Направо към основното съдържание
Reform Support

Финансов сектор и достъп до финансиране

Банки

Поддържането на ефикасна и надеждна банкова система е важно за постигането на устойчив икономически растеж. Пазарната среда се определя от новите цифрови технологии, динамичните предпочитания на потребителите, нарастващата конкуренция и променящата се нормативна уредба. Поради това надзорните органи редовно оценяват и адаптират надзорните практики, за да осигурят ефективни стимули и наблюдение на банковия сектор. В тази връзка те трябва да изпълнят трудна задача — да укрепят устойчивостта на институциите, без да се подкопава устойчивостта на тяхната стопанска дейност.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Пруденциален надзор — прилагане на насоките, наръчниците за надзор и обучението на Европейския банков орган; разработване на модели в подкрепа на надзорната оценка.
 • Национални банки за развитие (НБР) — разработване на инструменти за вътрешна оценка, подобряване на организационните структури, изграждане на капацитет.
 • Инфраструктура за управление на данни и софтуер — подобряване на софтуерната инфраструктура и анализ и усъвършенстване на механизмите за пруденциално отчитане.
 • Платежни системи — оценяване на платежните инфраструктури, разработване на стратегии за електронни плащания.
 • Необслужвани кредити — разработване на инструменти за надзор с цел намаляване на равнището на необслужваните кредити и подпомагане на създаването на дружества за управление на активи.
Flag of Poland with sky

Комисията подкрепи Словенската национална банка при разработването на два модела — един за ликвидността и един за управление на лихвения риск на безсрочните депозити, за да се оцени управлението на активите и пасивите на банката.

Застрахователни предприятия и пенсии

Комисията подкрепя надзорните органи в целия ЕС при разработването и прилагането на различни части от „Платежоспособност II“ — известния регулаторен режим за застрахователните предприятия. По този начин тя взема предвид нуждите и спецификите на местния застрахователен пазар.

Комисията има за цел да допринесе за най-добрия в категорията застрахователен надзор, като същевременно гарантира съгласувано прилагане в ЕС. Тези усилия водят до подобряване на финансовата стабилност и до засилване на ролята на сектора на застраховането и пенсионните фондове за устойчивото финансиране на нашата икономика.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Подобряване на пруденциалния надзор в основни области като платежоспособност, стрес тестове и управление на риска.
 • Изграждане на капацитет за надзор на поведението.
 • Справяне с нововъзникващите рискове, например в областта на цифровизацията или устойчивите инвестиции.

Капиталови пазари

Съюзът на капиталовите пазари е инициатива в областта на икономическата политика, чиято цел е по-нататъшното развитие и интегриране на капиталовите пазари в ЕС. Целта на съюза на капиталовите пазари е да се насърчи споделянето на риска между държавите и да се даде възможност на дружествата и проектите да получават разнообразно финансиране, независимо от местоположението си в ЕС. Комисията помага на държавите от ЕС да премахнат пречките на национално равнище между капитала на инвеститорите и инвестиционните възможности. Тя предоставя техническа подкрепа в сътрудничество с генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Диагностика на вътрешния капиталов пазар със задълбочен анализ на пречките пред неговото развитие.
 • Разработване на многогодишни стратегии за растеж на капиталовите пазари.
 • Разработване на подходящи пазарни инфраструктури и благоприятни за пазара публични политики.
 • Разработване и внедряване на фонд за ускоряване на развитието на капиталовите пазари или на инструмент за подкрепа на собствения капитал на малките и средните предприятия (МСП).
 • Изготвяне на наръчници за надзор на капиталовите пазари.
Flag of EU with sky

Комисията подкрепя националните органи в усилията им за подобряване на регионалните капиталови пазари в балтийските държави чрез въвеждането на регионална рамка за покрити облигации.

Зелено финансиране

Европейският зелен пакт и стратегията на ЕС за финансирането за устойчиво развитие определят оперативните стратегии за постигане на неутрална по отношение на климата икономика на ЕС до 2050 г.

Комисията играе ключова роля в оказването на подкрепа на държавите от ЕС в целия спектър от реформаторски действия, които са необходими за изпълнението на тези стратегии. Крайните цели са пренасочване на капиталовите потоци към устойчиви дейности и справяне със свързаните с климата рискове, пред които е изправен финансовият сектор.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Помощ за изготвянето на планове за действие за финансиране за устойчиво развитие, за да се установят пречките пред финансирането за устойчиво развитие и да се изгради необходимият капацитет.
 • Подобряване на проверката на устойчивостта на националните насърчителни институции.
 • Прилагане на рамки за държавни „зелени“ облигации.
 • Подпомагане на националните органи при последователното изпълнение на техните задължения за докладване и оповестяване.
 • Включване на свързаните с климата рискове в надзора.
 • Осигуряване на изграждане на капацитет, включително програми за обучение.
Flag of Spain with sky

Комисията помогна на испанската национална насърчителна банка да изготви стратегически план за действие за пряко финансиране на по-устойчиви (екологосъобразни и социални) дейности и проекти.

