Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Reform Support

Финансов сектор и достъп до финансиране

Банки

Поддържането на ефикасна и надеждна банкова система е важно за постигането на устойчив икономически растеж. Пазарната среда се определя от новите цифрови технологии, динамичните предпочитания на потребителите, нарастващата конкуренция и променящата се нормативна уредба. Поради това надзорните органи редовно оценяват и адаптират надзорните практики, за да осигурят ефективни стимули и наблюдение на банковия сектор. В тази връзка те трябва да изпълнят трудна задача — да укрепят устойчивостта на институциите, без да се подкопава устойчивостта на тяхната стопанска дейност.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Пруденциален надзор — прилагане на насоките, наръчниците за надзор и обучението на Европейския банков орган; разработване на модели в подкрепа на надзорната оценка.
 • Национални банки за развитие (НБР) — разработване на инструменти за вътрешна оценка, подобряване на организационните структури, изграждане на капацитет.
 • Инфраструктура за управление на данни и софтуер — подобряване на софтуерната инфраструктура и анализ и усъвършенстване на механизмите за пруденциално отчитане.
 • Платежни системи — оценяване на платежните инфраструктури, разработване на стратегии за електронни плащания.
 • Необслужвани кредити — разработване на инструменти за надзор с цел намаляване на равнището на необслужваните кредити и подпомагане на създаването на дружества за управление на активи.

Комисията подкрепи Словенската национална банка при разработването на два модела — един за ликвидността и един за управление на лихвения риск на безсрочните депозити, за да се оцени управлението на активите и пасивите на банката.

Застрахователни предприятия и пенсии

Комисията подкрепя надзорните органи в целия ЕС при разработването и прилагането на различни части от „Платежоспособност II“ — известния регулаторен режим за застрахователните предприятия. По този начин тя взема предвид нуждите и спецификите на местния застрахователен пазар.

Комисията има за цел да допринесе за най-добрия в категорията застрахователен надзор, като същевременно гарантира съгласувано прилагане в ЕС. Тези усилия водят до подобряване на финансовата стабилност и до засилване на ролята на сектора на застраховането и пенсионните фондове за устойчивото финансиране на нашата икономика.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подобряване на пруденциалния надзор в основни области като платежоспособност, стрес тестове и управление на риска.
 • Изграждане на капацитет за надзор на поведението.
 • Справяне с нововъзникващите рискове, например в областта на цифровизацията или устойчивите инвестиции.

Капиталови пазари

Съюзът на капиталовите пазари е инициатива в областта на икономическата политика, чиято цел е по-нататъшното развитие и интегриране на капиталовите пазари в ЕС. Целта на съюза на капиталовите пазари е да се насърчи споделянето на риска между държавите и да се даде възможност на дружествата и проектите да получават разнообразно финансиране, независимо от местоположението си в ЕС. Комисията помага на държавите от ЕС да премахнат пречките на национално равнище между капитала на инвеститорите и инвестиционните възможности. Тя предоставя техническа подкрепа в сътрудничество с генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Диагностика на вътрешния капиталов пазар със задълбочен анализ на пречките пред неговото развитие.
 • Разработване на многогодишни стратегии за растеж на капиталовите пазари.
 • Разработване на подходящи пазарни инфраструктури и благоприятни за пазара публични политики.
 • Разработване и внедряване на фонд за ускоряване на развитието на капиталовите пазари или на инструмент за подкрепа на собствения капитал на малките и средните предприятия (МСП).
 • Изготвяне на наръчници за надзор на капиталовите пазари.

Комисията подкрепя националните органи в усилията им за подобряване на регионалните капиталови пазари в балтийските държави чрез въвеждането на регионална рамка за покрити облигации.

Зелено финансиране

Европейският зелен пакт и стратегията на ЕС за финансирането за устойчиво развитие определят оперативните стратегии за постигане на неутрална по отношение на климата икономика на ЕС до 2050 г.

Комисията играе ключова роля в оказването на подкрепа на държавите от ЕС в целия спектър от реформаторски действия, които са необходими за изпълнението на тези стратегии. Крайните цели са пренасочване на капиталовите потоци към устойчиви дейности и справяне със свързаните с климата рискове, пред които е изправен финансовият сектор.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Помощ за изготвянето на планове за действие за финансиране за устойчиво развитие, за да се установят пречките пред финансирането за устойчиво развитие и да се изгради необходимият капацитет.
 • Подобряване на проверката на устойчивостта на националните насърчителни институции.
 • Прилагане на рамки за държавни „зелени“ облигации.
 • Подпомагане на националните органи при последователното изпълнение на техните задължения за докладване и оповестяване.
 • Включване на свързаните с климата рискове в надзора.
 • Осигуряване на изграждане на капацитет, включително програми за обучение.

Комисията помогна на испанската национална насърчителна банка да изготви стратегически план за действие за пряко финансиране на по-устойчиви (екологосъобразни и социални) дейности и проекти.

