Siirry pääsisältöön
Reform Support

Tulojen hallinnointi ja julkinen varainhoito

TULOJEN HALLINNOINTI

Tulojen hallinnointi

EU:n jäsenmaiden veroviranomaisilla on paineita saada aikaan enemmän tuloksia vähemmällä. Samalla niiden on varmistettava tehokas pelote säännösten noudattamatta jättämiselle. Komissio auttaa veroviranomaisia parantamaan keskeisiä toimintojaan ja johtamisprosessejaan. Veroviranomaiset voivat varmistaa valtion tulojen kestävyyden tehostamalla näitä toimintoja ja prosesseja.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Veronmaksajien palvelujen parantaminen.
 • Riitojenratkaisumekanismien vahvistaminen.
 • Velkojen perintää koskevien prosessien, toimintojen ja välineiden nykyaikaistaminen.
 • Strategista suunnittelua ja tulosjohtamista koskevien kehysten kehittäminen ja täytäntöönpano.
 • Sisäisen valvonnan, organisaation riskienhallinnan ja tietoturvan edistäminen.
 • Liiketoimintaprosessien sekä projektin- ja muutoksenhallinnan parantaminen.

Verosäännösten noudattaminen

Verosäännösten noudattamisen parantaminen on keskeinen tekijä resurssien tehokkaassa käyttöönotossa. Veroviranomaiset ovat kehittäneet uusia lähestymistapoja vapaaehtoisen noudattamisen lisäämiseksi, säännösten noudattamatta jättämisen hallinnoimiseksi, säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi ja verojärjestelmää kohtaan tunnetun yleisen luottamuksen lisäämiseksi. Komissio antaa teknistä tukea säännösten noudattamisen hallinnan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Säännösten noudattamiseen liittyvien riskien hallinnan ja strategioiden parantaminen.
 • Sääntöjen noudattamista koskevien yhteistyöohjelmien käynnistäminen.
 • Käyttäytymiseen perustuvien lähestymistapojen täytäntöönpanon mahdollistaminen.
 • Viestintä- ja valistuskampanjoiden kehittäminen.

Aggressiivinen verosuunnittelu, veropetokset ja veronkierto

Aggressiivisen verosuunnittelun, veropetosten ja veronkierron hillitseminen on yksi EU:n painopisteistä. Se on olennaisen tärkeää, jotta voidaan turvata tulojen saanti, varmistaa verorasituksen oikeudenmukainen jakautuminen ja välttää kilpailun vääristyminen. Komissio tarjoaa tukea sellaisten mekanismien perustamiseen, joilla ehkäistään veropohjan rapautumista rajat ylittävien voitonsiirtojen kautta. Tukea annetaan myös petostentorjuntastrategioiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Valmiuksien kehittäminen EU:n veronkierron vastaisen toimenpidepaketin sekä veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevien toimien täytäntöönpanoa varten.
 • Petostentorjuntastrategioiden suunnittelu ja täytäntöönpano.
 • Missing trader -petosten torjunta.
 • Hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon tukeminen.

Veroviranomaisten digitalisointi

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kasvu asettaa veroviranomaisille haasteita pysyä viimeisimpien kehityskulkujen ja suuntausten mukana. Digitalisaatio on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tarjota parempia veronmaksajien palveluja, käsitellä massadataa ja havaita riskejä. Se on tärkeää myös siksi, että veronkanto olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Komissio antaa teknistä tukea veroviranomaisten tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien strategioiden ja toimintasuunnitelmien kehittäminen.
 • Tietohallinnon ja tiedonhallinnan vahvistaminen.
 • Liiketoimintasuunnitelman ja toiminnallisten eritelmien laatiminen.
 • Tieto- ja viestintätekniikkaan kohdistuvien investointien rahoituskehyksen määrittely.

