Przejdź do treści głównej
Reform Support

Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

Poprawa odporności i stabilności systemów opieki zdrowotnej

Wzmocnienie odporności i stabilności systemów opieki zdrowotnej stanowi kluczowy cel reform strukturalnych w tej dziedzinie, w które angażuje się Komisja, działając wspólnie z organami administracyjnymi państw członkowskich, w tym ministerstwami zdrowia, podmiotami obsługującymi ubezpieczenia zdrowotne oraz innymi organami ds. zdrowia publicznego, w szeregu różnych dziedzin. Komisja zapewnia wsparcie na rzecz poprawy systemów opieki zdrowotnej w takich obszarach, jak: transgraniczna opieka zdrowotna, e‑zdrowie, ocena technologii stosowanych w opiece zdrowotnej, pracownicy opieki zdrowotnej, oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych, mechanizmy finansowania i refundacji, jakość opieki, zdrowie psychiczne, opieka długoterminowa i ramy regulacyjne sprzyjające konkurencyjnemu przemysłowi farmaceutycznemu oraz ograniczeniu niedoborów leków.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • Dostęp do opieki i jakość opieki
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Opieka szpitalna
 • Pracownicy opieki zdrowotnej
 • Integracja opieki
 • Niedobory leków
 • Opieka długoterminowa
 • Zdrowie psychiczne
Flag of Poland with sky

Komisja wspiera Słowenię w czterech strategicznych obszarach reform. Współpraca między Słowenią a Komisją Europejską w kluczowych obszarach reform ułatwiła opracowanie i przyjęcie przepisów ustawowych i wykonawczych.

Flag of EU with sky

Komisja wspiera organy odpowiedzialne za służbę zdrowia Chorwacji, Czech, Estonii, Irlandii, Łotwy, Litwy i Słowenii w ocenie funkcjonowania ich systemów opieki zdrowotnej, aby umożliwić im dalsze doskonalenie wydajności tych systemów.

Cyfryzacja opieki zdrowotnej

Jednym z priorytetów transformacji systemu ochrony zdrowia jest cyfryzacja opieki zdrowotnej. Obywatele powinni mieć bezpieczny dostęp do swoich danych dotyczących zdrowia, również zza granicy. Obywatele powinni mieć możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych służących dbaniu o zdrowie i profilaktyce, a także umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnych i interakcję ze świadczeniodawcami opieki zdrowotnej. Szereg realizowanych obecnie w Komisji projektów w dziedzinie zdrowia ma związek z cyfryzacją systemów opieki zdrowotnej, obejmując opracowywanie strategii krajowych, nowe modele zarządzania lub rozwiązywanie problemów z interoperacyjnością.

Środki wsparcia mają umożliwić organom ustanowienie ram strategicznych, zarządczych i technicznych, które pozwolą pokierować skuteczną transformacją cyfrową systemów opieki zdrowotnej i inwestycjami w cyfrową infrastrukturę zdrowotną.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • E‑zdrowie
 • Interoperacyjność
 • E-rządzenie
 • Telemedycyna

Pandemia COVID-19 przyniosła istotne wyzwania i uwypukliła wiele słabości systemów opieki zdrowotnej i społecznej w państwach na całym świecie.

15 września 2020 r. chorwackie ministerstwo zdrowia oraz Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej zorganizowały warsztaty pt. „Tworzenie rzetelnych strategii e-zdrowia w czasie kryzysu”, aby podzielić się wiedzą na temat opracowywania odpornej strategii w dziedzinie e-zdrowia na potrzeby wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Warsztaty zgromadziły wielu ekspertów w dziedzinie e‑zdrowia z ministerstw zdrowia poszczególnych państw, placówek opieki zdrowotnej i sektora informatycznego.

Ten dokument zawiera informacje o szeregu innowacji w dziedzinie e-zdrowia opracowanych i stosowanych na szczeblu lokalnym i krajowym na potrzeby pomocy w walce z globalną pandemią COVID-19 wiosną 2020 r. Zawiera on szereg praktycznych zaleceń i punktów działania dla zainteresowanych stron z UE i poszczególnych państw członkowskich.

Zdrowie publiczne, profilaktyka chorób i promocja zdrowia

Zdrowie publiczne, profilaktyka chorób i promocja zdrowia mają kluczowe znaczenie dla poprawy odporności systemu opieki zdrowotnej, w szczególności w czasach kryzysów zdrowotnych, choć nie tylko wówczas. Wielu chorobom można zapobiec i można je zdiagnozować, na długo zanim pacjent będzie potrzebował leczenia. Obywatele powinni korzystać z całościowej polityki zdrowia publicznego i mieć dostęp do usług profilaktyki i promocji zdrowia.

Środki wsparcia mają umożliwić władzom określenie ram strategicznych, zarządczych i technicznych, które pozwolą pokierować wydajną transformacją w sektorze zdrowia publicznego i powiązanymi strategiami służącymi promowaniu dobrego zdrowia i zapobieganiu chorobom.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • Zdrowie publiczne
 • Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
 • Choroby zakaźne
 • Genomika
 • Badania przesiewowe w kierunku nowotworów
Flag of Germany with sky

Komisja wspiera Niemcy w działaniach na rzecz opracowania ram dla szerszego zastosowania genomiki w świadczeniu usług opieki zdrowotnej, w szczególności w odniesieniu do chorób nowotworowych i rzadkich.

Kontakt

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Więcej informacji