovointi
 • Opettajat ja koulujen johtamispolitiikka

Flag of Hungary with sky

Unkarin korkeakoulutuksen digitalisaatio

Komissio tukee Unkarin pyrkimyksiä tarkistaa korkeakoulujärjestelmän digitalisaatiota koskevaa strategista kehystään muiden kansallisten politiikkojen ja käytäntöjen pohjalta.

Yhteystiedot

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Lisätietoja