Přejít na hlavní obsah
Reform Support

Správa příjmů a řízení veřejných financí

SPRÁVA PŘÍJMŮ

Správa příjmů

Finanční orgány členských zemí EU stojí v současné době před nelehkým úkolem: jak zajistit více s nižšími zdroji. Zároveň musí zavést účinné sankce pro případy nedodržování předpisů, které mají sloužit jako odstrašující prostředek. Komise pomáhá finančním orgánům optimalizovat jejich hlavní činnosti a manažerské postupy. Jejich zefektivněním pak orgány mohou zajistit udržitelnost státních příjmů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Zlepšení služeb pro daňové poplatníky.
 • Optimalizace fungování mechanismů řešení sporů.
 • Modernizace vymáhání pohledávek a souvisejících operací a nástrojů.
 • Vypracování a realizace rámců strategického plánování a řízení výkonnosti.
 • Rozvoj interních kontrol, řízení organizačních rizik a zabezpečení informací.
 • Rozvoj podnikových procesů a řízení projektů a změn.

Plnění daňových povinností

Základním předpokladem pro účinnou mobilizaci zdrojů je zajištění lepšího dodržování daňových předpisů. Orgány spravující veřejné příjmy zavádějí nové přístupy ke zvýšení dobrovolného dodržování předpisů, řešení případů nedodržování předpisů, minimalizaci nákladů na dodržování předpisů a posílení celkové důvěry v daňový systém. Komise zajišťuje příslušným orgánům technickou podporu při koncipování a zavádění systémů řízení dodržování předpisů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Optimalizace řízení rizik v souvislosti s dodržováním předpisů a vytvoření příslušných strategií.
 • Zřízení programů spolupráce zaměřených na dodržování předpisů.
 • Možnost využití behaviorálních přístupů.
 • Sestavení komunikačních a osvětových kampaní.

Agresivní daňové plánování, daňové podvody a úniky

Jednou z priorit EU je omezení agresivního daňového plánování, daňových podvodů a úniků. Jen tak lze totiž zajistit mobilizaci příjmů, prosadit spravedlivé rozdělení daňové zátěže a zabránit narušování hospodářské soutěže. Komise nabízí podporu pro vytvoření mechanismů, jimiž by se zabránilo erozi základu daně prostřednictvím přeshraničního přesouvání zisku. Dále je také poskytována pomoc při sestavování a následném uplatňování strategií boje proti podvodům.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Vytváření kapacit pro provádění balíčku EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem a akčního plánu v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku.
 • Sestavení a provádění strategií boje proti podvodům.
 • Řešení podvodů na bázi chybějícího obchodníka.
 • Podpora správní spolupráce a výměny informací.

Digitalizace daňových orgánů

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) je pro finanční orgány problematický, jelikož musí držet tempo s nejnovějším vývojem a aktuálními trendy. Digitalizace má zásadní význam pro poskytování lepších služeb daňovým poplatníkům, řešení otázek dat velkého objemu a odhalování rizik. Zároveň je nezbytné vybírání daní zefektivnit. Komise zajišťuje příslušným orgánům technickou podporu při koncipování a realizaci reforem v oblasti IKT.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Koncipování strategií a akčních plánů v oblasti IKT.
 • Posílení správy dat a jejich řízení.
 • Formulace ekonomického opodstatnění a funkčních specifikací.
 • Stanovení rámce financování pro investice do IKT.

Celní unie

Celní unie má velký význam při ochraně vnějších hranic EU a zajištění spravedlivého a transparentního vybírání cel a jiných souvisejících poplatků, jako je spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Zároveň zajišťuje plynulý tok mezinárodního obchodu přes hranice EU. Komise zajišťuje příslušným orgánům technickou podporu s koncepcí a prováděním celních reforem.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Formulace strategií digitální transformace.
 • Zmapování digitálního celního postupu pro dovoz a vývoz zásilek elektronického obchodu.
 • Modernizace nástrojů pro řízení rizik.
 • Formulace strategií proti pašování a vypracování souvisejících osvětových kampaní.

Daňová politika

Vhodná daňová politika má odpovídat příjmovým cílům a zároveň zajišťovat, že daňový systém podporuje spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst. Zároveň má poskytovat právní jistotu a minimalizovat správní zátěž. Komise poskytuje technickou podporu při navrhování daňových právních předpisů a analýze nákladů a přínosů změn daňových politik. Komise může rovněž pomoci s vypracováním metodik pro analýzu, simulaci a prognózy příjmů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Vytváření kapacit pro mikrosimulaci a modelování.
 • Hodnocení daňové politiky a právních předpisů.
 • Koncipování reforem ekologické daně.
 • Rozvoj metodologie pro odhad daňového deficitu.

ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Výdajová politika

V době, kdy vlády čelí zvýšenému tlaku na veřejné výdaje, nabývá potřeba zlepšit kvalitu veřejných financí na významu. Stabilitou veřejných financí se zajistí, aby výdajová politika podporovala udržitelný hospodářský růst a spravedlnost. Zvýšením účinnosti a účelnosti veřejných výdajů se pomohou zmírnit rozpočtová omezení. Komise poskytuje podporu při koncipování, realizaci a institucionalizaci přezkumů výdajů. Kromě toho země EU podporuje v tom, aby optimalizovaly postupy a kapacity v řízení veřejných výdajů, jejich sledování a vyhodnocování.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Podpora koncepce a provádění přezkumů výdajů.
 • Vedení při snaze o optimalizaci sladění přezkumů výdajů s rozpočtovým procesem a dalšími nástroji řízení veřejného financování.
 • Zvyšování kapacit a zlepšování postupů při hodnocení veřejných výdajů.

Sestavování a plnění rozpočtu

Aby byly vlády schopny zajistit pro své občany hmatatelné výhody, musí pečlivě naplánovat rozpočet a včas a efektivně ho provádět. Sestavování rozpočtu má zásadní význam pro zajištění vhodného rozdělení zdrojů, které odráží priority výdajové politiky. Díky účinnému systému plnění rozpočtu se zajistí řádné vynakládání veřejných prostředků. Komise pomáhá vnitrostátním orgánům rozpočtový proces optimalizovat. Technická podpora se zaměřuje na zlepšení způsobu, jakým se sestavuje rozpočet a střednědobý rozpočtový rámec. Komise rovněž pomáhá členským státům EU zlepšovat postupy plnění rozpočtu.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Optimalizace rámce pro sestavování rozpočtu.
 • Rozvoj rozpočtových rámců týkajících se ekologických, genderových a dalších prioritních oblastí.
 • Posílení střednědobého rozpočtového rámce.
 • Zlepšení postupů plnění rozpočtu.

Účetnictví a statistiky veřejného sektoru

K získání vysoce kvalitních statistických údajů je nezbytné používat komplexní, spolehlivé a včasné účetní postupy a postupy podávání zpráv. Na základě statistik pak vlády mohou získat lepší přehled o své stávající fiskální situaci a vyhlídkách do budoucna. Kromě toho se podle těchto statistik mohou tvůrci politik, tržní subjekty i občané efektivněji rozhodovat o finančních otázkách. Komise pomáhá členským státům EU modernizovat systémy fiskálního výkaznictví. Poskytuje technickou podporu při navrhování a realizaci reforem účetnictví na akruální bázi v souladu s evropskými účetními standardy pro veřejný sektor a dále při zlepšování kvality národních účtů.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Podpora při navrhování a realizaci reforem účetnictví na akruální bázi.
 • Zvýšení kvality národních účtů.

Makrofiskální rámec

Pevný makrofiskální rámec umožňuje orgánům veřejné správy stanovovat udržitelné fiskální cíle, činit politická rozhodnutí a sestavovat realistické projekce výdajů. Komise pomáhá vnitrostátním orgánům makrofiskální rámec optimalizovat. Poskytuje technickou podporu pro zlepšení koncepce a provádění fiskálních pravidel, zvýšení kvality makroekonomických prognóz, rozvoje rámců pro řízení fiskálních rizik a vyhodnocování financí místní správy.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Vytváření kapacit pro vyhodnocování a řízení fiskálních rizik.
 • Zvyšování kvality makroekonomických a fiskálních prognóz.
 • Podpora při navrhování a uplatňování výdajových pravidel.
 • Zlepšování postupů při hodnocení veřejných výdajů místních samospráv.

Dohled nad veřejnými financemi

Nezávislost fiskálních institucí a nejvyšších kontrolních orgánů je zásadním předpokladem prosazování fiskální odpovědnosti a zlepšení kvality diskurzu o fiskální politice. Tyto instituce totiž poskytují nezávislý dohled nad fiskálními politikami a souvisejícím plánováním a hodnocením výsledků. Komise těmto institucím pomáhá optimalizovat jejich institucionální a technické kapacity a zlepšovat soubor nástrojů, jimiž své funkce vykonávají.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Posílení institucionálních a technických kapacit nezávislých fiskálních institucí.
 • Posílení kapacit nejvyšších kontrolních institucí.

Řízení dluhu a správa likvidity

Účinnými postupy řízení zadlužení a likvidity se zajišťuje bezproblémové financování výdajů v průběhu roku, dodržování cílů politik a plnění státních finančních potřeb a závazků při co nejnižších nákladech. Komise pomáhá vnitrostátním orgánům zlepšovat účinnost a účelnost jejich operací v oblasti řízení dluhu a likvidity.

PŘÍKLADY PODPORY

 • Optimalizace procesů a nástrojů pro správu likvidity.
 • Posílení operací v oblasti řízení dluhu.

Kontaktní údaje

Vedoucí oddělení pro správu příjmů a řízení veřejných financí

RIIKKA TORPPA

Hlavní kontaktní místo pro podávání žádostí o prostředky z Nástroje pro technickou podporu

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Další podrobnosti o činnostech souvisejících se správou příjmů a správou veřejných financí

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Další informace