Tulliliitto

Tulliliitto on tärkeä EU:n ulkorajojen suojelemiseksi ja tullien sekä muiden asiaankuuluvien verojen, kuten valmisteveron ja arvonlisäveron, oikeudenmukaisen ja avoimen kantamisen turvaamiseksi. Samalla se varmistaa sujuvan kansainvälisen kaupan EU:n rajojen yli. Komissio antaa kansallisille viranomaisille teknistä tukea tulliuudistusten suunnittelemista ja toteuttamista varten.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Digitaalista siirtymää koskevien strategioiden suunnittelu.
 • Sähköisen kaupankäynnin lähetysten tuontia ja vientiä koskevien digitaalisten tulliratkaisujen kartoittaminen.
 • Riskinhallintavälineiden nykyaikaistaminen.
 • Salakuljetuksen torjuntastrategioiden ja valistuskampanjoiden suunnittelu.

Veropolitiikka

Hyvän veropolitiikan avulla saavutetaan tulotavoitteet ja varmistetaan, että verojärjestelmä tukee tasapuolista, osallistavaa ja kestävää kasvua. Samalla se tarjoaa oikeusvarmuutta ja minimoi hallinnollisen rasituksen. Komissio antaa teknistä tukea verolainsäädännön suunnitteluun ja laatimiseen sekä veropolitiikan muutoksesta johtuvien kustannusten ja hyötyjen analysointiin. Komissio voi myös auttaa kehittämään menetelmiä tulojen analysointiin, simulointiin ja ennusteiden laatimiseen.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Mikrosimulointia ja mallintamista koskevien valmiuksien kehittäminen.
 • Veropolitiikan ja -lainsäädännön arviointi.
 • Ympäristöverotuksen uudistusten suunnittelu.
 • Verovajeen arvioimista koskevien menetelmien kehittäminen.

JULKINEN VARAINHOITO

Menopolitiikka

Aikana, jolloin hallitukset joutuvat kohtaamaan julkisiin menoihin kohdistuvia kasvavia paineita, on entistäkin tärkeämpää parantaa julkisen talouden laatua. Vakaalla julkisella taloudella varmistetaan, että menopolitiikalla tuetaan kestävää talouskasvua ja edistetään yhdenvertaisuutta. Julkisten menojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen auttaa lieventämään budjettirajoitteita. Komissio tukee menojen uudelleenarviointien suunnittelua, toteuttamista ja vakiinnuttamista. Lisäksi se tukee EU:n jäsenmaita julkisten menojen hallinnointiin, seurantaan ja arviointiin liittyvien käytäntöjen ja valmiuksien parantamisessa.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Menojen uudelleenarviointien suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen.
 • Neuvonta menojen uudelleenarviointien sovittamiseksi paremmin yhteen talousarviomenettelyn ja muiden julkisen rahoituksen hallinnointivälineiden kanssa.
 • Julkisten menojen arviointiin liittyvien käytäntöjen parantaminen ja valmiuksien kehittäminen.

Talousarvion valmistelu ja toteuttaminen

Jotta kansalaiset saisivat konkreettista hyötyä, hallitusten on suunniteltava talousarvionsa huolellisesti ja pantava ne täytäntöön tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Talousarvion valmistelu on ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan aikaan menopolitiikan painopisteitä vastaava resurssien kohdentaminen. Tehokkaalla talousarvion toteuttamisjärjestelmällä varmistetaan, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti. Komissio auttaa kansallisia viranomaisia parantamaan talousarviomenettelyä. Teknisessä tuessa keskitytään tulosbudjetoinnin ja keskipitkän aikavälin talousarviokehyksen vahvistamiseen. Komissio auttaa myös EU:n jäsenmaita parantamaan talousarvion toteuttamiskäytäntöjä.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Tulosbudjetointikehyksen vahvistaminen.
 • Vihreiden, sukupuolten tasa-arvoa edistävien ja muiden ensisijaisten talousarviokehysten vahvistaminen.
 • Keskipitkän aikavälin talousarviokehyksen vahvistaminen.
 • Talousarvion toteuttamiskäytäntöjen parantaminen.