Неплатежоспособност и преструктуриране на дългове

Подобряването на стабилността на нормативната уредба относно неплатежоспособността е една от основните цели на ЕС, за да продължи интеграцията на капиталовите пазари в Съюза. Добре функциониращата нормативна уредба относно неплатежоспособността е много важна за ефективното разпределение на капитала в икономиката. Наличието на стабилна нормативна уредба в областта на неплатежоспособността е от решаващо значение за добрата бизнес среда. Тя подкрепя търговията и инвестициите и помага на икономиките да управляват ефективно необслужваните кредити. Комисията подкрепя усилията на държавите от ЕС за подготовка и изпълнение на реформи с оглед на гарантирането на ефективността и ефикасността на техните нормативни уредби в областта на неплатежоспособността.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Модернизиране на законодателството в областта на неплатежоспособността и съпоставяне на националните системи с други юрисдикции и с най-добрите международни практики.
 • Въвеждане на инструменти за ранно предупреждение, разработване на рамки за превантивно преструктуриране и укрепване на рамката за извънсъдебно разрешаване на спорове.
 • Подобряване на институционалната рамка, така че съдебните системи да могат по-бързо да обработват производствата по неплатежоспособност и преструктуриране.
 • Преглед на националните рамки за специалистите по неплатежоспособност, подобряване на правоприлагането, събирането на данни и разглеждането на трансгранични случаи на неплатежоспособност.

Комисията предостави помощ на министерствата на икономиката и правосъдието за подобряване на рамката за превантивно преструктуриране в Естония и за въвеждане на система от инструменти за ранно предупреждение, така че да се ограничи ненужната ликвидация на жизнеспособни предприятия.

Борба с изпирането на пари

Рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, продължават да пораждат сериозни опасения за целостта на финансовата система на Съюза и за сигурността на неговите граждани. С петата директива за борба с изпирането на пари се повишава прозрачността на полезната информация, предоставя се по-широк достъп до информация на звената за финансово разузнаване, засилва се сътрудничеството между надзорните органи и се регулират виртуалните валути и предплатените карти. Комисията подкрепя усилията на държавите от ЕС за транспониране и прилагане на правната рамка на Съюза за борба с изпирането на пари в съответствие с националните им нужди.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Оценка на рисковете за системите за пазарно лицензиране и регистрация.
 • Изготвяне на основани на риска подходи за наблюдение на борбата с изпирането на пари и/или борбата с финансирането на тероризма.
 • Изготвяне на национални или секторни планове за действие за намаляване на риска.
 • Семинари и кампании за повишаване на осведомеността относно борбата с изпирането на пари и рисковете от финансиране на тероризма.
 • Изготвяне на функционални изисквания за спомагателен софтуер за органите за надзор в областта на борбата с изпирането на пари.

Комисията помага на румънските органи да разберат по-добре вътрешните и външните заплахи от изпирането на пари и финансирането на тероризма и съответно да съгласуват своите политики за борба с изпирането на пари.

Финансова грамотност

Капиталовите пазари на Европейския съюз все още са относително слабо развити и продължават да бъдат фрагментирани. Финансовото образование и грамотност спомагат за развитието и задълбочаването на съюза на капиталовите пазари. Те са незаменими елементи с оглед на подобряването на защитата на потребителите. Европейската комисия и международните организации настоятелно насърчават развитието на финансова грамотност и образование в държавите от ЕС.

Комисията помага на националните администрации да диагностицират равнищата на финансова грамотност сред целевите групи от населението и да отговорят на нуждите, установени в рамките на тази диагностика. Комисията също така подкрепя държавите от ЕС при създаването на специални програми за подобряване на финансовата грамотност и образование.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на национални стратегии, насочени към укрепване на финансовата грамотност, насърчаване на отговорно финансово поведение и повишаване на финансовата устойчивост.
 • Прилагане на стратегии за финансова грамотност чрез разработване на специфични образователни и/или комуникационни инструменти.

Управление на кризи

Финансовата криза показа, че някои области на финансовия сектор не са достатъчно регулирани и че надзорните органи не разполагат с необходимите
инструменти, за да се справят с проблемни институции. За да се подобри трансграничната координация и да се намали бъдещата зависимост от публични средства, с Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) бе напълно реформирана нормативната уредба на ЕС за управление на несъстоятелността на финансови институции. Комисията подкрепя усилията на държавите от ЕС за подготовка и изпълнение на реформи с оглед на гарантирането на ефективността и ефикасността на националните рамки за възстановяване и преструктуриране на финансови институции.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на наръчници за управление на кризи, за да се предоставят на органите за преструктуриране поетапни насоки относно използването на инструменти за преструктуриране на национално равнище и/или в трансграничен контекст.
 • Провеждане на симулации на кризи, за да се изпробва оперативната готовност на националните органи за преструктуриране.
 • Подпомагане на изготвянето на подходящи правни рамки в областта на несъстоятелността на банките, за да се осигурят подходящи инструменти за бързи и ефикасни процедури.
 • Разработване на политически и правни мерки за преодоляване на правните и оперативните слабости и предизвикателства във функционирането на схемите за гарантиране на депозитите.

Kомисията подкрепи Чешката национална банка (CNB) в качеството ѝ на национален орган за преструктуриране при изготвянето на наръчник за управление на кризи, съдържащ подробни насоки за преструктуриране на финансови институции в Чешката република.

Координати за връзка

Началник-отдел „Финансов сектор и достъп до финансиране“

LAURA RINALDI

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Допълнителни подробности за работата, свързана с финансовия сектор и достъпа до финансиране

REFORM-FINANCIAL@ec.europa.eu

Научете повече