Direct la conținutul principal
Reform Support

Administrația publică și guvernanța

Guvernanța statului și o mai bună elaborare a politicilor

Un element-cheie al sprijinului tehnic acordat de Comisie vizează îmbunătățirea performanței administrației publice. O administrație eficace, suplă și eficientă este o premisă pentru buna gestionare a unei țări, precum și un factor determinant al creșterii economice.

O administrație publică funcțională asigură o platformă robustă pentru dezvoltarea întreprinderilor și oferă servicii de calitate pentru cetățeni și profesioniști. Iar acest lucru, la rândul său, atrage investiții, fiind și un instrument esențial de structurare a activităților guvernului și de transformare a orientărilor politice în realitate.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Asigurarea coordonării interministeriale pentru a îmbunătăți dialogul dintre serviciile guvernamentale în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a politicilor publice.
 • Îmbunătățirea structurilor și a proceselor pentru a asigura o elaborare judicioasă a politicilor publice, pe bază de dovezi și analize.
 • Codificarea și planificarea legislației pentru a asigura o elaborare judicioasă a cadrului juridic.
 • Supravegherea punerii în aplicare a reformelor prin conceperea unui sistem robust de guvernanță și monitorizare.
Flag of Greece with sky

Comisia a oferit sprijin organelor de conducere și entităților publice în vederea îmbunătățirii coordonării interministeriale, prin clarificarea procedurilor și sporirea transparenței, cu ajutorul unui manual de coordonare interministerială.

Eficiența organizării statului și a furnizării serviciilor

O guvernanță solidă și eficientă a statului este o cerință necesară pentru punerea în aplicare a reformelor, iar administrarea reformelor este un element crucial al administrației statului. Garantarea unui management public eficace presupune, deseori, consolidarea activităților de orientare, coordonare și planificare aflate în centrul administrației centrale. Astfel de îmbunătățiri permit atât o monitorizare eficace a reformelor, cât și depistarea la timp a problemelor de ordin strategic. Comisia ajută statele membre ale UE să dezvolte o astfel de guvernanță atât la nivel strategic, cât și la nivel tehnic.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Punerea în aplicare a unor practici administrative cu abordări moderne centrate pe utilizator, cum ar fi cartografierea evenimentelor de viață și a experienței clienților.
 • Conceperea și punerea în aplicare a unor strategii și măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru a reduce birocrația pentru cetățeni și întreprinderi.
 • Efectuarea de analize funcționale care permit statelor membre să examineze segmente mari ale politicilor lor publice pentru a le îmbunătăți eficiența și eficacitatea.
Flag of Latvia with sky

În contextul Planului de reformă a administrației publice din Letonia pentru 2020, Comisia a oferit sprijin pentru reorganizarea domeniului afacerilor interne, căruia îi revine cea mai mare pondere a bugetului de stat din Letonia.

Administrația publică digitală

Transformarea digitală a administrațiilor publice reprezintă o modalitate de a oferi servicii mai rapide, mai ieftine și mai bune. E-guvernarea conduce la îmbunătățirea eficienței și crește ușurința în utilizare și accesibilitatea. De asemenea, contribuie la promovarea de practici etice și reduce riscurile de corupție.

Punerea în aplicare a unei e-guvernanțe robuste se află în centrul dezvoltării guvernării electronice. După instituirea organismelor decizionale și de supraveghere, statele membre ale UE își pot defini strategiile, arhitecturile și cadrele necesare și pot proceda la implementarea acestora. E-guvernarea are o puternică componentă interministerială deoarece necesită o simplificare generală a proceselor administrative la nivelul tuturor serviciilor, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Sprijinirea administrațiilor în utilizarea de noi tehnologii digitale pentru a compensa lipsa de interoperabilitate a sistemelor informatice.
 • Îmbunătățirea serviciilor pe care administrațiile statelor membre ale UE le oferă cetățenilor, întreprinderilor și altor administrații cu ajutorul tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi inteligența artificială.
 • Conceperea unor sisteme de e-guvernanță și instituirea cadrului de administrare adecvat.
Flag of Italy with sky

Direcția pentru sisteme informatice și inovare din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia este responsabilă de transformarea digitală, de promovarea inovării și de furnizarea de servicii informatice.

Sisteme judiciare

Sistemele judiciare eficiente au un rol determinant în apărarea statului de drept și a valorilor fundamentale ale Uniunii. De asemenea, acestea reprezintă un element structural important pentru un mediu favorabil investițiilor și întreprinderilor. Prin urmare, îmbunătățirea eficacității sistemelor judiciare naționale reprezintă o prioritate pentru UE.

