Gå direkt till innehållet
Reform Support

Skatter och förvaltning av offentliga finanser

Skatteförvaltning

Skatteförvaltning

Skattemyndigheterna i EU-länderna står under press att åstadkomma mer med färre resurser. Samtidigt måste de se till att det finns tillräckligt avskräckande medel mot att inte följa reglerna. Kommissionen hjälper skattemyndigheterna att förbättra sin centrala verksamhet och sina ledningsrutiner. Genom att göra sina verksamheter och rutiner mer effektiva och ändamålsenliga kan skattemyndigheterna säkra varaktiga skatteintäkter till staten.

Stödet kan bland annat gå till att

 • förbättra servicen till skattebetalarna
 • stärka tvistlösningsmekanismerna
 • modernisera rutinerna, verksamheten och verktygen för indrivning av skulder
 • utveckla och genomföra strategisk planering och en ram för resultatstyrning
 • främja intern kontroll, organisatorisk riskhantering och informationssäkerhet
 • utveckla affärsprocesserna och projekt- och förändringsledningen.

Efterlevnad av skattereglerna

Att se till att skattereglerna följs är avgörande för att få in intäkterna. Skattemyndigheterna har utvecklat nya strategier för att göra så att fler självmant ska följa skattereglerna samt för att ta itu med bristande efterlevnad, dra ner på efterlevnadskostnaderna och öka förtroendet för skattesystemet i allmänhet. EU-kommissionen ger tekniskt stöd för utformningen och genomförandet av efterlevnadskontroller.

Stödet kan bland annat gå till att

 • förbättra riskhanteringen och strategierna för efterlevnad
 • inrätta samarbetsprogram för regelefterlevnad
 • stödja genomförandet av beteendeinriktade lösningar
 • anordna informationskampanjer och kampanjer för ökad medvetenhet.

Aggressiv skatteplanering, skattebedrägerier och skatteflykt

Att stävja aggressiv skatteplanering, skattebedrägerier och skatteflykt prioriteras av EU. Det är avgörande för att få in intäkterna, fördela skattebördan på ett rättvist sätt och undvika en snedvridning av konkurrensen. Kommissionen erbjuder stöd för att inrätta system som förhindrar att skattebasen urholkas till följd av vinstöverföring över nationsgränserna. Stöd ges också för att utforma och genomföra strategier mot bedrägerier.

Stödet kan bland annat gå till att

 • bygga upp kapaciteten att genomföra EU:s åtgärdspaket mot skatteflykt samt insatser mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster
 • utforma och genomföra strategier mot bedrägerier
 • ta itu med problem med bedrägerier via skenföretag
 • stödja administrativt samarbete och informationsutbyte.

Digitalisering av skattemyndigheterna

Informations- och kommunikationsteknikens (IKT) snabba tillväxt har gjort det svårt för skattemyndigheter att följa med i den senaste utvecklingen och de senaste trenderna. Digitaliseringen är viktig för att kunna erbjuda skattebetalarna bättre service, hantera stordata och upptäcka risker. Den är också nödvändig för att skatteindrivningen ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Kommissionen ger tekniskt stöd för att utforma och genomföra IKT-reformer för skattemyndigheter.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utveckla IKT-strategier och handlingsplaner
 • stärka dataförvaltningen och datahanteringen
 • fastställa affärsnyttan och utarbeta funktionsspecifikationer
 • fastställa en finansieringsram för investeringar i IKT.

Tullunionen

Tullunionen är viktig för att skydda EU:s yttre gränser och se till att tullar och andra relevanta skatter tas ut på ett rättvist och öppet sätt – däribland punktskatter och moms. Samtidigt möjliggör tullunionen en smidig handel med länder utanför EU. Kommissionen ger tekniskt stöd till nationella myndigheter för att hjälpa till att utforma och genomföra tullreformer.

Stödet kan bland annat gå till att

 • utforma strategier för den digitala omställningen
 • kartlägga digitala lösningar för tullar på import och export i samband med e-handel
 • modernisera riskhanteringsverktyg
 • utforma strategier mot smuggling och kampanjer för att öka medvetenheten.

Skattepolitik

En bra skattepolitik uppfyller intäktsmålen och skattesystemet säkerställer en rättvis, inkluderande och hållbar tillväxt. Den skapar också större rättssäkerhet och minskar den administrativa bördan. Kommissionen ger tekniskt stöd för att utforma och utarbeta skattelagstiftning och för att analysera de kostnader och fördelar som förändringar av skattepolitiken kan medföra. Vi kan också bidra till att ta fram metoder för analyser, simuleringar och prognoser för skatteintäkter.

Stödet kan bland annat gå till att

 • bygga upp kapaciteten för mikrosimuleringar och modellering
 • utvärdera skattepolitiken och skattelagstiftning
 • utforma miljöbeskattningsreformer
 • utveckla metoder för att uppskatta skattegapet.

Förvaltning av de offentliga finanserna

Utgiftspolitik

I en tid då regeringar måste utstå ett ökat tryck på de offentliga utgifterna är det extra viktigt att de offentliga finanserna sköts på ett bra sätt. Med stabila offentliga finanser kan utgiftspolitiken bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och till rättvisa. Om de offentliga medlen används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan det bidra till att minska budgetbegränsningarna. Kommissionen ger stöd till utformningen, genomförandet och institutionaliseringen av utgiftsöversyner. Vi stöder också EU-länderna i arbetet med att förbättra metoderna och kapaciteten när det gäller förvaltning, övervakning och utvärdering av de offentliga utgifterna.

