Glavni sadržaj
Reform Support

Upravljanje prihodima i javnim financijama

UPRAVLJANJE PRIHODIMA

Upravljanje prihodima

Porezna tijela država članica EU-a pod pritiskom su da budu učinkovitija uz manje resursa. Istovremeno moraju osigurati djelotvorno odvraćajuće sredstvo za nepoštovanje pravila. Komisija pomaže poreznim tijelima da poboljšaju osnovne aktivnosti i upravljačke procese. Uz učinkovitije i djelotvornije aktivnosti i procese porezna tijela mogu zajamčiti održive prihode za vladu.

PRIMJERI POTPORE

 • poboljšanje usluga za porezne obveznike
 • jačanje mehanizama za rješavanje sporova
 • modernizacija procesa, operacija i alata za naplatu dugova
 • razvoj i provedba okvira za strateško planiranje i upravljanje uspješnošću
 • poticanje unutarnje kontrole, upravljanja organizacijskim rizikom i sigurnosti informacija
 • poboljšavanje poslovnih procesa i upravljanja projektima i promjenama

Porezna disciplina

Povećanje porezne discipline ključna je sastavnica djelotvorne mobilizacije resursa. Porezna tijela razvijaju nove pristupe kako bi se povećalo dobrovoljno izvršavanje poreznih obveza, suzbilo neizvršavanje, smanjili troškovi izvršavanja i povećalo sveukupno povjerenje u porezni sustav. Komisija pruža tehničku potporu za oblikovanje i provedbu upravljanja poreznom disciplinom.

PRIMJERI POTPORE

 • poboljšanje upravljanja rizicima porezne discipline i strategija
 • uspostavljanje programa za suradnju pri izvršavanju obveza
 • poticanje provedbe bihevioralnih pristupa
 • osmišljavanje komunikacijskih i informativnih kampanja

Agresivno porezno planiranje, porezne prijevare i utaja poreza

Suzbijanje agresivnog poreznog planiranja, poreznih prijevara i utaje poreza prioritet je za EU. Važno je kako bi se zaštitila mobilizacija prihoda, zajamčila pravedna podjela poreznog opterećenja i izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja. Komisija pruža potporu za uspostavu mehanizama čija je svrha izbjegavanje smanjenja porezne osnovice prekograničnim premještanjem dobiti. Potpora se pruža i za oblikovanje i provedbu strategija protiv prijevara.

PRIMJERI POTPORE

 • izgradnja kapaciteta za provedbu EU-ova paketa za suzbijanje izbjegavanja poreza i mjera protiv smanjenja osnovice i premještanja dobiti
 • oblikovanje i provedba strategija protiv prijevara
 • suzbijanje prijevara s nepostojećim trgovcem
 • potpora za administrativnu suradnju i razmjenu informacija

Digitalizacija poreznih tijela

Zbog brzog razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) porezna tijela teško prate najnovije trendove. Digitalizacija omogućuje pružanje boljih usluga poreznim obveznicima, obradu velikih količina podataka i otkrivanje rizika, kao i učinkovitiju naplatu poreza. Komisija pruža tehničku potporu za izradu i provedbu reformi sustava IKT-a u poreznim tijelima.

PRIMJERI POTPORE

 • razvoj strategija i akcijskih planova u području IKT-a
 • bolje upravljanje podacima
 • izrada nacrta poslovnog modela i funkcionalnih specifikacija
 • utvrđivanje okvira za financiranje ulaganja u IKT

Carinska unija

Carinska unija važna je za zaštitu EU-ovih vanjskih granica te pravednog i transparentnog ubiranja carina i drugih relevantnih poreza kao što su trošarine i porez na dodanu vrijednost. Osim toga osigurava neometan protok međunarodne trgovine preko EU-ovih granica. Komisija pruža tehničku potporu nacionalnim tijelima za izradu i provedbu reformi carinskih sustava.

PRIMJERI POTPORE

 • izrada strategija za digitalnu transformaciju
 • mapiranje digitalnih carinskih rješenja za uvoz i izvoz pošiljaka kupljenih putem e-trgovine
 • modernizacija alata za upravljanje rizikom
 • izrada strategija protiv krijumčarenja i informativnih kampanja

Porezna politika

Dobrim poreznim politikama ispunjavaju se ciljevi u pogledu prihoda i jamči se porezni sustav koji podupire pravedni, uključivi i održivi rast. Istovremeno takve politike pružaju pravnu sigurnost i smanjuju administrativno opterećenje. Komisija pruža tehničku potporu za osmišljavanje i sastavljanje poreznog zakonodavstva te za analizu troškova i koristi promjena poreznih politika. Komisija može pomoći i pri izradi metodologija za analizu, simulacije i predviđanje prihoda.

