Mur għall-kontenut ewlieni
Reform Support

Settur finanzjarju u aċċess għall-finanzjament

Banek

Iż-żamma ta’ sistema bankarja effiċjenti u affidabbli hija importanti biex jinkiseb tkabbir ekonomiku sostenibbli. L-ambjent tas-suq huwa msawwar minn teknoloġiji diġitali ġodda, preferenzi dinamiċi tal-konsumatur, żieda fil-kompetizzjoni u tibdil fir-regolamenti. Għalhekk, is-superviżuri jivvalutaw u jaġġustaw regolarment il-prattiki superviżorji biex jiżguraw stimolu u monitoraġġ effettivi tas-settur bankarju. Meta jagħmlu dan, iridu jsibu l-bilanċ diffiċli tat-tisħiħ tar-reżiljenza tal-istituzzjonijiet mingħajr ma jdgħajfu s-sostenibbiltà tan-negozju tagħhom.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Is-superviżjoni prudenzjali, l-implimentazzjoni tal-linji gwida, il-manwali superviżorji u t-taħriġ tal-Awtorità Bankarja Ewropea; l-iżvilupp ta’ mudelli li jappoġġjaw il-valutazzjoni superviżorja.
 • Banek Nazzjonali tal-Iżvilupp (NDBs), l-iżvilupp ta’ għodod ta’ valutazzjoni interna, it-titjib tal-istrutturi organizzattivi, il-bini tal-kapaċitajiet.
 • Il-ġestjoni tad-data u l-infrastrutturi tas-software, it-titjib tal-infrastruttura u l-analiżi tas-software u t-tisħiħ tal-proċeduri tar-rapportar prudenzjali.
 • Sistemi ta' pagament, il-valutazzjoni ta’ infrastrutturi tal-ħlas, l-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ pagamenti elettroniċi.
 • Self improduttiv, l-iżvilupp ta’ għodod superviżorji biex jitnaqqas il-livell ta’ self improduttiv u għajnuna fl-istabbiliment ta’ kumpaniji tal-ġestjoni tal-assi.
Flag of Poland with sky

Il-Kummissjoni appoġġjat lill-Bank tas-Slovenja fl-iżvilupp ta’ żewġ mudelli, wieħed għal-likwidità u wieħed għall-ġestjoni tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax ta’ depożiti mingħajr maturità, biex tiġi vvalutata l-ġestjoni tal-obbligazzjonijiet tal-assi tal-bank.

Impriżi tal-assigurazzjoni u pensjonijiet

Il-Kummissjoni tappoġġja lis-superviżuri fl-UE kollha biex ifasslu u jimplimentaw diversi partijiet tar-reġim regolatorju, Solvenza II, magħruf sew għall-impriżi tal-assigurazzjoni. Meta tagħmel dan, hija tqis il-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet tas-suq lokali tal-assigurazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tikkontribwixxi għas-superviżjoni tal-assigurazzjoni tal-aħjar klassi filwaqt li tiżgura applikazzjoni konverġenti fl-UE kollha. Dawn l-isforzi jtejbu l-istabbiltà finanzjarja u jsaħħu r-rwol tal-industrija tal-assigurazzjoni u tal-fond tal-pensjoni fil-finanzjament tal-ekonomija tagħna b’mod sostenibbli.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • It-titjib tas-superviżjoni prudenzjali f’oqsma ewlenin bħas-solvenza, l-ittestjar tal-istress u l-ġestjoni tar-riskju.
 • Il-bini tal-kapaċitajiet fl-oqsma tas-superviżjoni tal-kondotta.
 • L-indirizzar ta’ riskji emerġenti, bħad-diġitalizzazzjoni jew l-investimenti sostenibbli.

Swieq kapitali

L-Unjoni tas-Swieq Kapitali hija inizjattiva ta’ politika ekonomika li għandha l-għan li tkompli tiżviluppa u tintegra s-swieq kapitali tal-UE. L-għan tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali huwa li tippromwovi l-kondiviżjoni tar-riskju bejn il-pajjiżi u li tippermetti lill-kumpaniji u lill-proġetti biex jiksbu finanzjament differenti, irrispettivament minn fejn jinsabu fl-UE. Il-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri tal-UE jneħħu l-ostakli fil-livell nazzjonali li jinsabu bejn il-kapital tal-investituri u l-opportunitajiet ta’ investiment. Hija tipprovdi appoġġ tekniku f’kollaborazzjoni mad-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-għoti ta’ dijanjostika tas-suq kapitali domestiku b’analiżi fil-fond tal-impedimenti għall-iżvilupp tas-suq kapitali.
 • It-tfassil ta’ strateġiji pluriennali għat-tkabbir tas-suq tal-kapital.
 • L-iżvilupp ta’ infrastrutturi tas-suq xierqa u politiki pubbliċi li jiffavorixxu s-suq.
 • It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ fond ta’ aċċellerazzjoni tal-iżvilupp tas-suq kapitali jew strument ta’ appoġġ tal-ekwità għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SME).
 • L-iżvilupp ta’ manwali superviżorji għas-superviżjoni tas-suq kapitali.