Julkisen sektorin tilinpito ja tilastot

Kattavat, luotettavat ja oikea-aikaiset kirjanpito- ja raportointikäytännöt ovat erittäin tärkeitä korkealaatuisten tilastojen kannalta. Ne auttavat hallituksia ymmärtämään paremmin julkisen talouden rahoitusasemaansa ja näkymiään. Ne myös antavat lainsäätäjille, markkinoille ja kansalaisille tietoja, joita tarvitaan tehokkaiden rahoituspäätösten tekemiseen. Komissio auttaa EU:n jäsenmaita niiden julkisen talouden raportointijärjestelmien nykyaikaistamisessa. Se tarjoaa teknistä tukea suoriteperusteisen kirjanpidon uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti sekä kansantalouden tilinpidon laadun parantamiseen.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Suoriteperusteisen kirjanpidon uudistusten suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen.
 • Kansantalouden tilinpidon laadun parantaminen.

Makrotalouden ja finanssipolitiikan kehys

Terve makrotalouden ja finanssipolitiikan kehys antaa julkishallinnoille mahdollisuuden asettaa kestäviä julkisen talouden tavoitteita, päättää poliittisista valinnoista ja laatia realistisia menoennusteita. Komissio auttaa kansallisia viranomaisia niiden makrotalouden ja finanssipolitiikan kehyksen vahvistamisessa. Se tarjoaa teknistä tukea finanssipoliittisten sääntöjen suunnittelun ja täytäntöönpanon parantamiseksi, makrotaloudellisten ja finanssipoliittisten ennusteiden laadun parantamiseksi, julkisen talouden riskinhallintapuitteiden kehittämiseksi ja paikallishallintojen talouden arvioimiseksi.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Julkisen talouden riskien arviointia ja hallintaa koskevien valmiuksien kehittäminen.
 • Makrotalouden ja julkisen talouden ennusteiden laadun parantaminen.
 • Menosääntöjen suunnittelun ja täytäntöönpanon tukeminen.
 • Paikallishallintojen julkisten menojen arviointia koskevien käytäntöjen parantaminen.

Julkisen talouden valvonta

Riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot ja ylimmät tarkastuselimet ovat avainasemassa finanssipoliittisen vastuun edistämisessä ja finanssipoliittisen keskustelun laadun parantamisessa. Ne huolehtivat finanssipolitiikkojen, niitä koskevien suunnitelmien ja tulosten riippumattomasta valvonnasta. Komissio auttaa näitä instituutioita niiden institutionaalisten ja teknisten valmiuksien vahvistamisessa ja niiden tehtävien hoitamiseen käytettävissä olevien välineiden parantamisessa.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden institutionaalisten ja teknisten valmiuksien parantaminen.
 • Ylimpien tarkastuselinten valmiuksien vahvistaminen.

Velan- ja kassanhallinta

Tehokkailla velan- ja kassanhallintakäytännöillä varmistetaan, että menot rahoitetaan sujuvasti vuoden aikana, politiikan tavoitteet saavutetaan ja valtion rahoitustarpeet ja -velvoitteet täytetään mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Komissio auttaa kansallisia viranomaisia parantamaan kassan- ja velanhallintatoimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

ESIMERKKEJÄ TUESTA

 • Kassanhallintaprosessien ja -välineiden optimointi.
 • Velanhallintatoimien vahvistaminen.

Yhteystiedot

Tulojen hallinnointi ja julkinen varainhoito -yksikön päällikkö

RIIKKA TORPPA

Pääasiallinen yhteyspiste teknisen tuen välinettä koskevaa hakemusta varten

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisätietoja tulojen hallinnointiin ja julkiseen varainhoitoon liittyvästä työstä

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lisätietoja