Skip to main content
Logotip Europske komisije
Reform Support

Financijski sektor i pristup financiranju

Banke

Održavanje učinkovitog i pouzdanog bankarskog sustava važno je za postizanje održivog gospodarskog rasta. Tržišno okruženje oblikuju nove digitalne tehnologije, dinamične sklonosti potrošača, sve veće tržišno natjecanje i izmjene propisa. Nadzorna tijela stoga redovito procjenjuju i prilagođavaju nadzorne prakse kako bi osigurala djelotvorne poticaje i uspješno praćenje bankarskog sektora. Pritom moraju osigurati teško ostvarivu ravnotežu u pogledu jačanja otpornosti institucija, a da ne ugroze njihovu poslovnu održivost.

PRIMJERI POTPORE

 • bonitetni nadzor: provedba smjernica Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, nadzorne smjernice i osposobljavanje, razvoj modela koji podržavaju nadzornu procjenu
 • nacionalne razvojne banke: razvijanje internih alata za procjenu, poboljšanje organizacijskih struktura, izgradnja kapaciteta
 • upravljanje podacima i softverske infrastrukture: poboljšanje softverske infrastrukture i analize te poboljšanje sustava bonitetnog izvješćivanja
 • platni sustavi: ocjenjivanje infrastruktura za plaćanje, razvoj strategija e-plaćanja
 • neprihodonosni krediti: razvijanje nadzornih alata za smanjenje udjela neprihodonosnih kredita i pomoć u osnivanju društava za upravljanje imovinom

Flag of Poland with sky

Potpora Banci Slovenije

Komisija je podržala Banku Slovenije u razvoju dvaju modela, jednog za likvidnost i jednog za upravljanje kamatnim rizikom depozita koji ne dospijevaju, kako bi procijenila njezino upravljanje imovinom i obvezama.

Osiguravajuća poduzeća i mirovine

Komisija podupire nadzorna tijela diljem EU-a u osmišljavanju i provedbi različitih dijelova Direktive Solventnost II, poznatog regulatornog sustava za osiguravajuća poduzeća. Pritom se uzimaju u obzir potrebe i posebnosti lokalnog tržišta osiguranja.

Cilj je Komisije pridonijeti najboljem nadzoru osiguranja uz istodobno osiguravanje usklađene primjene diljem EU-a. Tim se nastojanjima poboljšava financijska stabilnost i jača uloga sektora osiguranja i mirovinskih fondova u održivom financiranju našeg gospodarstva.

PRIMJERI POTPORE

 • poboljšanje bonitetnog nadzora u ključnim područjima kao što su solventnost, testiranje otpornosti na stres i upravljanje rizicima
 • izgradnja kapaciteta u području nadzora ponašanja
 • suočavanje s rizicima u nastajanju, kao što su digitalizacija ili održiva ulaganja

Tržišta kapitala

Unija tržišta kapitala inicijativa je gospodarske politike čiji je cilj daljnji razvoj i integracija tržišta kapitala EU-a. Cilj je unije tržišta kapitala promicati podjelu rizika među zemljama i omogućiti poduzećima i projektima da dobiju različita financijska sredstva, neovisno o tome gdje se nalaze u EU-u. Komisija pomaže državama članicama EU-a da na nacionalnoj razini uklone prepreke koje stoje između kapitala ulagača i mogućnosti ulaganja. Pruža tehničku potporu u suradnji s Glavnom upravom za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala.

PRIMJERI POTPORE

 • pružanje dijagnostike domaćeg tržišta kapitala s dubinskom analizom prepreka za razvoj tržišta kapitala
 • osmišljavanje višegodišnjih strategija rasta za tržište kapitala
 • razvoj odgovarajućih tržišnih infrastruktura i javnih politika koje pogoduju tržištu
 • osmišljavanje i provedba fonda za brži razvoj tržišta kapitala ili instrumenta za potporu malih i srednjih poduzeća (MSP) vlasničkim kapitalom
 • izrada nadzornih priručnika za nadzor tržišta kapitala

Zeleno financiranje

Europskim zelenim planom i strategijom EU-a za održivo financiranje definiraju se operativne strategije za postizanje klimatski neutralnog gospodarstva EU-a do 2050.

Komisija ima ključnu ulogu u pružanju potpore državama članicama EU-a u cijelom nizu reformi koje su potrebne za provedbu tih strategija. Krajnji su ciljevi preusmjeravanje tokova kapitala prema održivim djelatnostima i uklanjanje rizika povezanih s klimom s kojima se suočava financijski sektor.

PRIMJERI POTPORE

 • pomoć u pripremi akcijskih planova za održivo financiranje kako bi se utvrdile prepreke održivom financiranju i izgradili odgovarajući kapaciteti
 • poboljšanje provjere održivosti za nacionalne razvojne institucije
 • provedba okvira za državne zelene obveznice
 • potpora nacionalnim tijelima u dosljednoj provedbi obveza izvješćivanja i objavljivanja
 • uključivanje klimatskih rizika u nadzor
 • osiguravanje izgradnje kapaciteta, uključujući programe osposobljavanja

Nesolventnost i restrukturiranje duga

Jačanje otpornosti okvira za nesolventnost jedan je od glavnih ciljeva EU-a za nastavak integracije tržišta kapitala u EU-u. Funkcionalni okviri za nesolventnost ključni su za učinkovitu raspodjelu kapitala u gospodarstvu. Čvrst okvir za nesolventnost od presudne je važnosti za dobro poslovno okruženje. Njime se podupiru trgovina i ulaganja te pomaže gospodarstvima da učinkovito upravljaju neprihodonosnim kreditima. Komisija podupire države članice EU-a u njihovim nastojanjima da osmisle i provedu reforme kako bi osigurale djelotvornost i učinkovitost svojih pravnih okvira za nesolventnost.

