Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Reform Support

Ψηφιακή μετάβαση

Ψηφιακή οικονομία, έρευνα και καινοτομία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν βαθύ αντίκτυπο στον τρόπο ζωής και επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Μια συστηματική και μακρόπνοη στρατηγική έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για μια πιο παραγωγική και πράσινη οικονομία. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν τα οφέλη της ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένης κοινωνίας μας και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται. Επιδιώκουν να σχεδιάσουν πολιτικές και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις που θα δώσουν στις επιχειρήσεις την εμπιστοσύνη, τις ικανότητες και τα μέσα για την ψηφιοποίηση και την ανάπτυξή τους.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Σχεδιασμός μιας βιομηχανικής στρατηγικής, ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της και ενός μοντέλου διακυβέρνησης για την παρακολούθησή της.
 • Σχεδιασμός εργαλείων για τη μεταφορά τεχνολογίας, την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης και την καλύτερη ενσωμάτωση στις αλυσίδες αξίας.
 • Πρόταση τεχνικών λύσεων και ικανοτήτων δεξιοτήτων για την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα.
 • Στήριξη των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και της έξυπνης εξειδίκευσης.
Flag of Belgium with sky

Η Επιτροπή παρείχε στήριξη στον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάνδρας (FIT) για την εφαρμογή ενός πλαισίου ανάπτυξης για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) με σαφώς καθορισμένη πρακτική για τη διεξαγωγή επιχειρηματικής ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού για την υλοποίηση της ΤΝ.

Ψηφιακή δημόσια διοίκηση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων διοικήσεων είναι ένας τρόπος για την παροχή ταχύτερων, φθηνότερων και καλύτερων υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση βελτιώνει την αποδοτικότητα και αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη και την προσβασιμότητα. Συμβάλλει επίσης στην προώθηση δεοντολογικών πρακτικών και στη μείωση των κινδύνων διαφθοράς.

Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση έχει μια ισχυρή διυπουργική πτυχή, καθώς απαιτεί συνολική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Η εφαρμογή μιας στέρεης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης. Όταν συγκροτηθούν φορείς λήψης αποφάσεων και εποπτείας, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να καθορίσουν τις στρατηγικές, τις αρχιτεκτονικές και τα πλαίσιά τους και να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Σχεδιασμός συστημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης και θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης.
 • Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και σε άλλες διοικήσεις με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
 • Παροχή βοήθειας στις διοικήσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες για να ξεπεράσουν την έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ.
Flag of Italy with sky

Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας είναι αρμόδια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προώθηση της καινοτομίας και την παροχή υπηρεσιών ΤΠ.

Ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης

Η ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για τον μετασχηματισμό του συστήματος υγείας. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι πολίτες θα πρέπει να ενδυναμωθούν όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα ενθαρρύνουν την πρόληψη και θα τους επιτρέψουν να φροντίζουν την υγεία τους, ενώ παράλληλα θα καταστήσουν δυνατή την ανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Ορισμένα από τα έργα υγείας που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη στην Επιτροπή συνδέονται με την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, είτε μέσω της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και νέων μοντέλων διακυβέρνησης, είτε μέσω της επίλυσης ζητημάτων διαλειτουργικότητας.

Τα μέτρα στήριξης αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στις αρχές να καθορίσουν τα στρατηγικά, διοικητικά και τεχνικά πλαίσια για την καθοδήγηση του αποδοτικού ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας και των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές υγείας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ψηφιακή υγεία
 • Διαλειτουργικότητα
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση
 • Τηλεϊατρική
Flag of Croatia with sky

Η Επιτροπή στηρίζει την Κροατία στις προσπάθειές της να αναπτύξει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την ηλεκτρονική υγεία 2020-2027 και το σχέδιο δράσης 2021-2022.

Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών

Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί προκλήσεις για τις φορολογικές αρχές όσον αφορά την παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων. Η ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους φορολογούμενους, τον χειρισμό μαζικών δεδομένων και τον εντοπισμό κινδύνων. Είναι επίσης σημαντική προκειμένου η είσπραξη των εσόδων να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ΤΠΕ στις φορολογικές αρχές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης στον τομέα των ΤΠΕ.
 • Ενίσχυση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των δεδομένων.
 • Προσδιορισμός πλαισίου χρηματοδότησης για επενδύσεις ΤΠΕ
 • Εκπόνηση έκθεσης επιχειρησιακής σκοπιμότητας έργου και λειτουργικών προδιαγραφών

Ψηφιακές δεξιότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση

Για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων και να προωθήσει έργα και στρατηγικές για τη βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Όλοι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για να σπουδάσουν, να εργαστούν, να επικοινωνούν, να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες και να βρίσκουν αξιόπιστες πληροφορίες. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν καθοριστική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ. Αποτελούν επίσης καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική συνοχή και την προσωπική ευημερία. Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός στον ψηφιακό και τον οικολογικό τομέα επιφέρουν ταχεία οικονομική αναδιάρθρωση, η οποία απαιτεί από τους πολίτες να συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, οι εν λόγω μεταβάσεις απαιτούν από τα κράτη μέλη να απελευθερώσουν όλες τις δεξιότητες και το δυναμικό καινοτομίας τους. Αυτό περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Βελτίωση των συστημάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κύριο σημείο επαφής για την υποβολή αίτησης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

reform-tsiatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Δείτε περισσότερα