Pereiti prie pagrindinio turinio
Reform Support

Pajamų administravimas ir viešųjų finansų valdymas

PAJAMŲ ADMINISTRAVIMAS

Pajamų administravimas

ES valstybių narių mokesčių administratoriai patiria spaudimą pasiekti daugiau turėdami mažiau resursų. Taip pat jie turi užtikrinti veiksmingą reikalavimų nesilaikymo atgrasomąją priemonę. Komisija padeda mokesčių administratoriams tobulinti savo pagrindines verslo funkcijas ir valdymo procesus. Padarydami šias funkcijas ir procesus veiksmingesnius ir efektyvesnius, mokesčių administratoriai gali užtikrinti tvarias vyriausybės pajamas.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Mokesčių mokėtojų paslaugų tobulinimas.
 • Ginčų sprendimo mechanizmų stiprinimas.
 • Skolų išieškojimo procesų, operacijų ir priemonių modernizavimas.
 • Strateginio planavimo ir veiklos valdymo sistemų kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Vidaus kontrolės, organizacinės rizikos valdymo ir informacijos saugumo puoselėjimas.
 • Verslo procesų ir projektų bei pokyčių valdymo tobulinimas.

Mokestinių prievolių vykdymas

Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas yra pagrindinis veiksmingas išteklių sutelkimo komponentas. Mokesčių administratoriai kuria naujus metodus, kaip padidinti savanorišką prievolių vykdymą, valdyti prievolių nevykdymą, sumažinti prievolių vykdymo išlaidas ir sustiprinti bendrą pasitikėjimą mokesčių sistema. Komisija teikia techninę paramą kuriant ir įgyvendinant prievolių vykdymo valdymą.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Prievolių vykdymo rizikos valdymo ir strategijų tobulinimas.
 • Bendradarbiavimu grindžiamų prievolių vykdymo programų kūrimas.
 • Suteikiama galimybė pritaikyti elgesio metodus.
 • Komunikacijos ir sąmoningumo kampanijų kūrimas.

Agresyvus mokesčių planavimas, mokestinis sukčiavimas ir mokesčių slėpimas

Agresyvaus mokesčių planavimo, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo sumažinimas yra ES prioritetas. Tai būtina norint užtikrinti pajamų mobilizavimą, teisingą mokesčių naštos pasidalijimą ir siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo. Komisija siūlo paramą kuriant mechanizmus, kuriais siekiama, kad perkeliant tarpvalstybinį pelną būtų išvengta mokesčių bazės erozijos. Taip pat teikiama parama kuriant ir įgyvendinant kovos su sukčiavimu strategijas.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • ES kovos su mokesčių vengimu paketo ir mokesčių bazės erozijos bei pelno perkėlimo veiksmų įgyvendinimo gebėjimų stiprinimas.
 • Kovos su sukčiavimu strategijų kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Kova su dingusio prekiautojo sukčiavimu.
 • Parama administraciniam bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija.

Mokesčių administratorių veiklos skaitmeninimas

Sparčiai augant informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT), mokesčių administratoriams kyla sunkumų neatsilikti nuo naujausių įvykių ir tendencijų. Skaitmeninimas yra būtinas norint teikti geresnes mokesčių mokėtojų paslaugas, tvarkyti didžiuosius duomenis ir nustatyti riziką. Jis taip pat svarbus siekiant veiksmingiau ir efektyviau rinkti pajamas. Komisija teikia techninę paramą kuriant ir įgyvendinant IRT reformas mokesčių administratorių veikloje.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • IRT strategijų ir veiksmų planų kūrimas.
 • Duomenų valdymo ir tvarkymo stiprinimas.
 • Verslo scenarijų ir funkcinių specifikacijų projektų rengimas.
 • Investicijų į IRT finansavimo sistemos nustatymas.

Muitų sąjunga

Muitų sąjunga yra svarbi siekiant apsaugoti ES išorės sienas ir užtikrinti sąžiningą ir skaidrų muitų ir kitų susijusių mokesčių, pvz., akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, surinkimą. Kartu ja užtikrinamas sklandus tarptautinės prekybos srautas per ES sienas. Komisija teikia techninę paramą nacionalinėms institucijoms, kad padėtų planuoti ir įgyvendinti muitinės reformas.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Skaitmeninės transformacijos strategijų kūrimas.
 • Elektroninės prekybos siuntų importo ir eksporto skaitmeninių muitinės sprendimų nustatymas.
 • Rizikos valdymo priemonių modernizavimas.
 • Kovos su kontrabanda strategijų ir informavimo kampanijų kūrimas.

Mokesčių politika

Gera mokesčių politika atitinka pajamų tikslus ir užtikrina, kad mokesčių sistema palaikytų teisingą, įtraukų ir tvarų augimą. Tuo pat metu ji suteikia teisinį tikrumą ir sumažina administracinę naštą. Komisija teikia techninę paramą kuriant ir rengiant mokesčių teisės aktus ir analizuojant mokesčių politikos pakeitimų išlaidas ir naudą. Komisija taip pat gali padėti sukurti pajamų analizės, modeliavimo ir prognozavimo metodikas.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Mikromodeliavimo ir modeliavimo pajėgumų didinimas.
 • Mokesčių politikos ir teisės aktų vertinimas.
 • Ekologinių mokesčių reformų kūrimas.
 • Mokesčių atotrūkio įvertinimo metodikų kūrimas.