PRIMJERI POTPORE

 • izgradnja kapaciteta za mikrosimulacije i modeliranje
 • ocjenjivanje porezne politike i zakonodavstva
 • osmišljavanje reformi u pogledu zelenog oporezivanja
 • izrada metodologija za procjenu poreznog jaza

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

Politika rashoda

U doba kad su vlade pod povećanim pritiskom zbog javne potrošnje, još je važnije poboljšati kvalitetu javnih financija. Stabilne javne financije jamče da će se politikom rashoda podupirati održivi gospodarski rast i pravednost. Veća učinkovitost i djelotvornost javne potrošnje pomažu u ublažavanju proračunskih ograničenja. Komisija pruža potporu za osmišljavanje, provedbu i institucionalizaciju revizije potrošnje. Ujedno podupire države članice EU-a u poboljšavanju praksi i kapaciteta u upravljanju javnim rashodima, njihovu praćenju i evaluaciji.

PRIMJERI POTPORE

 • potpora za osmišljavanje i provedbu revizija potrošnje
 • smjernice za bolje usklađivanje revizija potrošnje s proračunskim postupkom i drugim alatima za upravljanje javnim financijama
 • izgradnja kapaciteta i poboljšavanje praksi u evaluaciji javnih rashoda

Priprema i izvršenje proračuna

Kako bi građanima pružile opipljive koristi, vlade moraju pomno planirati svoje proračune i izvršavati ih učinkovito i pravodobno. Priprema proračuna ključna je za dodjelu resursa koja održava prioritete politike rashoda. Učinkovit sustav izvršenja proračuna osigurava da se javna sredstva pravilno troše. Komisija pomaže nacionalnim tijelima u unaprjeđenju proračunskog postupka. Tehnička potpora usmjerena je na jačanje izrade proračuna na temelju uspješnosti i okvira za srednjoročni proračun. Komisija pomaže državama članicama EU-a da poboljšaju prakse izvršenja proračuna.

PRIMJERI POTPORE

 • jačanje okvira za izradu proračuna na temelju uspješnosti
 • jačanje okvira za izradu zelenog i rodno osviještenog proračuna te proračuna temeljenog na drugim prioritetima
 • jačanje okvira za srednjoročni proračun
 • unaprjeđenje praksi izvršenja proračuna

Računovodstvo i statistika u javnom sektoru

Sveobuhvatne, pouzdane i pravodobne računovodstvene prakse i prakse izvješćivanja ključne su za kvalitetne statistike. One vladama pomažu da bolje razumiju svoj fiskalni položaj i izglede. Zakonodavcima, tržištima i građanima ujedno pružaju informacije koje su im potrebne za donošenje učinkovitih financijskih odluka. Komisija pomaže državama članicama EU-a u modernizaciji sustavâ za fiskalno izvješćivanje. Pruža tehničku potporu za osmišljavanje i provedbu reformi računovodstva nastanka poslovnog događaja u skladu s europskim računovodstvenim standardima za javni sektor i za poboljšanje kvalitete nacionalnih računa.

PRIMJERI POTPORE

 • potpora za izradu i provedbu reformi računovodstva nastanka poslovnog događaja
 • poboljšanje kvalitete nacionalnih računa

Makrofiskalni okvir

Pouzdan makrofiskalni okvir javnim upravama omogućuje da postave održive fiskalne ciljeve, utvrde opcije politike i pripreme realne projekcije rashoda. Komisija pomaže nacionalnim tijelima u jačanju makrofiskalnih okvira. Pruža tehničku potporu za bolje oblikovanje i provedbu fiskalnih pravila, povećanje kvalitete makrofiskalnih prognoza, izradu okvira za upravljanje fiskalnim rizikom i evaluaciju financija lokalnih vlasti.

PRIMJERI POTPORE

 • jačanje kapaciteta za procjenu fiskalnog rizika i upravljanje tim rizikom
 • poboljšanje kvalitete makroekonomskih i fiskalnih prognoza
 • potpora za oblikovanje i provedbu pravila o rashodima
 • poboljšanje praksi evaluacije javnih rashoda lokalnih vlasti

Nadzor javnih financija

Neovisne fiskalne institucije i vrhovne revizijske institucije ključne su za promicanje fiskalne odgovornosti i kvalitetniju raspravu o fiskalnoj politici. To čine neovisnim nadzorom fiskalnih politika, planova i uspješnosti. Komisija pomaže tim institucijama u jačanju institucijskih i tehničkih kapaciteta te unapređenju skupa instrumenata dostupnih za provedbu ovlasti.

PRIMJERI POTPORE

 • jačanje institucijskih i tehničkih kapaciteta neovisnih fiskalnih institucija
 • jačanje kapaciteta vrhovnih revizijskih institucija

Upravljanje dugom i gotovinom

Djelotvorne prakse upravljanja gotovinom i dugom omogućuju da se rashodi neometano financiraju tijekom godine, da se ispunjavaju ciljevi politika te potrebe i obveze vlada za financiranjem uz najmanji mogući trošak. Komisija pomaže nacionalnim tijelima da poboljšaju učinkovitost i djelotvornost upravljanja gotovinom i dugom.

PRIMJERI POTPORE

 • optimizacija procesa i alata za upravljanje gotovinom
 • jačanje upravljanja dugom

Podaci za kontakt

Načelnica odjela Upravljanje prihodima i javnim financijama

RIIKKA TORPPA

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Dodatne pojedinosti o radu povezanom s upravljanjem prihodima i javnim financijama

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Saznajte više