Direct la conținutul principal
Reform Support

Sectorul financiar și accesul la finanțare

Băncile

Realizarea unei creșteri economice durabile depinde de menținerea unui sistem bancar eficient și fiabil. Noile tehnologii digitale, preferințele dinamice ale consumatorilor, creșterea concurenței și reglementările aflate în permanentă schimbare reprezintă factori care modelează mediul de piață. Prin urmare, autoritățile de supraveghere evaluează și adaptează periodic practicile de supraveghere pentru a asigura o stimulare și o monitorizare eficace a sectorului bancar. În acest sens, ele trebuie să atingă un punct de echilibru dificil, respectiv să consolideze reziliența instituțiilor fără a submina sustenabilitatea lor economică.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Supravegherea prudențială – punerea în aplicare a orientărilor, a manualelor de supraveghere și a activităților de formare stabilite de Autoritatea Bancară Europeană; elaborarea de modele care sprijină evaluarea prudențială.
 • Băncile naționale de dezvoltare (BND) – crearea de instrumente de evaluare internă, îmbunătățirea structurilor organizaționale, consolidarea capacităților.
 • Gestionarea datelor și infrastructurile software – îmbunătățirea infrastructurii software, precum și analiza și consolidarea cadrelor de raportare prudențială.
 • Sistemele de plăți – evaluarea infrastructurilor de plăți, elaborarea de strategii privind plata electronică.
 • Creditele neperformante – crearea de instrumente de supraveghere prin care se reduce nivelul creditelor neperformante și se susține înființarea de societăți de administrare a investițiilor.
Flag of Poland with sky

Banca Sloveniei a primit sprijin din partea Comisiei pentru elaborarea a două modele, unul pentru lichiditate și unul pentru gestionarea riscurilor privind rata dobânzii pentru depozitele la vedere, pentru a evalua administrarea activelor și pasivelor băncii.

Întreprinderile de asigurare și pensiile

Comisia sprijină autoritățile de supraveghere din întreaga UE în procesul de concepere și de punere în aplicare a diferitelor părți ale Directivei Solvabilitate II, bine-cunoscutul regim de reglementare pentru întreprinderile de asigurare. În acest sens, Comisia ține seama de nevoile și de particularitățile pieței locale de asigurări.

Comisia caută să contribuie la realizarea unei supravegheri a asigurărilor de cea mai bună clasă, asigurând totodată o aplicare convergentă în întreaga UE. Aceste eforturi îmbunătățesc stabilitatea financiară și consolidează rolul sectorului de asigurări și fonduri de pensii în procesul de finanțare durabilă a economiei noastre.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Îmbunătățirea supravegherii prudențiale în domenii esențiale cum ar fi solvabilitatea, simulările de criză și managementul riscurilor.
 • Consolidarea capacităților în domeniul supravegherii comportamentului fiscal.
 • Abordarea riscurilor emergente legate de exemplu de digitalizare sau de durabilitatea investițiilor.

Piețele de capital

Uniunea piețelor de capital este o inițiativă de politică economică pentru dezvoltarea și integrarea în continuare a piețelor de capital din UE. Obiectivul uniunii piețelor de capital este să promoveze repartizarea riscurilor la nivelul întregii țări și să permită întreprinderilor și proiectelor să obțină finanțare diversificată, indiferent de locul din UE în care se află. Comisia ajută statele membre ale UE să elimine obstacolele de la nivel național care se interpun între capitalul investitorilor și oportunitățile de investiții. Comisia oferă sprijin tehnic în colaborare cu DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Realizarea de analize-diagnostic cu privire la piața internă de capital, cu o analiză aprofundată a impedimentelor din calea dezvoltării pieței de capital.
 • Conceperea unor strategii multianuale de creștere a pieței de capital.
 • Dezvoltarea unor infrastructuri de piață adecvate și elaborarea de politici publice favorabile pieței.
 • Conceperea și punerea în aplicare a unui fond de accelerare a dezvoltării pieței de capital sau a unui instrument de sprijin pentru capitalul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).
 • Elaborarea de manuale de supraveghere pentru supravegherea pieței de capital.

Finanțarea verde

Strategiile operaționale pentru realizarea unei economii UE neutre din punct de vedere climatic până în 2050 sunt definite în Pactul verde european și în Strategia UE privind finanțarea durabilă.

Comisia joacă un rol cheie în sprijinirea statelor membre ale UE pentru întregul spectru al acțiunilor de reformă care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acestor strategii. Obiectivele finale vizează reorientarea fluxurilor de capital către activități durabile și contracararea riscurilor legate de climă cu care se confruntă sectorul financiar.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Contribuție la elaborarea de planuri de acțiune pentru finanțarea durabilă în vederea identificării obstacolelor în calea finanțării durabile și a consolidării capacităților adecvate.
 • Consolidarea capacităților de evaluare a durabilității pentru instituțiile naționale de promovare.
 • Punerea în aplicare a cadrelor pentru obligațiuni verzi suverane.
 • Sprijinirea autorităților naționale pentru punerea în aplicare, în mod coerent, a obligațiilor în materie de raportare și de informare.
 • Integrarea riscurilor climatice în activitatea de supraveghere.
 • Sprijin pentru consolidarea capacităților, inclusiv programe de formare.

