Skip to main content
Reform Support

Finanšu sektors un piekļuve finansējumam

Bankas

Lai panāktu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, liela nozīme ir efektīvai un uzticamai banku sistēmai. Tirgus vidi veido jaunas digitālās tehnoloģijas, dinamiskas patērētāju preferences, pieaugoša konkurence un noteikumu maiņa. Tāpēc uzraudzības iestādes regulāri novērtē un pielāgo uzraudzības praksi, lai nodrošinātu efektīvus stimulus un uzraudzību banku sektorā. Tām ir jāpanāk grūti sasniedzams līdzsvars: jāstiprina finanšu iestāžu noturība, neapdraudot to uzņēmējdarbības ilgtspēju.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Prudenciālā uzraudzība — Eiropas Banku iestādes pamatnostādņu, uzraudzības rokasgrāmatu un apmācības īstenošana uzraudzības novērtējuma modeļu izstrāde
 • Valsts attīstības bankas — iekšējā novērtējuma instrumentu izstrāde, organizatorisko struktūru uzlabošana, spēju veidošana
 • Datu pārvaldība un programmatūras infrastruktūras — programmatūras infrastruktūras uzlabošana, prudenciālās ziņošanas sistēmu analīze un pilnveidošana
 • Maksājumu sistēmas — maksājumu infrastruktūru novērtēšana, e–maksājumu stratēģiju izstrāde
 • Ieņēmumus nenesoši aizdevumi — tādu uzraudzības instrumentu izstrāde, kas ļauj samazināt ienākumus nenesošu aizdevumu līmeni, un atbalsts aktīvu pārvaldīšanas sabiedrību izveidē

Flag of Poland with sky

Atbalsts Slovēnijas bankai

Komisija palīdzēja Slovēnijas Bankai izveidot divus bankas aktīvu un pasīvu pārvaldības modeļus — vienu attiecībā uz likviditāti un otru attiecībā uz beztermiņa noguldījumu procentu likmju riska pārvaldību.

Apdrošināšanas sabiedrības un pensijas

Komisija atbalsta uzraudzības iestādes visā ES, palīdzot tām izstrādāt un ieviest dažādas labi zināmā regulatīvā režīma “Maksātspēja II” daļas. Tas tiek darīts, ņemot vērā vietējā apdrošināšanas tirgus vajadzības un īpatnības.

Komisijas mērķis ir veicināt labāko apdrošināšanas uzraudzību, vienlaikus nodrošinot vienveidīgu piemērošanu visā ES. Šie centieni uzlabo finanšu stabilitāti un palielina apdrošināšanas un pensiju fondu nozares nozīmi mūsu ekonomikas ilgtspējīgā finansēšanā.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Prudenciālās uzraudzības uzlabošana tādās pamatjomās kā maksātspēja, spriedzes testi un riska pārvaldība
 • Spēju veidošana rīcības uzraudzības jomā
 • Pievēršanās tādiem jauniem riskiem kā digitalizācija un ilgtspējīgi ieguldījumi

Kapitāla tirgi

Kapitāla tirgu savienība ir ekonomikas politikas iniciatīva, kura tiecas pilnveidot un integrēt ES kapitāla tirgus. Kapitāla tirgus savienības mērķis ir veicināt pārrobežu riska dalīšanu un ļaut uzņēmumiem un projektiem saņemt daudzveidīgu finansējumu neatkarīgi no to atrašanās vietas ES. Komisija palīdz ES dalībvalstīm novērst šķēršļus, kas valsts līmenī pastāv starp investoru kapitālu un investīciju iespējām. Tehniskais atbalsts tiek sniegts sadarbībā ar Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Iekšzemes kapitāla tirgus diagnostika ar padziļinātu analīzi par šķēršļiem, kas apgrūtina kapitāla tirgus attīstību
 • Daudzgadu kapitāla tirgus izaugsmes stratēģiju izstrāde
 • Piemērotas tirgus infrastruktūras izveide un tirgum draudzīgas valsts politikas izstrāde
 • Kapitāla tirgus attīstības paātrināšanas fonda vai mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pašu kapitāla atbalsta instrumenta izstrāde un ieviešana
 • Kapitāla tirgus uzraudzības rokasgrāmatu izstrāde

Zaļais finansējums

Eiropas zaļais kurss un ES ilgtspējīga finansējuma stratēģija nosaka darbības stratēģijas pakāpeniskai pārejai uz klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. gadam.

Komisija sniedz ES dalībvalstīm būtisku atbalstu dažādu reformu pasākumu veikšanai, lai sekmētu šo stratēģiju īstenošanu. Galvenais uzdevums ir pārorientēt kapitāla plūsmas uz ilgtspējīgām darbībām un novērst ar klimatu saistītos riskus, ar ko saskaras finanšu sektors.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Palīdzība izstrādājot rīcības plānus, kuru mērķis ir noteikt ilgtspējīga finansējuma šķēršļus un veidot atbilstošas prasmes
 • Uzlabota valsts attīstību veicinošo iestāžu drošināšana ilgtspējas aspektā
 • Valsts zaļo obligāciju regulējumu īstenošana
 • Atbalsts valsts iestādēm ziņošanas un izpaušanas pienākumu saskaņotā īstenošanā
 • Klimata risku integrēšana uzraudzībā
 • Spēju veidošanas nodrošināšana, tostarp apmācības programmu veidā