Finanzjament ekoloġiku

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-istrateġija ta’ finanzjament sostenibbli tal-UE jiddefinixxu l-istrateġiji operazzjonali għall-kisba ta’ ekonomija tal-UE newtrali għall-klima sal-2050.

Il-Kummissjoni għandha rwol ewlieni fl-appoġġ għall-Istati Membri tal-UE tul il-firxa sħiħa ta’ azzjonijiet ta’ riforma li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dawn l-istrateġiji. L-objettivi aħħarin huma li l-flussi tal-kapital jiġu orjentati mill-ġdid lejn attivitajiet sostenibbli u li jiġu indirizzati r-riskji relatati mal-klima li jiffaċċja s-settur finanzjarju.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Għajnuna għat-tħejjija ta’ pjanijiet ta’ azzjoni ta’ finanzjament sostenibbli biex jiġu identifikati l-ostakli għal finanzjament sostenibbli u għall-bini tal-kapaċitajiet it-tajbin.
 • It-titjib tal-verifika tas-sostenibbiltà għall-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali.
 • L-implimentazzjoni ta’ oqfsa ta’ bonds ekoloġiċi sovrani.
 • L-appoġġ għall-awtoritajiet nazzjonali fl-implimentazzjoni koerenti tal-obbligi ta’ rapportar u divulgazzjoni.
 • L-integrazzjoni tar-riskji klimatiċi fis-superviżjoni.
 • L-għoti tal-bini tal-kapaċitajiet, inklużi programmi ta’ taħriġ.

Insolvenza u ristrutturar tad-dejn

It-titjib tar-robustezza tal-oqfsa ta’ insolvenza huwa wieħed mill-objettivi ewlenin tal-UE biex tkompli l-integrazzjoni tas-swieq kapitali fl-UE. Oqfsa ta’ insolvenza li jiffunzjonaw tajjeb huma essenzjali għall-allokazzjoni effiċjenti tal-kapital f’ekonomija. Qafas sod tal-insolvenza huwa kruċjali għal ambjent tan-negozju tajjeb. Huwa jappoġġja l-kummerċ u l-investiment u jgħin lill-ekonomiji jimmaniġġjaw b’mod effettiv is-self improduttiv. Il-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom biex ifasslu u jimplimentaw riformi biex jiżguraw l-effettività u l-effiċjenza tal-oqfsa legali ta’ insolvenza tagħhom.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-immodernizzar tal-leġiżlazzjoni dwar l-insolvenza u l-valutazzjoni komparattiva tas-sistemi nazzjonali ma’ ġuriżdizzjonijiet oħra u l-aħjar prattika internazzjonali.
 • L-introduzzjoni ta’ għodod ta’ twissija bikrija, it-tfassil ta’ oqfsa ta’ ristrutturar preventiv u t-tisħiħ tal-qafas għal soluzzjonijiet barra mill-qorti.
 • It-titjib tal-qafas istituzzjonali sabiex is-sistemi tal-qrati jkunu jistgħu jittrattaw il-proċeduri ta’ insolvenza u ta’ ristrutturar aktar malajr.
 • Ir-rieżami tal-oqfsa nazzjonali għall-prattikanti fl-insolvenza, it-tisħiħ tal-infurzar, tal-ġbir tad-data u tal-insolvenza transfruntiera.

Ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

Ir-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu għadhom iqajmu tħassib kbir għall-integrità tas-sistema finanzjarja tal-UE u għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE. Il-ħames direttiva kontra l-ħasil tal-flus iżżid it-trasparenza tal-informazzjoni dwar il-benefiċjarji, tagħti lill-unitajiet tal-intelligence finanzjarja aċċess usa’ għall-informazzjoni, issaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-superviżuri u tirregola l-muniti virtwali u l-kards imħallsa minn qabel. Il-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom biex jittrasponu u jimplimentaw il-qafas legali tal-UE kontra l-ħasil tal-flus f’konformità mal-ħtiġijiet nazzjonali tagħhom.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • Il-valutazzjoni tar-riskji għal-liċenzjar tas-suq u s-sistemi ta’ reġistrazzjoni.
 • It-tħejjija ta’ approċċi bbażati fuq ir-riskju għall-monitoraġġ kontra l-ħasil tal-flus u/jew il-ġlieda kontra r-riskji tal-finanzjament tat-terroriżmu.
 • It-tħejjija ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali jew settorjali għall-mitigazzjoni tar-riskji.
 • Sessjonijiet ta’ ħidma u kampanji ta' sensibilizzazzjoni dwar il-ħasil tal-flus u r-riskji tal-finanzjament tat-terroriżmu.
 • It-tħejjija ta’ rekwiżiti funzjonali għas-software ta’ appoġġ għas-superviżuri tal-ħasil tal-flus.

Litteriżmu finanzjarju

Is-swieq kapitali tal-Unjoni Ewropea għadhom relattivament sottożviluppati u għadhom frammentati fl-UE kollha. L-edukazzjoni u l-litteriżmu finanzjarju jgħinu jiżviluppaw u japprofondixxu l-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Huma elementi indispensabbli għat-titjib tal-protezzjoni tal-konsumatur. Il-Kummissjoni Ewropea u l-organizzazzjoni internazzjonali jinkuraġġixxu bil-qawwa l-iżvilupp tal-litteriżmu finanzjarju u tal-edukazzjoni fl-Istati Membri tal-UE.

Il-Kummissjoni tgħin lill-amministrazzjonijiet nazzjonali biex jiddijanjostikaw il-livelli ta’ litteriżmu finanzjarju fost il-gruppi fil-mira tal-popolazzjoni u biex jidentifikaw u jindirizzaw il-ħtiġijiet murija minn din id-dijanjostika. Il-Kummissjoni tappoġġja wkoll lill-Istati Membri tal-UE fil-ħolqien ta’ programmi ddedikati għat-titjib tal-litteriżmu finanzjarju u tal-edukazzjoni.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżvilupp ta’ strateġiji nazzjonali mmirati lejn it-titjib tal-litteriżmu finanzjarju, it-trawwim ta’ mġiba finanzjarja responsabbli u ż-żieda fir-reżiljenza finanzjarja.
 • L-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ litteriżmu finanzjarju permezz tal-iżvilupp ta’ għodod edukattivi u/jew ta’ komunikazzjoni speċifiċi.

Ġestjoni tal-kriżijiet

Il-kriżi finanzjarja wriet li xi oqsma tas-settur finanzjarju ma kinux regolati biżżejjed u li s-superviżuri ma kellhomx l-għodod adegwati biex jittrattaw ma’ istituzzjonijiet li qed ifallu.
Biex tittejjeb il-koordinazzjoni transfruntiera u titnaqqas id-dipendenza futura fuq il-flus pubbliċi, id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD) irriformat bis-sħiħ il-qafas tal-UE għall-ġestjoni tal-falliment tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Il-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE fit-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riformi biex tiġi żgurata l-effettività u l-effiċjenza tal-oqfsa nazzjonali ta’ rkupru u riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji.

EŻEMPJI TA’ APPOĠĠ

 • L-iżvilupp ta’ manwali tal-ġestjoni tal-kriżijiet biex l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jingħataw gwida pass pass dwar l-użu ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni fil-livell nazzjonali u/jew f’kuntest transfruntier.
 • It-twettiq ta’ eżerċizzji ta’ simulazzjoni ta’ kriżi biex jiġi ttestjat l-istat ta’ tħejjija operazzjonali tal-awtoritajiet nazzjonali għar-riżoluzzjoni.
 • Għajnuna għat-tħejjija ta’ oqfsa legali adegwati tal-insolvenza tal-banek biex jiġu żgurati għodod xierqa għal proċeduri rapidi u effiċjenti.
 • It-tfassil ta’ miżuri ta’ politika u legali biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet u l-isfidi legali u operazzjonali, fil-funzjonament tal-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti tagħha.

Dettalji ta’ kuntatt

Kap tal-Unità tas-Settur finanzjarju u l-aċċess għall-finanzjament

LAURA RINALDI

Punt ta’ kuntatt ewlieni għall-applikazzjoni għall-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Aktar dettalji dwar il-ħidma relatata mas-settur finanzjarju u l-aċċess għall-finanzjament

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Skopri aktar