Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Reform Support

Scileanna, oideachas agus oiliúint

An t-oideachas ionchuimsitheach

I measc na réimsí ar cheart tacaíocht a thabhairt dóibh le haghaidh oideachas ionchuimsitheach a bhaint amach, tá riachtanais i ndáil leis an oideachas speisialta, luathfhágáil na scoile a chomhrac agus cáilíocht oideachas agus cúram na luath-óige a fheabhsú. Cuireann an Coimisiún tacaíocht ar fáil chun feabhas a chur ar rialachas, cáilíocht agus solúbthacht an oideachais aosaigh. Leagtar béim faoi leith ar fheabhas a chur ar scileanna agus inniúlachtaí digiteacha, i measc an lucht saothair agus i measc na saoránach i gcoitinne araon. Maidir le gairmoideachas agus gairmoiliúint, is é is aidhm do na hathchóirithe cur le hinoiriúnaitheacht agus cumas na gcóras tacú le forbairt scileanna ábhartha.

SAMPLAÍ DE RÉIMSÍ TACAÍOCHTA

 • Aghaidh a thabhairt ar thorthaí an oideachais ísil agus ar dhaoine a fhágann an scoil go luath
 • An t-oideachas aosach
 • An t-oideachas digiteach agus scileanna digiteacha
 • Oideachas agus cúram na luath-óige
 • Éifeachtúlacht na gcóras maoiniúcháin agus caiteachais
 • An t-oideachas ionchuimsitheach
 • Monatóireacht ar chórais oideachais agus ar cheapadh beartas
 • An gairmoideachas agus an ghairmoiliúint

An t-ardoideachas agus an taighde

Ina theannta sin, tacaíonn an Coimisiún le hathchóirithe chun cáilíocht a ardú agus barr feabhais a spreagadh san ardoideachas agus taighde, cuir i gcás beartais chun córais a dhéanamh níos ionchuimsithí, níos nasctha agus níos nuálaí. 

Leis na hathchóirithe ar fud earnálacha uile an oideachais agus taighde, dírítear ar cháilíocht agus gairmiúlacht an lucht teagaisc a fheabhsú, ina measc sin ceannairí oideachais.

SAMPLAÍ DE RÉIMSÍ TACAÍOCHTA

 • Athchóiriú curaclaim (measúnú daltaí san áireamh)
 • An t-ardoideachas, an taighde agus an nuálaíocht
 • Beartas i leith múinteoirí agus ceannaireachta scoile
Flag of Hungary with sky

Claochlú Digiteach Ardoideachas na hUngáire

Tá an Coimisiún ag tacú leis an iarracht atá ar bun ag an Ungáir athbhreithniú a dhéanamh ar a creat straitéiseach maidir le claochlú digiteach an chórais ardoideachais, agus iad ag forbairt an mhéid atá i mbeartais agus cleachtais tíortha eile.

Sonraí teagmhála

Príomhphointe teagmhála dóibh siúd atá ag cur isteach ar an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-SRSP[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tuilleadh eolais