VIEŠŲJŲ FINANSŲ VALDYMAS

Išlaidų politika

Šiuo metu, kai vyriausybės turi susidoroti su didėjančiu spaudimu dėl viešųjų išlaidų, dar svarbiau yra pagerinti viešųjų finansų kokybę. Tvirtais viešaisiais finansais užtikrinama, kad išlaidų politika būtų remiamas tvarus ekonomikos augimas ir skatinamas nuosavas kapitalas. Geresnis viešųjų išlaidų efektyvumas ir veiksmingumas padeda sumažinti biudžeto apribojimus. Komisija teikia paramą rengiant, vykdant ir institucionalizuojant išlaidų peržiūras. Ji taip pat padeda ES valstybėms narėms tobulinti viešųjų išlaidų valdymo, stebėsenos ir vertinimo praktiką ir gebėjimus.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Parama išlaidų peržiūrų planavimui ir vykdymui.
 • Gairių, kaip geriau suderinti išlaidų peržiūras su biudžeto procesu ir kitomis viešojo finansavimo valdymo priemonėmis, teikimas.
 • Viešųjų išlaidų vertinimo gebėjimų stiprinimas ir praktikos tobulinimas.

Biudžeto rengimas ir įgyvendinimas

Siekdamos apčiuopiamos naudos savo piliečiams, vyriausybės turi kruopščiai planuoti savo biudžetus ir efektyviai bei laiku juos įgyvendinti. Labai svarbu parengti biudžetą taip, kad ištekliai būtų paskirstyti atspindint išlaidų politikos prioritetus. Efektyvi biudžeto vykdymo sistema užtikrina tinkamą valstybės lėšų panaudojimą. Komisija padeda nacionalinėms valdžios institucijoms tobulinti biudžeto sudarymo procesą. Techninė parama skirta stiprinti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymą ir vidutinės trukmės biudžeto sistemą. Komisija taip pat padeda ES valstybėms narėms tobulinti biudžeto vykdymo praktiką.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo sistemos stiprinimas.
 • Žaliojo biudžeto sudarymo, biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą ir kitų prioritetinių biudžeto sudarymo sistemų stiprinimas.
 • Vidutinės trukmės biudžeto sistemos stiprinimas.
 • Biudžeto vykdymo praktikos tobulinimas.

Viešojo sektoriaus apskaita ir statistika

Išsami, patikima ir savalaikė apskaitos ir ataskaitų teikimo praktika yra būtina aukštos kokybės statistikai gauti. Tai padeda vyriausybėms geriau suprasti savo fiskalinę padėtį ir perspektyvas. Tai taip pat suteikia įstatymų leidėjams, rinkoms ir piliečiams informaciją, reikalingą efektyviems finansiniams sprendimams priimti. Komisija padeda ES valstybėms narėms modernizuoti savo mokesčių ataskaitų sistemas. Ji teikia techninę paramą kaupiamosios apskaitos reformoms parengti ir įgyvendinti pagal Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir nacionalinių sąskaitų kokybei gerinti.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Parama kaupiamosios apskaitos reformų rengimui ir įgyvendinimui.
 • Nacionalinių sąskaitų kokybės gerinimas.

Makrofiskalinė sistema

Patikima makrofiskalinė sistema leidžia viešojo administravimo institucijoms išsikelti tvarius fiskalinius tikslus, nustatyti politikos pasirinkimus ir parengti realias išlaidų prognozes. Komisija padeda nacionalinėms valdžios institucijoms sustiprinti savo makrofiskalinę sistemą. Ji teikia techninę paramą, skirtą tobulinti fiskalinių taisyklių kūrimui ir įgyvendinimui, pagerinti makrofiskalinių prognozių kokybei, sukurti fiskalinės rizikos valdymo sistemas ir įvertinti vietos valdžios finansus.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Fiskalinės rizikos vertinimo ir valdymo gebėjimų stiprinimas.
 • Makroekonominių ir fiskalinių prognozių kokybės gerinimas.
 • Parama išlaidų taisyklių rengimui ir įgyvendinimui.
 • Vietos valdžios viešųjų išlaidų vertinimo praktikos tobulinimas.

Viešųjų finansų priežiūra

Nepriklausomos fiskalinės institucijos ir aukščiausio lygio audito institucijos yra labai svarbios skatinant fiskalinę atsakomybę ir gerinant fiskalinės politikos diskusijų kokybę. Jos tai daro nepriklausomai tikrindamos fiskalinę politiką, planus ir veiklą. Komisija padeda šioms institucijoms stiprinti savo institucinius ir techninius gebėjimus ir tobulinti priemonių, skirtų jų įgaliojimams vykdyti, rinkinį.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Nepriklausomų fiskalinių institucijų institucinių ir techninių gebėjimų stiprinimas.
 • Aukščiausio lygio audito institucijų gebėjimų stiprinimas.

Skolų ir grynųjų pinigų valdymas

Veiksminga skolų ir grynųjų pinigų valdymo praktika užtikrinama, kad išlaidos būtų sklandžiai finansuojamos per metus, kad būtų pasiekti politikos tikslai ir kad vyriausybės finansavimo poreikiai ir įsipareigojimai būtų patenkinti mažiausiomis sąnaudomis. Komisija padeda nacionalinėms valdžios institucijoms pagerinti jų grynųjų pinigų ir skolų valdymo operacijų efektyvumą ir veiksmingumą.

PARAMOS PAVYZDŽIAI

 • Grynųjų pinigų valdymo procesų ir įrankių optimizavimas.
 • Skolų valdymo operacijų stiprinimas.

Kontaktiniai duomenys

Pajamų administravimo ir viešųjų finansų valdymo skyriaus vadovė

RIIKKA TORPPA

Pagrindinis kreipimosi dėl techninės paramos priemonės kontaktinis punktas

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos apie darbą, susijusį su pajamų administravimu ir viešųjų finansų valdymu

REFORM-TAX-PFMatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TAX-PFM[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Daugiau informacijos