Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Reform Support

Φορολογική διοίκηση και διαχείριση δημόσιων οικονομικών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Φορολογική διοίκηση

Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ δέχονται πιέσεις για να επιτύχουν περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική αποτροπή της μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή βοηθά τις φορολογικές αρχές να βελτιώσουν τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες τους και τις διαχειριστικές διαδικασίες τους. Καθιστώντας αυτές τις λειτουργίες και διαδικασίες πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές, οι φορολογικές αρχές μπορούν να εξασφαλίσουν βιώσιμα έσοδα για την κυβέρνηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Βελτίωση των υπηρεσιών των φορολογουμένων.
 • Ενίσχυση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών.
 • Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, των πράξεων και των εργαλείων είσπραξης οφειλών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίων στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης επιδόσεων.
 • Προώθηση του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης των οργανωτικών κινδύνων και της ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Ενίσχυση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της διαχείρισης έργων και αλλαγών.

Φορολογική συμμόρφωση

Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης αποτελεί βασική συνιστώσα της αποτελεσματικής κινητοποίησης πόρων. Οι φορολογικές αρχές αναπτύσσουν νέες προσεγγίσεις για την αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης, τη διαχείριση της μη συμμόρφωσης, την ελαχιστοποίηση του κόστους συμμόρφωσης και την ενίσχυση της συνολικής εμπιστοσύνης στο φορολογικό σύστημα. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαχείρισης της συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και των στρατηγικών συμμόρφωσης.
 • Κατάρτιση συνεργατικών προγραμμάτων συμμόρφωσης.
 • Διευκόλυνση της εφαρμογής συμπεριφορικών προσεγγίσεων.
 • Ανάπτυξη εκστρατειών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή

Η πάταξη του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ. Είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της κινητοποίησης των εσόδων, την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής της φορολογικής επιβάρυνσης και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή παρέχει στήριξη για τη δημιουργία μηχανισμών για την αποφυγή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέσω της διασυνοριακής μετατόπισης των κερδών. Παρέχεται επίσης στήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Δημιουργία ικανοτήτων για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και των δράσεων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης.
 • Αντιμετώπιση της απάτης του «αφανούς εμπόρου».
 • Στήριξη της διοικητικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.
Flag of Poland with sky

Η Επιτροπή στηρίζει την πολωνική εθνική διοίκηση δημόσιων εσόδων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης που προκαλείται από την ανακριβή εφαρμογή των κανόνων για την ενδοομιλική τιμολόγηση.

Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών

Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί προκλήσεις για τις φορολογικές αρχές όσον αφορά την παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων. Η ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους φορολογούμενους, τον χειρισμό μαζικών δεδομένων και τον εντοπισμό κινδύνων. Είναι επίσης σημαντική προκειμένου η είσπραξη των εσόδων να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ΤΠΕ στις φορολογικές αρχές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης στον τομέα των ΤΠΕ.
 • Ενίσχυση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των δεδομένων.
 • Εκπόνηση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας έργου και λειτουργικών προδιαγραφών.
 • Προσδιορισμός πλαισίου χρηματοδότησης για επενδύσεις ΤΠΕ.

Τελωνειακή ένωση

Η τελωνειακή ένωση είναι σημαντική για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και για τη διασφάλιση της δίκαιης και διαφανούς είσπραξης των τελωνειακών δασμών και άλλων σχετικών φόρων, όπως οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την ομαλή ροή του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των συνόρων της ΕΕ. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη στις εθνικές αρχές για να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τελωνειακών μεταρρυθμίσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Σχεδιασμός στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Χαρτογράφηση ψηφιακών τελωνειακών λύσεων για την εισαγωγή και εξαγωγή φορτίων ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Εκσυγχρονισμός των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων.
 • Σχεδιασμός στρατηγικών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Φορολογική πολιτική

Οι ορθές φορολογικές πολιτικές ανταποκρίνονται στους στόχους των εσόδων και διασφαλίζουν ότι το φορολογικό σύστημα στηρίζει τη δίκαιη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, προσφέρουν ασφάλεια δικαίου και ελαχιστοποιούν τη διοικητική επιβάρυνση. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση φορολογικής νομοθεσίας και για την ανάλυση του κόστους και των οφελών των αλλαγών στις φορολογικές πολιτικές. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανάλυση, την προσομοίωση και την πρόβλεψη των δημόσιων εσόδων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για μικροπροσομοιώσεις και μοντελοποίηση.
 • Αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής και νομοθεσίας.
 • Σχεδιασμός οικολογικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την εκτίμηση του φορολογικού χάσματος.
Flag of Slovakia with sky

Η Επιτροπή στηρίζει το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Ευθύνης στη Σλοβακία όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων μοντελοποίησης που χρησιμοποιεί για την εκτίμηση των άμεσων, συμπεριφορικών και συνολικών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πιθανών πρωτοβουλιών πολιτικής για τη φορολογία και τις μεταβιβάσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πολιτική δαπανών