Maksātnespēja un parādu pārstrukturēšana

Lai varētu turpināt kapitāla tirgu integrāciju Savienībā, viens no ES galvenajiem uzdevumiem ir uzlabot maksātnespējas regulējumu stabilitāti. Labi funkcionējošs maksātnespējas regulējums ir būtisks priekšnoteikums efektīvai kapitāla sadalei ekonomikā. Stabilam maksātnespējas regulējumam ir izšķiroša nozīme labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā. Tas atbalsta tirdzniecību un investīcijas un palīdz tautsaimniecībām efektīvi pārvaldīt ienākumus nenesošus aizdevumus. Komisija atbalsta ES dalībvalstu centienus izstrādāt un īstenot reformas, kuru mērķis ir nodrošināt maksātnespējas tiesiskā regulējuma efektivitāti un lietderību.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Maksātnespējas tiesību aktu aktualizēšana un valstu sistēmu salīdzināšana ar citām jurisdikcijām un starptautisko paraugpraksi
 • Agrīnās brīdināšanas instrumentu ieviešana, preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu izstrāde un stingrāks regulējums strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā
 • Institucionālās sistēmas uzlabojumi, kas paātrina maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru veikšanu tiesu sistēmās
 • Ar maksātnespējas procesa administratoriem, izpildes uzlabošanu, datu vākšanu un pārrobežu maksātnespēju saistīto valsts regulējumu pārskatīšana

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski joprojām nopietni apdraud ES finanšu sistēmas integritāti un iedzīvotāju drošību. Piektā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu palielina noderīgas informācijas pārredzamību, nodrošina finanšu ziņu vākšanas vienībām plašāku piekļuvi informācijai, veicina sadarbību starp uzraudzības iestādēm un reglamentē virtuālās valūtas un priekšapmaksas kartes. Komisija atbalsta ES dalībvalstu centienus transponēt un īstenot ES tiesisko regulējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā atbilstoši to vajadzībām.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Tirgus licencēšanas un reģistrācijas sistēmu risku novērtēšana
 • Uz risku balstītas pieejas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un/vai terorisma finansēšanas risku uzraudzībai
 • Valsts vai nozares riska mazināšanas rīcības plānu sagatavošana
 • Izpratnes veidošanas darbsemināri un kampaņas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un terorisma finansēšanas riskiem
 • Funkcionālu prasību izstrāde atbalsta programmatūrai, kas paredzēta iestādēm, kuras uzrauga nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu

Finanšpratība

Eiropas Savienības kapitāla tirgi joprojām ir salīdzinoši mazattīstīti un sadrumstaloti visā ES. Finanšu izglītība un finanšpratība palīdz attīstīt un padziļināt kapitāla tirgu. Tie ir neaizstājami patērētāju aizsardzības uzlabošanas elementi. Eiropas Komisija un starptautiskās organizācijas stingri rosina finanšpratības un finanšu izglītības pilnveidi ES.

Komisija palīdz valstu pārvaldes iestādēm novērtēt finanšpratības līmeni iedzīvotāju mērķgrupās, kā arī apzināt un apmierināt šā novērtējuma gaitā atklātās vajadzības. Komisija arī atbalsta ES dalībvalstis, kas veido īpašas programmas finanšpratības un finanšu izglītības uzlabošanai.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Izstrādātas valsts stratēģijas, kuru mērķis ir stiprināt finanšpratību, veicināt atbildīgu rīcību finanšu jomā un uzlabot finansiālo noturību
 • Finanšpratības stratēģiju īstenošana, izstrādājot īpašus izglītības un/vai komunikācijas rīkus

Krīzes pārvarēšana

Finanšu krīze apliecināja, ka atsevišķas finanšu sektora jomas netiek pietiekami regulētas un ka uzraudzības iestādēm nav piemērotu
instrumentu iestāžu maksātnespējas pārvaldīšanai. Lai uzlabotu pārrobežu koordināciju un samazinātu atkarību no publiskajiem līdzekļiem nākotnē, Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva pilnībā reformēja ES regulējumu finanšu iestāžu maksātnespējas pārvaldīšanai. Komisija palīdz ES dalībvalstīm izstrādāt un īstenot reformas, kuru mērķis ir nodrošināt finanšu iestādēm paredzētu valsts atveseļošanas un noregulējuma režīmu efektivitāti un lietderību.

ATBALSTA PIEMĒRI

 • Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas, kurās noregulējuma iestādēm sniegti secīgi norādījumi par noregulējuma instrumentu izmantošanu valsts līmenī un/vai pārrobežu kontekstā
 • Krīzes simulācijas mācības, kuras tiek rīkotas ar mērķi pārbaudīt valsts iestāžu operatīvo gatavību veikt noregulējumu
 • Palīdzība izstrādājot atbilstošu tiesisko regulējumu banku maksātnespējas jomā, lai nodrošinātu piemērotus instrumentus ātru un efektīvu procedūru veikšanai
 • Tādu politikas un juridisko pasākumu izstrāde, kuru mērķis ir novērst nepilnības un problēmas noguldījumu garantiju sistēmu darbībā

Kontaktinformācija

Nodaļas “Finanšu sektors un piekļuve finansējumam” vadītāja

LAURA RINALDI

Tehniskā atbalsta instrumenta galvenais kontaktpunkts

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Plašāka informācija par darbu saistībā ar finanšu sektoru un piekļuvi finansējumam

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Uzzināt vairāk