Statele membre ale UE întreprind reforme menite să sporească eficacitatea sistemelor lor judiciare. Comisia oferă sprijin practic pentru îmbunătățirea capacității instituțiilor naționale de a pune în aplicare reforme în sectorul judiciar. De asemenea, Comisia facilitează schimbul de bune practici între statele membre ale UE.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Reducerea duratei procedurilor judiciare, îmbunătățirea ratei de soluționare a cauzelor pendinte și consolidarea executării hotărârilor judecătorești.
 • Îmbunătățirea accesului la justiție, îmbunătățirea instrumentelor de evaluare (de exemplu, sisteme de tehnologie a informației și comunicațiilor pentru gestionarea cauzelor sau realizarea de statistici judiciare) și introducerea unor standarde privind pronunțarea în timp util a hotărârilor judecătorești și calitatea acestora.
 • Sprijinirea independenței sistemelor judiciare prin îmbunătățirea procedurilor pentru numirea, promovarea și evaluarea judecătorilor și a procurorilor.
 • Reproiectarea sistemului de repartizare a cauzelor între instanțe.
Flag of Cyprus with sky

Comisia Europeană, în colaborare cu Ministerul Federal al Afacerilor Constituționale, Reformelor, Dereglementării și Justiției și cu Centrul de competențe juridice (CLC) – Forschung & Consulting GmbH – din Austria, a oferit sprijin Ciprului pentru stabilirea unor criterii obiective pentru recrutarea, evaluarea și promovarea judecătorilor.

Mediul de control și lupta împotriva corupției

Etica în viața publică începe cu atitudinile și valorile adoptate la vârful administrației. În primă instanță, acest lucru ține de competența guvernului însuși și a personalului de conducere de nivel superior selectat pentru a conduce administrația. Însă standardele de conduită etică se aplică, desigur, tuturor funcționarilor.

Comisia sprijină statele membre în procesul de integrare a transparenței și răspunderii în practicile lor administrative. Comisia oferă sprijin tehnic de natură practică pentru conceperea și aplicarea unor orientări în materie de etică, precum și a unor strategii și politici de combatere a corupției și a fraudei. Sprijinul este acordat în toate etapele procesului de concepere și de punere în aplicare a reformelor.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii și planuri de acțiune privind combaterea corupției și a fraudei, inclusiv definirea unor indicatori pentru măsurarea succesului.
 • Elaborarea de orientări în materie de etică (de exemplu, privind conflictele de interese sau măsurile disciplinare) pentru a consolida integritatea administrației publice.
 • Conceperea de sisteme, strategii și metodologii de control intern și de audit intern pentru a consolida mediul de control în cadrul organismelor publice.
 • Dezvoltarea și modernizarea structurilor, a standardelor și a sistemelor de achiziții publice pentru a asigura buna administrare a bugetului național și a fondurilor UE.

Resurse umane

Constrângerile bugetare exercită presiuni asupra serviciilor publice în sensul utilizării eficiente a resurselor limitate. În același timp, țările trebuie să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale cetățenilor lor. Prin urmare, administrațiile din UE sunt încurajate să își îmbunătățească planificarea forței de muncă și să instituie sisteme de resurse umane (RU) care să promoveze oportunități de învățare și de dezvoltare a carierei.

În acest context, strategiile profesionale în materie de RU sunt esențiale pentru atragerea personalului cel mai competent. Mai mult ca niciodată, instrumentele de dezvoltare a RU sunt o componentă-cheie pentru construirea unei administrații publice de calitate și pentru stimularea creșterii economice.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Stabilirea de procese și de proceduri de depolitizare și de profesionalizare a selecției personalului de conducere de nivel superior.
 • Conceperea de bune practici pentru a asigura mobilitatea internă a personalului.
 • Punerea în aplicare a unor sisteme de evaluare a performanței funcționarilor publici, inclusiv revizuiri ale sistemelor de evaluare.
 • Conceperea unui proces de planificare a forței de muncă în administrația publică, pentru a răspunde nevoilor viitoare în materie de resurse umane.
 • Punerea în aplicare a unor acțiuni de management al schimbării, inclusiv elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii organizaționale.

Gestionarea fondurilor UE

Mai multe state membre ale UE se confruntă cu întârzieri în implementarea fondurilor UE, în special a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Deseori, această situație este cauzată de structurile administrative slabe, de capacitatea inadecvată de programare și de gestionare, precum și de competențele limitate în ceea ce privește conceperea proiectelor.

DG REFORM sprijină statele membre ale UE în vederea creșterii capacității acestora de a programa, gestiona și derula programe operaționale finanțate din fondurile ESI.

EXEMPLE DE SPRIJIN

 • Formularea de recomandări privind prioritățile în materie de politici și de dezvoltare, inclusiv specializări regionale.
 • Redactarea de orientări pentru conceperea de programe operaționale mai eficace, axate pe investiții pentru dezvoltarea teritorială.
 • Evaluarea ecosistemului de guvernanță pentru fondurile ESI și formularea de recomandări de simplificare și de creștere a eficienței acestuia.
 • Formularea de recomandări pentru îmbunătățirea competențelor de concepere a proiectelor de infrastructură.
 • Realizarea de activități de consolidare a capacităților la nivel național, regional și local, împreună cu principalele părți interesate, cu experți internaționali și cu reprezentanți ai altor state membre ale UE, pentru a genera un dialog pe tema politicilor și pentru a obține feedback de la omologi.

Date de contact

Șeful unității Guvernanță și administrație publică

DANIELE DOTTO

Punctul de contact principal pentru cereri legate de Instrumentul de sprijin tehnic

REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii suplimentare privind activitatea legată de guvernanță și de administrația publică

REFORM-B2atec [dot] europa [dot] eu (REFORM-B2[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Aflați mai multe