Σε μια εποχή κατά την οποία οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν την αυξημένη πίεση όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, είναι ακόμη πιο σημαντικό να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών. Τα υγιή δημόσια οικονομικά διασφαλίζουν ότι η πολιτική δαπανών στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και προάγει την ισότητα. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών συμβάλλει στην άμβλυνση των δημοσιονομικών περιορισμών. Η Επιτροπή παρέχει στήριξη για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη θεσμοθέτηση της επανεξέτασης των δαπανών. Στηρίζει επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βελτίωση των πρακτικών και της ικανότητας διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Στήριξη του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της επανεξέτασης των δαπανών.
 • Παροχή καθοδήγησης για την καλύτερη ευθυγράμμιση της επανεξέτασης των δαπανών με τη διαδικασία του προϋπολογισμού και με άλλα εργαλεία διαχείρισης της δημόσιας χρηματοδότησης.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτίωση των πρακτικών όσον αφορά την αξιολόγηση των δημόσιων δαπανών.
Flag of Estonia with sky

Η Επιτροπή στηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών της Εσθονίας στη φιλοδοξία του να θεσμοθετήσει τη χρήση της επανεξέτασης των δαπανών ως αναλυτικού εργαλείου για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην κατανομή των δημόσιων πόρων.

Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού

Προκειμένου να αποφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες τους, οι κυβερνήσεις πρέπει να σχεδιάσουν προσεκτικά τους προϋπολογισμούς τους και να τους εφαρμόσουν με αποδοτικό και έγκαιρο τρόπο. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη κατανομής πόρων που να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της πολιτικής δαπανών. Ένα αποδοτικό σύστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξασφαλίζει ότι οι δημόσιοι πόροι δαπανώνται σωστά. Η Επιτροπή βοηθά τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Η τεχνική υποστήριξη επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή βοηθά επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τις πρακτικές εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ενίσχυση του πλαισίου κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.
 • Ενίσχυση του πράσινου πλαισίου, του πλαισίου για την ισότητα των φύλων και άλλων πλαισίων κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει προτεραιότητας.
 • Ενίσχυση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου.
 • Βελτίωση των πρακτικών εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Λογιστική και στατιστικές του δημόσιου τομέα

Οι ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και έγκαιρες λογιστικές πρακτικές και πρακτικές υποβολής εκθέσεων είναι απαραίτητες για την κατάρτιση στατιστικών υψηλής ποιότητας. Οι πρακτικές αυτές βοηθούν τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τη δημοσιονομική θέση τους και τις προοπτικές τους. Παρέχουν επίσης στους νομοθέτες, τις αγορές και τους πολίτες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν αποδοτικές οικονομικές αποφάσεις. Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκσυγχρονίσουν τα οικεία συστήματα υποβολής δημοσιονομικών εκθέσεων. Παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα και για τη βελτίωση της ποιότητας των εθνικών λογαριασμών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση.
 • Βελτίωση της ποιότητας των εθνικών λογαριασμών.

Μακροδημοσιονομικό πλαίσιο

Ένα υγιές μακροδημοσιονομικό πλαίσιο επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις να θέτουν βιώσιμους δημοσιονομικούς στόχους, να καθορίζουν επιλογές πολιτικής και να καταρτίζουν ρεαλιστικές προβλέψεις δαπανών. Η Επιτροπή βοηθά τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν το μακροδημοσιονομικό τους πλαίσιο. Παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων, τη βελτίωση της ποιότητας των μακροδημοσιονομικών προβλέψεων, την ανάπτυξη πλαισίων διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων και την αξιολόγηση των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Δημιουργία ικανοτήτων για την εκτίμηση και τη διαχείριση των δημοσιονομικών κινδύνων.
 • Βελτίωση της ποιότητας των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων.
 • Υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των κανόνων για τις δαπάνες.
 • Βελτίωση των πρακτικών αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Flag of Denmark with sky

Η Επιτροπή στηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών της Δανίας στον καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και μεθοδολογιών για την ενίσχυση της διακυβέρνησης σε σχέση με τους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Εποπτεία των δημόσιων οικονομικών

Τα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα και τα ανώτατα όργανα ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του διαλόγου για τη δημοσιονομική πολιτική. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν ανεξάρτητο έλεγχο των δημοσιονομικών πολιτικών, των σχεδίων και των επιδόσεων. Η Επιτροπή βοηθά τα εν λόγω θεσμικά όργανα να ενισχύσουν τις θεσμικές και τεχνικές τους ικανότητες και να βελτιώσουν το σύνολο των διαθέσιμων μέσων για την εκτέλεση της εντολής τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ενίσχυση των θεσμικών και τεχνικών ικανοτήτων των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων.
 • Ενίσχυση των ικανοτήτων των ανώτατων οργάνων ελέγχου.

Διαχείριση του χρέους και της ρευστότητας

Οι αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης του χρέους και της ρευστότητας διασφαλίζουν την ομαλή χρηματοδότηση των δαπανών κατά τη διάρκεια του έτους, την επίτευξη των στόχων πολιτικής και την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών και υποχρεώσεων της κυβέρνησης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η Επιτροπή βοηθά τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των πράξεών τους για τη διαχείριση της ρευστότητας και του χρέους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας.
 • Ενίσχυση των πράξεων διαχείρισης του χρέους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊσταμένη της μονάδας «Φορολογική διοίκηση και διαχείριση δημόσιων οικονομικών»

RIIKKA TORPPA

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο που σχετίζεται με τη φορολογική διοίκηση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερες πληροφορίες