Stödet kan bland annat gå till att

 • stödja utformningen och genomförandet av utgiftsöversyner
 • ge vägledning för att bättre anpassa utgiftsöversynerna till budgetprocessen och andra verktyg för förvaltning av de offentliga finanserna
 • bygga upp kapacitet och förbättra metoderna för utvärdering av de offentliga utgifterna.
Flag of Estonia with sky

Kommissionen stöder det estländska finansministeriet i arbetet med att institutionalisera utgiftsöversyner som analytiska verktyg för att fördela de offentliga resurserna på ett mer effektivt sätt.

Upprättande och genomförande av budgeten

För att befolkningen i ett land verkligen ska gynnas måste regeringarna noggrant planera sina budgetar och sedan genomföra dem på ett effektivt sätt och inom den angivna tidsramen. Att upprätta en budget är avgörande för att resurser ska fördelas på ett sätt som återspeglar utgiftspolitikens prioriteringar. Om budgeten också genomförs på ett effektivt sätt kan de offentliga medlen användas korrekt. Kommissionen hjälper nationella myndigheter att förbättra budgetprocessen. Det tekniska stödet är inriktat på att stärka den resultatbaserade budgeteringen och det medelfristiga finanspolitiska ramverket. Kommissionen hjälper också EU-länderna att förbättra genomförandet av budgeten.

Stödet kan bland annat gå till att

 • stärka ramen för resultatbaserad budgetering
 • stärka miljö- och jämställdhetsbudgeteringen
 • stärka det medelfristiga finanspolitiska ramverket
 • förbättra genomförandet av budgeten.

Redovisning och statistik i den offentliga sektorn

Omfattande, tillförlitliga och punktliga redovisnings- och rapporteringsmetoder är nödvändiga för att statistiken ska hålla en hög kvalitet. Statistiken hjälper regeringarna att göra sig en bättre bild av den finanspolitiska ställningen och sina framtidsutsikter. Dessutom får lagstiftare, marknadsaktörer och allmänheten på så sätt tillgång till information som gör det möjligt att fatta bra ekonomiska beslut. Kommissionen hjälper EU-länderna att modernisera sina finansrapporteringssystem genom att ge tekniskt stöd för att utforma och genomföra reformer av systemet för periodiserad redovisning i enlighet med de europeiska redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn. Vi ger också stöd för att förbättra kvaliteten på nationalräkenskaperna.

Stödet kan bland annat gå till att

 • stödja utformningen och genomförandet av reformer av systemet för periodiserad redovisning
 • förbättra kvaliteten på nationalräkenskaperna.

Makroekonomiskt ramverk

En sund makroekonomisk ram gör att offentliga förvaltningar kan fastställa hållbara finanspolitiska mål, ta politiska beslut och utarbeta realistiska utgiftsprognoser. Kommissionen hjälper nationella myndigheter att stärka det makroekonomiska ramverket. Vi ger tekniskt stöd för att förbättra utformningen och genomförandet av finanspolitiska regler, öka kvaliteten på makroekonomiska prognoser, utveckla ramar för finanspolitisk riskhantering och utvärdera lokala myndigheters finanser.

Stödet kan bland annat gå till att

 • bygga upp kapacitet för finanspolitisk riskbedömning och riskhantering
 • förbättra kvaliteten på makroekonomiska och finanspolitiska prognoser
 • stödja utformningen och genomförandet av utgiftsregler
 • förbättra metoderna för utvärdering av lokala myndigheters offentliga utgifter.

Tillsyn av de offentliga finanserna

Oberoende finanspolitiska institutioner och högre revisionsinstitutioner spelar en viktig roll när det handlar om att främja det finanspolitiska ansvarstagandet och samtidigt förbättra den finanspolitiska debatten. De genomför oberoende granskningar av politiken, planerna och resultaten på det finanspolitiska området. Kommissionen ger stöd till sådana institutioner för att stärka deras institutionella och tekniska kapacitet och förbättra de instrument som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag.

Stödet kan bland annat gå till att

 • stärka den institutionella och tekniska kapaciteten hos oberoende finanspolitiska institutioner
 • stärka kapaciteten hos högre revisionsinstitutioner.

Skuld- och likviditetsförvaltning

Med en effektiv skuld- och likviditetsförvaltning kan utgifter finansieras på ett kontrollerat sätt under hela året, de politiska målen kan nås och regeringens finansieringsbehov och skyldigheter kan uppfyllas till lägsta möjliga kostnad. Kommissionen hjälper nationella myndigheter att göra skuld- och likviditetsförvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Stödet kan bland annat gå till att

 • optimera processer och verktyg för likviditetsförvaltning
 • stärka skuldförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Chef för enheten för skatteförvaltning och förvaltning av offentliga finanser

Riikka Torppa

Kontaktpunkt för att ansöka om tekniskt stöd från instrumentet

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Frågor om arbetet kring skatteförvaltning och förvaltning av offentliga finanser

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ta reda på mer