Skip to main content
Reform Support

Finančný sektor a prístup k financovaniu

Banky

Udržiavanie efektívneho a spoľahlivého bankového systému je dôležité pre dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu. Trhové prostredie formujú nové digitálne technológie, dynamické preferencie spotrebiteľov, rastúca konkurencieschopnosť a meniace sa právne predpisy. Orgány dohľadu preto pravidelne posudzujú a upravujú postupy dohľadu, aby zaistili účinné stimuly a monitorovanie bankového sektora. Popri tom musia nájsť krehkú rovnováhu medzi posilňovaním odolnosti inštitúcií a ohrozením udržateľnosti ich podnikania.

PRÍKLADY PODPORY

 • Prudenciálny dohľad: vykonávanie usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo, príručiek dohľadu a odbornej prípravy, rozvoj modelov na podporu posúdenia orgánmi dohľadu.
 • Národné rozvojové banky: rozvíjanie nástrojov interného hodnotenia, zlepšovanie organizačných štruktúr, budovanie kapacít.
 • Správa údajov a softvérové infraštruktúry: zlepšovanie softvérovej infraštruktúry a analýza a posilňovanie systémov prudenciálneho vykazovania.
 • Platobné systémy: posudzovanie platobných infraštruktúr, rozvoj stratégií elektronických platieb.
 • Nesplácané úvery: rozvíjanie nástrojov dohľadu s cieľom znížiť úroveň nesplácaných úverov a pomoc pri zriaďovaní správcovských spoločností.

Flag of Poland with sky

Podpora Banky Slovinska

Komisia podporila slovinskú centrálnu banku (Banku Slovinska) pri rozvoji dvoch modelov, jedného pre likviditu a druhého pre riadenie úrokového rizika vkladov splatných na požiadanie, s cieľom posúdiť jej riadenie aktív a pasív.

Poisťovne a dôchodky

Komisia podporuje orgány dohľadu v celej EÚ pri navrhovaní a vykonávaní rozličných častí smernice Solventnosť II, známeho regulačného režimu pre poisťovne. Zohľadňuje pritom potreby a osobitosti miestneho poistného trhu.

Cieľom Komisie je prispieť k najkvalitnejšiemu dohľadu nad poisťovníctvom a súčasne zaistiť jeho konvergentné uplatňovanie v celej EÚ. Týmto úsilím sa zlepšuje finančná stabilita a posilňuje sa úloha odvetvia poisťovníctva a dôchodkových fondov pri financovaní nášho hospodárstva udržateľným spôsobom.

PRÍKLADY PODPORY

 • Zlepšovanie prudenciálneho dohľadu v kľúčových oblastiach, akými sú platobná schopnosť, stresové testovanie a riadenie rizík.
 • Budovanie kapacít v oblasti dohľadu nad správaním.
 • Riešenie vznikajúcich rizík, ako sú digitalizácia alebo udržateľné investície.

Kapitálové trhy

Únia kapitálových trhov je iniciatíva v oblasti hospodárskej politiky, ktorej cieľom je ďalej rozvíjať a integrovať kapitálové trhy EÚ. Cieľom únie kapitálových trhov je podporovať cezhraničné rozdelenie rizika a umožniť spoločnostiam a projektom získať rozličné zdroje financovania bez ohľadu na to, kde v EÚ majú sídlo. Komisia pomáha členským štátom EÚ odstraňovať prekážky na vnútroštátnej úrovni, ktoré stoja medzi kapitálom investorov a investičnými príležitosťami. Poskytuje technickú podporu v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov.

PRÍKLADY PODPORY

 • Poskytovanie diagnostiky domáceho kapitálového trhu spoločne s hĺbkovou analýzou prekážok v rámci rozvoja kapitálových trhov.
 • Vypracovanie viacročných stratégií rastu kapitálových trhov.
 • Rozvíjanie vhodných trhových infraštruktúr a verejných politík priaznivých pre trh.
 • Navrhnutie a vykonávanie fondu pre urýchlenie rozvoja kapitálových trhov alebo nástroja na podporu vlastného kapitálu malých a stredných podnikov (MSP).
 • Vypracovanie príručiek dohľadu pre dohľad nad kapitálovými trhmi.

Zelené financovanie

V Európskej zelenej dohode a v stratégii EÚ pre udržateľné financovanie sú vymedzené operačné stratégie pre dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva EÚ do roku 2050.

Komisia zohráva kľúčovú úlohu pri podporovaní členských štátov EÚ v rámci celej škály reformných opatrení, ktoré sú potrebné na vykonanie týchto stratégií. Základnými cieľmi sú presmerovanie kapitálových tokov do udržateľných činností a riešenie rizík súvisiacich s klímou, ktorým je vystavený finančný sektor.

PRÍKLADY PODPORY

 • Pomoc pri vypracovaní akčných plánov v oblasti udržateľného financovania s cieľom identifikovať prekážky v rámci udržateľného financovania a budovania správnej kapacity.
 • Posilňovanie overovania udržateľnosti v prípade národných podporných bánk.
 • Vykonávanie rámcov štátnych zelených dlhopisov.
 • Podporovanie vnútroštátnych orgánov pri jednotnom plnení povinností týkajúcich sa podávania správ a zverejňovania informácií.
 • Začlenenie rizík v oblasti zmeny klímy do dohľadu.
 • Zabezpečovanie budovania kapacít vrátane programov odbornej prípravy.