Insolvența și restructurarea datoriilor

Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii în continuarea integrării piețelor de capital în UE este de a avea cadre de insolvență mai solide. Existența unor cadre de insolvență funcționale este esențială pentru alocarea eficientă a capitalului într-o economie. Un cadru de insolvență solid este esențial pentru un mediu de afaceri sănătos. Un astfel de cadru sprijină comerțul și investițiile și ajută economiile să gestioneze în mod eficace creditele neperformante. Comisia sprijină statele membre ale UE în eforturile acestora de a concepe și pune în aplicare reforme care să garanteze eficacitatea și eficiența cadrelor lor juridice privind insolvența.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Modernizarea legislației în materie de insolvență și analiza comparativă a sistemelor naționale în raport cu alte jurisdicții și cu bunele practici internaționale.
 • Introducerea unor instrumente de avertizare timpurie, conceperea unor cadre de restructurare preventivă și consolidarea cadrului pentru soluționarea alternativă a litigiilor.
 • Îmbunătățirea cadrului instituțional astfel încât instanțele să poată gestiona mai rapid procedurile de insolvență și de restructurare.
 • Revizuirea cadrelor naționale pentru practicienii în insolvență, îmbunătățind respectarea legii și a procedurilor pentru colectarea datelor și insolvența transfrontalieră.

Combaterea spălării banilor

Riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului rămân un motiv de îngrijorare important pentru integritatea sistemului financiar al Uniunii și pentru securitatea cetățenilor UE. A cincea directivă privind combaterea spălării banilor sporește transparența informațiilor privind beneficiarul real, oferă unităților de informații financiare un acces mai larg la informații, consolidează cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și reglementează monedele virtuale și cardurile preplătite. Comisia sprijină statele membre ale UE în eforturile acestora de transpunere și punere în aplicare a cadrului juridic al Uniunii în materie de combatere a spălării banilor, în conformitate cu nevoile lor naționale.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Evaluarea riscurilor pentru sistemele de autorizare și de înregistrare pe piață.
 • Elaborarea unor abordări bazate pe riscuri pentru monitorizarea combaterii spălării banilor și/sau pentru combaterea riscurilor legate de finanțarea terorismului.
 • Elaborarea de planuri de acțiune naționale sau sectoriale pentru reducerea riscurilor.
 • Ateliere și campanii de sensibilizare cu privire la combaterea spălării banilor și la riscurile de finanțare a terorismului.
 • Stabilirea cerințelor funcționale pentru programe informatice de sprijin destinate autorităților de supraveghere responsabile cu combaterea spălării banilor.

Alfabetizarea financiară

Piețele de capital din Uniunea Europeană sunt în continuare relativ subdezvoltate și rămân fragmentate în întreaga UE. Educația și alfabetizarea financiară contribuie la dezvoltarea și la aprofundarea uniunii piețelor de capital, reprezentând elemente indispensabile pentru îmbunătățirea protecției consumatorilor. Comisia Europeană și organizațiile internaționale încurajează puternic îmbunătățirea alfabetizării și a educației financiare în statele membre ale UE.

Comisia ajută administrațiile naționale să stabilească un diagnostic privind nivelurile de alfabetizare financiară în rândul grupurilor-țintă ale populației și să identifice și să răspundă nevoilor identificate în urma acestui diagnostic. De asemenea, Comisia sprijină statele membre ale UE să creeze programe dedicate pentru îmbunătățirea alfabetizării și a educației financiare.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea de strategii naționale care urmăresc îmbunătățirea alfabetizării financiare, promovează un comportament financiar responsabil și sporesc reziliența financiară.
 • Punerea în aplicare a unor strategii de alfabetizare financiară prin crearea unor instrumente educaționale și/sau de comunicare specifice.

Gestionarea crizelor

Criza financiară a arătat că unele domenii ale sectorului financiar nu sunt suficient reglementate și că autoritățile de supraveghere nu dispun de
instrumentele adecvate pentru a se ocupa de instituțiile care intră în dificultate. Pentru a îmbunătăți coordonarea transfrontalieră și a reduce dependența viitoare de fondurile publice, Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD) a reformat în întregime cadrul UE pentru gestionarea intrării în dificultate a instituțiilor financiare. Comisia sprijină statele membre ale UE în conceperea și punerea în aplicare a reformelor menite să asigure eficacitatea și eficiența cadrelor naționale privind redresarea și rezoluția instituțiilor financiare.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea de manuale de gestionare a crizelor care oferă autorităților de rezoluție orientări pas cu pas privind utilizarea instrumentelor de rezoluție la nivel național și/sau în context transfrontalier.
 • Realizarea de exerciții de simulare a situațiilor de criză pentru a testa gradul de pregătire operațională a autorităților naționale de rezoluție.
 • Contribuție la crearea unor cadre juridice adecvate pentru insolvența băncilor, care asigură instrumente adecvate pentru proceduri rapide și eficiente.
 • Conceperea unor măsuri de politică și juridice care abordează punctele slabe și provocările de ordin juridic și operațional în ceea ce privește funcționarea schemelor de garantare a depozitelor.

Date de contact

Șeful unității Sectorul financiar și accesul la finanțare

LAURA RINALDI

Punctul de contact principal pentru cereri legate de Instrumentul de sprijin tehnic

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Mai multe detalii privind activitatea legată de sectorul financiar și accesul la finanțare

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aflați mai multe