Skip to main content
Reform Support

Hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg

Mer motståndskraftiga och hållbara hälso- och sjukvårdssystem

Att få till stånd mer resilienta och hållbara hälso- och sjukvårdssystem är ett centralt mål för strukturreformerna på det här området. Kommissionen samarbetar med medlemsländernas förvaltningar, däribland hälsovårdsministerier, sjukförsäkringsbolag och andra hälsomyndigheter, på en rad områden. Kommissionen ger stöd för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemen på områden som hälso- och sjukvård över gränserna, e-hälsa, utvärderingar av medicinsk teknik, vårdpersonal, resultatutvärderingar av hälso- och sjukvårdssystemen, finansierings- och ersättningsmekanismer, vårdkvalitet, psykisk vård och långtidsvård samt när det gäller regelverk för att främja en konkurrenskraftig läkemedelsindustri och minska läkemedelsbristen.

Exempel på stödområden

 • Tillgång till vård och vårdkvalitet
 • Primärvård
 • Sjukhusvård
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Integration av vården
 • Läkemedelsbrist
 • Långvarig vård och omsorg
 • Psykisk hälsa
Flag of Poland with sky

Hälsosystemsreformer i Slovenien

Kommissionen har gett stöd till fyra strategiska reformområden i Slovenien. Samarbetet mellan Slovenien och kommissionen på dessa centrala reformområden har gjort det enklare att utarbeta och anta lagar och bestämmelser.

Flag of EU with sky

Omorganisation av sjukhussystemen i Baltikum

Kommissionen stöder hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen för att förbättra sjukhussystemen så att de kan erbjuda hälso- och sjukvård som är säker, tillgänglig och effektiv.

Flag of EU with sky

Resultatutvärderingar av hälso- och sjukvården

Kommissionen stöder hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Kroatien, Tjeckien, Estland, Irland, Lettland, Litauen och Slovenien i arbetet med att utvärdera hälso- och sjukvårdssystemen i syfte att effektivisera dem ytterligare.

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården är en av de viktigaste punkterna när det gäller omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet. Det är viktigt att allmänheten får tillgång till sina journaler, även över landsgränserna, och att de kan använda sig av digitala verktyg för att ta hand om sin hälsa, förebygga sjukdomar och få möjlighet till återkoppling och interaktion med vårdgivare. Flera av kommissionens nuvarande projekt på hälsoområdet är kopplade till digitaliseringen av hälso- och sjukvårdssystemen, och handlar antingen om att utveckla nationella strategier och nya förvaltningsmodeller eller om att ta itu med interoperabilitetsproblem.

Reformstödet är tänkt som hjälp till myndigheter att fastställa de strategiska, tekniska och styrningsrelaterade ramarna för att verka för en effektiv digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemen och uppmuntra investeringar i e-hälsa.

Exempel på stödområden

 • E-hälsa
 • Interoperabilitet
 • Digital förvaltning
 • Telemedicin

Covid-19 har inneburit stora utmaningar och blottlagt många brister i vård- och omsorgssystemen i många länder runt om i världen.

Den 15 september 2020 anordnade det kroatiska hälsovårdsministeriet och kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer en workshop om tillförlitliga strategier för e-hälsa under kriser, i syfte att utbyta kunskap om hur man utarbetar en resilient strategi för e-hälsa inom EU:s långtidsbudget 2021‒2027. Workshoppen samlade en rad experter på e-hälsa från olika nationella hälsovårdsministerier och hälsoinrättningar samt it-experter.

Här kan du läsa mer om flera innovationer inom e-hälsa som utvecklats och använts lokalt och nationellt för att klara av covid-19-pandemin under våren 2020. I rapporten får EU-länder och berörda aktörer praktiska rekommendationer och tips på vad som kan göras.

Folkhälsa, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande

Folkhälsa och sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder är avgörande aspekter för att kunna bygga upp hälso- och sjukvårdssystemens resiliens, särskilt ‒ men inte bara ‒ i samband med hälsokriser. Många sjukdomar går att förebygga och kan diagnostiseras innan patienten är i behov av behandling. För allmänheten är det viktigt att folkhälsopolitiken har ett helhetsperspektiv, och de bör ha tillgång till sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande tjänster.

Reformstödet är tänkt som en hjälp till myndigheterna att fastställa de strategiska, tekniska och styrningsrelaterade ramarna för att verka för en effektiv omvandling av folkhälsopolitiken och berörda politikområden ‒ för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Exempel på stödområden

 • Folkhälsa
 • Antibiotikaresistens
 • Infektionssjukdomar
 • Genomik
 • Cancerscreening
Flag of Germany with sky

Genomik i hälso- och sjukvården (genomDE)

Kommissionen stöder Tyskland i arbetet med att ta fram en ram för att utveckla användningen av genomik i hälso- och sjukvården, särskilt när det gäller cancerfall och sällsynta sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Huvudsaklig kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Ta reda på mer