Platobná neschopnosť a reštrukturalizácia dlhu

Posilňovanie stability rámcov platobnej neschopnosti predstavuje jeden z hlavných cieľov EÚ v oblasti ďalšej integrácie kapitálových trhov v EÚ. Dobre fungujúce rámce platobnej neschopnosti sú nevyhnutné pre efektívnu alokáciu kapitálu v hospodárstve. Pevný rámec platobnej neschopnosti je kľúčový pre priaznivé podnikateľské prostredie. Podporuje sa ním obchod a investície a napomáha sa hospodárstvam účinne riadiť nesplácané úvery. Komisia podporuje členské štáty EÚ v ich úsilí navrhovať a vykonávať reformy s cieľom zaistiť účinnosť a efektívnosť ich právnych rámcov platobnej neschopnosti.

PRÍKLADY PODPORY

 • Modernizácia právnych predpisov v oblasti platobnej neschopnosti a porovnávanie vnútroštátnych systémov s inými jurisdikciami a najlepšími medzinárodnými postupmi.
 • Zavádzanie nástrojov včasného varovania, navrhovanie rámcov preventívnej reštrukturalizácie a posilňovanie rámca pre mimosúdne urovnania.
 • Zlepšovanie inštitucionálneho rámca, aby súdne systémy mohli rýchlejšie riešiť insolvenčné a reštrukturalizačné konania.
 • Preskúmanie vnútroštátnych rámcov pre správcov, posilnenie presadzovania predpisov, zberu údajov a cezhraničných insolvenčných konaní.

Boj proti praniu špinavých peňazí

Riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu predstavujú aj naďalej závažný problém z hľadiska integrity finančného systému EÚ a bezpečnosti jej občanov. Piatou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí sa zvyšuje transparentnosť informácií o konečných užívateľoch výhod, finančným spravodajským jednotkám sa poskytuje širší prístup k informáciám, posilňuje sa spolupráca medzi orgánmi dohľadu a regulujú sa virtuálne meny a predplatené karty. Komisia podporuje členské štáty EÚ v ich úsilí transponovať a vykonávať právny rámec EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí v súlade s ich vnútroštátnymi potrebami.

PRÍKLADY PODPORY

 • Posudzovanie rizík pre udeľovanie povolení trhu a systémy registrácie.
 • Príprava prístupov založených na riziku na účely monitorovania boja proti praniu špinavých peňazí a/alebo boja proti rizikám financovania terorizmu.
 • Príprava vnútroštátnych alebo sektorových akčných plánov v oblasti zmierňovania rizika.
 • Semináre na zvýšenie povedomia a kampane zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a na riziká financovania terorizmu.
 • Príprava funkčných požiadaviek na podporný softvér pre orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Finančná gramotnosť

Kapitálové trhy Európskej únie sú stále relatívne málo rozvinuté a naďalej fragmentované v celej EÚ. Finančným vzdelávaním a finančnou gramotnosťou sa pomáha rozvíjať a prehlbovať únia kapitálových trhov. Sú nevyhnutnými prvkami pre zlepšovanie ochrany spotrebiteľov. Európska komisia a medzinárodné organizácie dôrazne vyzývajú k rozvíjaniu finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania v členských štátoch EÚ.

Komisia pomáha vnútroštátnym správnym orgánom diagnostikovať úroveň finančnej gramotnosti cieľových skupín obyvateľstva a identifikovať a riešiť potreby, ktoré táto diagnostika odhalila. Komisia takisto podporuje členské štáty EÚ pri tvorbe špecializovaných programov pre zlepšenie finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania.

PRÍKLADY PODPORY

 • Vypracovanie vnútroštátnych stratégií zameraných na posilnenie finančnej gramotnosti, podporu zodpovedného finančného správania a zlepšenie finančnej odolnosti.
 • Vykonávanie stratégií v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom rozvoja osobitných vzdelávacích a/alebo komunikačných nástrojov.

Krízové riadenie

Počas finančnej krízy sa ukázalo, že niektoré oblasti finančného sektora neboli dostatočne regulované a že orgány dohľadu nemali vhodné
nástroje, aby mohli pomôcť zlyhávajúcim inštitúciám. S cieľom zlepšiť cezhraničnú koordináciu a znížiť v budúcnosti závislosť od verejných finančných prostriedkov sa smernicou o ozdravení a riešení krízových situácií bánk úplne zreformoval rámec EÚ pre zvládnutie zlyhania finančných inštitúcií. Komisia podporuje členské štáty EÚ pri navrhovaní a vykonávaní reforiem s cieľom zaistiť účinnosť a efektívnosť vnútroštátnych rámcov pre ozdravenie a riešenie krízových situácií finančných inštitúcií.

PRÍKLADY PODPORY

 • Vypracovanie príručiek krízového riadenia s cieľom poskytnúť orgánom pre riešenie krízových situácií podrobné usmernenie k používaniu nástrojov riešenia krízových situácií na vnútroštátnej úrovni a/alebo v cezhraničnom kontexte.
 • Vykonávanie cvičení so simuláciou krízových situácií s cieľom testovať prevádzkovú pripravenosť vnútroštátnych orgánov na riešenie krízových situácií.
 • Pomoc pri príprave primeraných právnych rámcov pre platobnú neschopnosť bánk s cieľom zaistiť vhodné nástroje pre rýchle a efektívne konania.
 • Navrhnutie politických a právnych opatrení na riešenie právnych a prevádzkových nedostatkov a výziev pri fungovaní systémov ochrany vkladov.

Kontaktné údaje

Vedúca oddelenia finančného sektora a prístupu k financovaniu

LAURA RINALDI

Hlavné kontaktné miesto pre podanie žiadosti o Nástroj technickej podpory

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Podrobnejšie informácie o práci súvisiacej s finančným sektorom a prístupom k financovaniu

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Viac informácií