Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Reform Support

Пазар на труда, социална закрила и миграция

Пазар на труда

Държавите от ЕС са изправени пред общото предизвикателство на текущата структурна трансформация на пазарите на труда в контекста на цифровия и екологичния преход. Комисията допълва наличните инструменти за финансиране на равнище ЕС, като предлага на държавите членки конкретна техническа подкрепа при разработването, планирането и изпълнението на реформи на пазара на труда. Проектите за техническа подкрепа могат да се отнасят както до преразглеждането на ключови политики за пазара на труда, така и до укрепването на капацитета на администрацията по труда. Комисията може също така да подкрепи национални структурни реформи за преодоляване на неравнопоставеността между половете чрез вземане на мерки във връзка с дисбаланса между жените и мъжете по отношение на заетостта, заплащането, пенсиите и доходите.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Разработване на политики в областта на иновациите и заетостта
 • Борба с недекларирания труд
 • Насърчаване на използването на административни данни при изготвянето на политики
 • Модернизиране на управлението на политиките и програмите за пазара на труда
 • Повишаване на ефективността на активните политики по заетостта

Flag of EU with sky

Подобряване на работата на публичните служби по заетостта

Комисията предоставя техническа подкрепа на Естония, Гърция, Испания, Италия и Словения за укрепване на капацитета на публичните служби по заетостта и за реформиране на изпълнението на активни политики по заетостта.

Социална закрила

Застаряването на населението, както и преобразуването на пазарите на труда и икономиките поставят предизвикателства пред публичното предоставяне на социални обезщетения и услуги. Комисията подкрепя държавите от ЕС при адаптирането на техните системи за социална закрила по различни начини и на всички етапи от процеса на реформи. Предоставяната подкрепа варира от мерки за укрепване на административния капацитет до преразглеждане на схемите за обезщетения и подобряване на предоставянето и координацията на социални услуги.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Разработване на политики за приобщаване и интеграция
 • Подобряване на аналитичния капацитет на администрациите в областта на социалната сигурност
 • Подобряване на предоставянето на социални услуги
 • Подобряване на насочването и адекватността на социалните обезщетения
 • Модернизиране на управлението на социалните обезщетения и услуги
 • Преразглеждане на политиката и системите за оценка в областта на хората с увреждания
 • Повишаване на ефективността на допълнителното пенсионно осигуряване

Flag of EU with sky

Реформиране на оценката на уврежданията

Комисията подпомогна Белгия, Гърция, Латвия и Литва при подобряването на методологиите и процедурите за оценка на уврежданията, за да допринесе за по-цялостна оценка на уврежданията, при която в по-голяма степен се отчитат функционалният капацитет и индивидуалните обстоятелства.

Миграция

Много държави от ЕС са изправени пред демографски натиск поради застаряването на населението и емиграцията, което води до недостиг на работна ръка и умения. Реформата на политиките в областта на трудовата миграция, справянето с предизвикателството, свързано с изтичането на мозъци, и подобряването на мерките за интеграция на мигрантите и бежанците придобиват все по-голямо значение. Комисията помага на държавите от ЕС да разработват, оценяват и изпълняват реформи въз основа на надеждни данни и да предоставят ефективно информация във връзка с тях. Когато е необходимо, в координация с участниците на местно равнище се предлага съобразена с конкретните нужди подкрепа, която включва идеи, изпробвани другаде.

ПРИМЕРИ ЗА ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА

 • Убежище
 • Управление на данни и информация в областта на убежището, миграцията, интеграцията и управлението на границите
 • Интеграция на мигрантите и бежанците
 • Трудова миграция и мобилност в рамките на ЕС

Flag of EU with sky

Разработване на миграционни политики за справяне с недостига на работна ръка и умения

Комисията предостави техническа помощ на Чешката република, Литва, Полша и Словакия, за да се справят с предизвикателствата, свързани с недостига на работници с подходяща квалификация в конкретни сектори на икономиката, и за да станат по-привлекателни за квалифицирани и способни хора от цял свят.

Координати за връзка

Началник-отдел „Пазар на труда, образование, здравни и социални услуги“

RALUCA PAINTER

Основно звено за контакт за кандидатстване по инструмента за техническа подкрепа

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Допълнителни подробности за работата, свързана с пазара на труда, образованието, здравните и социалните услуги

REFORM-04@ec.europa.eu

Научете повече