PRIMJERI POTPORE

 • osuvremenjivanje zakonodavstva o nesolventnosti i ocjenjivanje funkcioniranja nacionalnih sustava u odnosu na druge jurisdikcije i najbolju međunarodnu praksu
 • uvođenje alata za rano upozoravanje, osmišljavanje okvira za preventivno restrukturiranje i jačanje okvira za izvansudske nagodbe
 • poboljšanje institucionalnog okvira kako bi sudski sustavi mogli brže rješavati postupke u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja
 • preispitivanje nacionalnih okvira za upravitelje u slučaju nesolventnosti, poboljšanje provedbe zakona, prikupljanje podataka i prekogranična nesolventnost

Suzbijanje pranja novca

Rizici od pranja novca i financiranja terorizma i dalje su važan razlog za zabrinutost kad je riječ o integritetu financijskog sustava EU-a i sigurnosti njegovih građana. Petom direktivom o sprečavanju pranja novca povećava se transparentnost korisnih informacija, financijsko-obavještajnim jedinicama omogućuje se širi pristup informacijama, poboljšava se suradnja među nadzornim tijelima i reguliraju se virtualne valute i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima. Komisija podupire države članice EU-a u njihovim nastojanjima da prenesu i provedu pravni okvir EU-a za sprečavanje pranja novca u skladu s njihovim nacionalnim potrebama.

PRIMJERI POTPORE

 • procjena rizika za sustave licenciranja i registracije na tržištu
 • priprema pristupa koji se temelje na procjeni rizika za praćenje sprečavanja pranja novca i/ili suzbijanje rizika od financiranja terorizma
 • priprema nacionalnih ili sektorskih akcijskih planova za smanjenje rizika
 • radionice i kampanje za podizanje razine osviještenosti o sprečavanju pranja novca i rizicima od financiranja terorizma
 • priprema funkcionalnih zahtjeva za pomoćnu programsku opremu za nadzorna tijela za sprečavanje pranja novca

Financijska pismenost

Tržišta kapitala Europske unije još su relativno nerazvijena te su i dalje rascjepkana po čitavom EU-u. Financijsko obrazovanje i financijska pismenost pomažu u razvoju i produbljivanju unije tržišta kapitala. Oni su neophodni elementi za poboljšanje zaštite potrošača. Europska komisija i međunarodne organizacije snažno potiču razvoj financijske pismenosti i financijskog obrazovanja u državama članicama EU-a.

Komisija pomaže nacionalnim upravama da dijagnosticiraju razine financijske pismenosti među ciljnim skupinama stanovništva te da utvrde i zadovolje potrebe u tom pogledu. Komisija podupire i države članice EU-a u stvaranju namjenskih programa za poboljšanje financijske pismenosti i financijskog obrazovanja.

PRIMJERI POTPORE

 • razvoj nacionalnih strategija usmjerenih na jačanje financijske pismenosti, poticanje odgovornog financijskog ponašanja i povećanje financijske otpornosti
 • provedba strategija financijske pismenosti razvojem posebnih obrazovnih i/ili komunikacijskih alata

Upravljanje kriznim situacijama

Financijska kriza ukazala je na područja u financijskom sektoru koja nisu dovoljno regulirana i za koja nadzorna tijela nemaju odgovarajuće
alate za rješavanje problema institucija koje propadaju. Kako bi se poboljšala prekogranična koordinacija i smanjila buduća ovisnost o javnom novcu, Direktivom o oporavku i sanaciji banaka (BRRD) u potpunosti je reformiran okvir EU-a za upravljanje propadanjem financijskih institucija. Komisija podupire države članice EU-a u osmišljavanju i provedbi reformi kako bi se osigurala djelotvornost i učinkovitost nacionalnih okvira za oporavak i sanaciju financijskih institucija.

PRIMJERI POTPORE

 • izrada priručnikâ za upravljanje kriznim situacijama kako bi se sanacijskim tijelima pružile detaljne smjernice o upotrebi sanacijskih instrumenata na nacionalnoj razini i/ili u prekograničnom kontekstu
 • provođenje kriznih simulacijskih vježbi kako bi se ispitala operativna pripremljenost nacionalnih tijela za sanaciju
 • pomoć u pripremi odgovarajućih pravnih okvira za nesolventnost banaka kako bi se osigurali odgovarajući alati za brze i učinkovite postupke
 • oblikovanje politika i pravnih mjera za rješavanje pravnih i operativnih slabosti i izazova u funkcioniranju vlastitih sustava osiguranja depozita

Podaci za kontakt

Načelnica odjela financijskog sektora i pristupa financiranju

LAURA RINALDI

Glavna kontaktna točka za prijavu za korištenje Instrumenta za tehničku potporu

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Dodatne pojedinosti o radu povezanom s financijskim sektorom i pristupom financiranju

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Saznajte više