Неплатежоспособност и преструктуриране на дългове

Подобряването на стабилността на нормативната уредба относно неплатежоспособността е една от основните цели на ЕС, за да продължи интеграцията на капиталовите пазари в Съюза. Добре функциониращата нормативна уредба относно неплатежоспособността е много важна за ефективното разпределение на капитала в икономиката. Наличието на стабилна нормативна уредба в областта на неплатежоспособността е от решаващо значение за добрата бизнес среда. Тя подкрепя търговията и инвестициите и помага на икономиките да управляват ефективно необслужваните кредити. Комисията подкрепя усилията на държавите от ЕС за подготовка и изпълнение на реформи с оглед на гарантирането на ефективността и ефикасността на техните нормативни уредби в областта на неплатежоспособността.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Модернизиране на законодателството в областта на неплатежоспособността и съпоставяне на националните системи с други юрисдикции и с най-добрите международни практики.
 • Въвеждане на инструменти за ранно предупреждение, разработване на рамки за превантивно преструктуриране и укрепване на рамката за извънсъдебно разрешаване на спорове.
 • Подобряване на институционалната рамка, така че съдебните системи да могат по-бързо да обработват производствата по неплатежоспособност и преструктуриране.
 • Преглед на националните рамки за специалистите по неплатежоспособност, подобряване на правоприлагането, събирането на данни и разглеждането на трансгранични случаи на неплатежоспособност.
Flag of Estonia with sky

Комисията предостави помощ на министерствата на икономиката и правосъдието за подобряване на рамката за превантивно преструктуриране в Естония и за въвеждане на система от инструменти за ранно предупреждение, така че да се ограничи ненужната ликвидация на жизнеспособни предприятия.

Борба с изпирането на пари

Рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, продължават да пораждат сериозни опасения за целостта на финансовата система на Съюза и за сигурността на неговите граждани. С петата директива за борба с изпирането на пари се повишава прозрачността на полезната информация, предоставя се по-широк достъп до информация на звената за финансово разузнаване, засилва се сътрудничеството между надзорните органи и се регулират виртуалните валути и предплатените карти. Комисията подкрепя усилията на държавите от ЕС за транспониране и прилагане на правната рамка на Съюза за борба с изпирането на пари в съответствие с националните им нужди.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Оценка на рисковете за системите за пазарно лицензиране и регистрация.
 • Изготвяне на основани на риска подходи за наблюдение на борбата с изпирането на пари и/или борбата с финансирането на тероризма.
 • Изготвяне на национални или секторни планове за действие за намаляване на риска.
 • Семинари и кампании за повишаване на осведомеността относно борбата с изпирането на пари и рисковете от финансиране на тероризма.
 • Изготвяне на функционални изисквания за спомагателен софтуер за органите за надзор в областта на борбата с изпирането на пари.
Flag of Romania with sky

Комисията помага на румънските органи да разберат по-добре вътрешните и външните заплахи от изпирането на пари и финансирането на тероризма и съответно да съгласуват своите политики за борба с изпирането на пари.

Финансова грамотност

Капиталовите пазари на Европейския съюз все още са относително слабо развити и продължават да бъдат фрагментирани. Финансовото образование и грамотност спомагат за развитието и задълбочаването на съюза на капиталовите пазари. Те са незаменими елементи с оглед на подобряването на защитата на потребителите. Европейската комисия и международните организации настоятелно насърчават развитието на финансова грамотност и образование в държавите от ЕС.

Комисията помага на националните администрации да диагностицират равнищата на финансова грамотност сред целевите групи от населението и да отговорят на нуждите, установени в рамките на тази диагностика. Комисията също така подкрепя държавите от ЕС при създаването на специални програми за подобряване на финансовата грамотност и образование.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на национални стратегии, насочени към укрепване на финансовата грамотност, насърчаване на отговорно финансово поведение и повишаване на финансовата устойчивост.
 • Прилагане на стратегии за финансова грамотност чрез разработване на специфични образователни и/или комуникационни инструменти.

Управление на кризи

Финансовата криза показа, че някои области на финансовия сектор не са достатъчно регулирани и че надзорните органи не разполагат с необходимите
инструменти, за да се справят с проблемни институции. За да се подобри трансграничната координация и да се намали бъдещата зависимост от публични средства, с Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) бе напълно реформирана нормативната уредба на ЕС за управление на несъстоятелността на финансови институции. Комисията подкрепя усилията на държавите от ЕС за подготовка и изпълнение на реформи с оглед на гарантирането на ефективността и ефикасността на националните рамки за възстановяване и преструктуриране на финансови институции.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПА

 • Разработване на наръчници за управление на кризи, за да се предоставят на органите за преструктуриране поетапни насоки относно използването на инструменти за преструктуриране на национално равнище и/или в трансграничен контекст.
 • Провеждане на симулации на кризи, за да се изпробва оперативната готовност на националните органи за преструктуриране.
 • Подпомагане на изготвянето на подходящи правни рамки в областта на несъстоятелността на банките, за да се осигурят подходящи инструменти за бързи и ефикасни процедури.
 • Разработване на политически и правни мерки за преодоляване на правните и оперативните слабости и предизвикателства във функционирането на схемите за гарантиране на депозитите.
Flag of Czechia with sky

Kомисията подкрепи Чешката национална банка (CNB) в качеството ѝ на национален орган за преструктуриране при изготвянето на наръчник за управление на кризи, съдържащ подробни насоки за преструктуриране на финансови институции в Чешката република.

Координати за връзка

Началник-отдел „Финансов сектор и достъп до финансиране“

LAURA RINALDI

Основно звено за контакт за кандидатстване за инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Допълнителни подробности за работата, свързана с финансовия сектор и достъпа до финансиране

REFORM-FINANCIALatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-FINANCIAL[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Научете повече